Mikrogranty - SlovakAid

Mikrogranty

Mikrogranty predstavujú operatívnu a efektívnu formu rozvojovej spolupráce SR a sú realizované cez sieť slovenských zastupiteľských úradov, primárne v krajinách: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Irak, Libanon, Srbsko/Kosovo*, Gruzínsko, Moldavsko, Severné Macedónsko, Ukrajina a Keňa.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova

Zastupiteľské úrady SR každoročne zverejňujú podmienky získania mikrograntu a výzvu v AJ („Call for Proposals“) na svojej internetovej stránke spolu s príslušnými dokumentami: „Application For Financial Contribution, Completion Report, Financial Report a manuál pre žiadateľov Small Grants Guidance“.

Mikrogranty sú poskytované mimovládnym organizáciám, neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, miestnym úradom, školským a zdravotníckym inštitúciám registrovaným v krajine pôsobnosti ZÚ SR. Žiadateľom nemôže byť osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa Zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Mikrogranty sa poskytujú na obdobie od šiestich (6) do dvanástich (12) mesiacov od dátumu podpísania zmluvy.

Maximálna výška na poskytnutie mikrograntu je 10 000 EUR.

Podľa Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na rok 2019-2023 je možné realizovať mikrogranty v sektoroch: kvalitné vzdelávanie, dobré zdravie, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia, životné prostredie a zmena klímy a rovnosť príležitostí.

Bližšie informácie nájdete na internetových stránkach vyššie uvedených zastupiteľských úradov SR.

PRÍKLADY REALIZOVANÝCH MIKROGRANTOV

Keňa

V boji proti COVID-19 v provincii „Uasim Ghisu“ bolo zakúpených 20 ks šijacích strojov a materiál na šitie ochranných rúšok vo výške 9 998 €.

Ušilo sa 43 000 kusov ochranných rúšok.

Vytvorilo sa 20 nových pracovných miest pre ženy a slobodné matky.

Gruzínsko

Prostredníctvom mikrograntu s názvom „Safety Measures For the Serving Team“ sme zakúpili ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na ruky vo výške 9 938,05 € , ktoré boli poskytované zamestnancom a dobrovoľníkom, aby mohli naďalej počas pandémie COVID-19 vykonávať svoju každodennú prácu.

Srbsko

Vďaka mikrograntu s názvom „Safe Schools - schools without coronavirus“ vo výške 10 000 € sme podporili zabezpečenie ochrany žiakov slovenských škôl pred COVID-19 vo Vojvodine, prostredníctvom produkcie ochranných štítov na 3D tlačiarňach.

Bhután

Cieľom mikrograntu s názvom „Disposable masks for prevention of Covid-19“ vo výške 9 857 € bola výroba a distribúcia 46 tisíc ochranných rúšok. Zároveň sa podporilo získanie ďalších zručností pre 30 žien (vrátane 27 väzenkýň).

Ukrajina

Prostredníctvom mikrograntu v Zakarpatskej oblasti, v celkovom objeme 7 980 €, boli pre infekčnú kliniku v rámci boja proti COVID-19 zakúpené zdravotnícke pomôcky:

  • pipetové zásobníky,
  • respirátory,
  • termostat Biosan,
  • centrifúga,
  • programovateľný rotátor,
  • chladiace zariadenie,
  • filtre a súpravy na samotné testovanie.

Moldavsko

Prostredníctvom mikrograntu s názvom „Rehabilitation of patients with COVID-19“ vo výške 10 000 € sme pre lokálnu nemocnicu zabezpečili zakúpenie tzv. ozónového generátora, ktorého inhalácia je odporúčaná pri zotavovaní pacientov po COVID-19 a iných respiračných chorobách.

Pomôcka - ako na to pri vypĺňaní žiadosti o mikrogrant?

Stručný postup ponúkame v infografike na stiahnutie: HOW TO COMPLETE A PROJECT SUCCESSFULLY

Kontakt

MSc. Rastislav Bílik
Projektový a finančný manažér pre mikrogranty (GE, MD, KE, MK, IQ, LB)
proj.dep@slovakaid.sk
+421-2-5978-2616

Ing. Marianna Šadibolová
Projektová a finančná manažérka pre mikrogranty (UA, BaH, AL, SRB, MNE, KS*) a kontaktný bod SSE
proj.dep@slovakaid.sk
+421 2 5978 2613

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova

Načítavam mapu...

Mikrogranty

Insulation and cooling for minivan of Zewedetna Women´s factory

Libanon

Stair assists-patients chair for emergency- ambulance DL&P

Technological improvement for heart rate monitoring

Čierna Hora