Archívy Schválené a neschválené projekty - SlovakAid

ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVO...

Externí odborní hodnotitelia (EOH) predstavujú jeden z externých subjektov, zúčastňujúcich sa projektového riadenia z pohľadu dotácií. Proces hodnotenia žiadostí o dotácie pozostáva z viacerých základných fáz. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti žiadosti o dotácie a internom odbornom kvalitatívnom hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci SAM...