SAMRS/2022/MD/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/MD/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/MD/1 - podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 14. júna 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 7. júna 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/MD/1/1
Národné lesnícke centrumTransfer lesníckych poznatkov a zvyšovania povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov87,17/10088 726,76 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na podporu lesného hospodárstva v oblasti zalesňovania, inventarizácie a monitoringu lesov v národnom parku Orhei a na zvyšovanie povedomia o udržateľnom využívaní prírodných zdrojov formou lesnej pedagogiky. Projektové aktivity budú mierené na posilnenie odborných kapacít lesníkov a pedagógov z 15 lokálnych škôl prostredníctvom zdieľania slovenských skúseností (odborná exkurzia na Slovensku, vzdelávacie semináre, príprava metodických materiálov pre environmentálne vzdelávanie žiakov základných škôl). Informačná kampaň Lesnícke dni, ktorú žiadateľ každoročne usporadúva na Slovensku, bude využitá ako príklad dobrej praxe, na základe ktorého sa zorganizuje obdobný pilotný model za účasti 200 žiakov v Moldavskej republike. Vypracované vzdelávacie materiály poslúžia ako východisková báza pre začlenenie vzdelávania o lesoch do učebných osnov na základných školách.
2.SAMRS/2022/MD/1/3
EMA - Development and Mobility AgencyInkubátor talentov: Digitálne vzdelávanie žien a IT odborníkov v Moldavsku77,50/100186 250 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na budovanie udržateľného trhového prostredia formou posilňovania kapacít IKT sektora a podpory zamestnanosti žien vo vidieckych oblastiach Moldavskej republiky. V rámci prvého komponentu projektu, žiadateľ plánuje realizovať 3. ročník programu „Akadémie kybernetickej bezpečnosti“ pre 30 študentov Moldavskej technickej univerzity a medzinárodné stáže v spoločnosti ESET pre 5 najúspešnejších absolventov „Akadémie kybernetickej bezpečnosti“. Druhý komponent projektu je zameraný na poskytovanie IKT vzdelávacích kurzov prostredníctvom programu „Inkubátora talentov“ pre 100 mladých profesionálov a profesionálok v Kišiňove (kurzy digitálnych zručností, kariérne poradenstvo, mentoring a prepájanie na zamestnávateľov). Rovnako sa zabezpečí technické vybavenie Inkubátora talentov v co-working centre iHUB v Kišiňove. V rámci tretieho komponentu projektu, zameraného na podporu zamestnanosti žien, bude program „Inkubátor talentov“ rozšírený do regiónov Gagauzska a Balti s cieľom poskytnúť digitálne zručnosti 100 miestnym ženám. Taktiež prebehne úprava priestorov pre dva inovatívne huby v Komrate a Balti, ktoré budú slúžiť miestnym ženským komunitám (vytvorenie dvoch detských kútikov, inštalácia videokonferenčných zariadení a klimatizácie), organizácia konferencie „Women in Tech 2023“ a realizácia malej grantovej schémy (6 mikrograntov x 1800 eur) zameranej na podporu podnikania žien vo vidieckych oblastiach Gagauzska a Balti. Súčasťou projektu bude taktiež organizácia informačnej kampane za účelom zvýšenia povedomia o možnostiach IKT vzdelávania a využívania hubov v cieľových regiónoch.
3.SAMRS/2022/MD/1/2
Slovenská agentúra životného prostrediaZnižovanie dopadov plastových odpadov na životné prostredie v pohraničných oblastiach v Moldavsku76,17/10078 521 €
POPIS PROJEKTU: Projekt sa zameriava na ochranu životného prostredia v Moldavskej republike prostredníctvom podpory manažmentu plastov, obalov z plastov ako aj plastových odpadov. Pozostáva zo štyroch komponentov: 1. Distribúcia kontajnerov na odpad na hraničné priechody s Ukrajinou a núdzové záchytné miesta pre ukrajinských utečencov/utečenkyne v Moldavskej republike z dôvodu hromadenia jednorazových plastových obalov; 2. Posilnenie inštitucionálnych a odborných kapacít štátnej správy pri nakladaní s plastovým odpadom; 3. Skvalitnenie evidencie, vykazovania a analýzy údajov o plastových obaloch v systéme RZV (rozšírenej zodpovednosti výrobcov) prostredníctvom aktualizácie existujúceho informačného systému a školení pre relevantné orgány štátnej správy a zainteresovaných podnikateľov; 4. Zvyšovanie povedomia o dôležitosti predchádzania a minimalizácie plastového odpadu formou osvetovej a vzdelávacej kampane (distribúcia infografík, plagátov a vzdelávacích materiálov) za účasti relevantných mimovládnych organizácií a škôl.
CELKOM3 PROJEKTY3 ŽIADATELIASpolu353 497,76 €