Ochrana osobných údajov - GDPR - SlovakAid

Ochrana osobných údajov – GDPR

Zodpovedná osoba: Ing. Michal Čornak
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov emailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Slovenská agentúra pre medzinárodnú a rozvojovú spoluprácu, so sídlom  Pražská 7, 811 04 Bratislava, SR  (SAMRS), (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ  spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia dotácie - školenia pre prijímateľov dotácií, na právnom základe čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu titul, meno, priezvisko, podpis a označenie príjemcu dotácie. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu 4 rokov od ukončenia projektu, na ktorý bola poskytnutá dotácia. 

Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené príjemcom a nebudú zverejnené. Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má ustanovenú zodpovednú osobu. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce z GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov e-mailom: zodpovednaosoba@slovakaid.sk alebo písomne alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.