Z tohtoročnej výzvy na projekty rozvojovej spolupráce v Moldavsku získali podporu tri subjekty - SlovakAid

Z tohtoročnej výzvy na projekty rozvojovej spolupráce v Moldavsku získali podporu tri subjekty

SAMRS/2022/MD/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 14. februára 2022 výzvu č. SAMRS/2022/MD/1 predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na projekty rozvojovej spolupráce SR na podporu rozvojových intervencií v Moldavskej republike. 

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 500 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 19. apríla 2022. Spolu boli v tomto termíne predložené tri žiadosti o dotáciu od troch žiadateľov v celkovej hodnote 367 247,76 eur.

Dňa 14. júna 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 7. júna 2022.