Spolufinancovanie projektov - SlovakAid

Spolufinancovanie projektov

EÚ kofinancované projekty

EÚ spolufinancované (kofinancované) projekty sú nástrojom podpory SlovakAid pre oprávnené subjekty, ktoré majú schválené projekty/finančné príspevky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie (napr. EIDHR, DEAR, EUAV).

Nástroj spolufinancovania EÚ projektov pokrýva povinné spolufinancovanie slovenských subjektov v schválených EÚ projektoch. Týmto nástrojom sa prostredníctvom zapájania slovenských subjektov do projektov rozvojovej spolupráce EÚ posilňuje podiel Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce EÚ a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou EÚ.

Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a zviditeľneniu značky SlovakAid.

Zaujímavé príklady výstupov - publikácií, z projektov spolufinancovaných EK

Ing. Jakub Šimek
projektový a finančný manažér pre Afganistan 2020, podnikateľské partnerstvá, projekty zamerané na zvýhodnené úvery Eximbanky a projekty spolufinancované EK
proj.dep@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2604