Program podnikateľských partnerstiev - SlovakAid

Program podnikateľských partnerstiev

PPP a ODA SR

Kľúčovým faktorom rozvoja je podpora udržateľného ekonomického rastu, tvorby pracovných miest, ako aj podpora mobilizácie domácich zdrojov a rozvoj podnikania v partnerských krajinách oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (ODA SR).

Aj preto je zapájanie súkromného sektora nevyhnutnou podmienkou úspešnosti rozvojových aktivít. Zároveň sa tým posilňuje socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie kapacít, efektívne zapájanie sa do globálnych hodnotových reťazcov, dostupnosť základných tovarov a služieb) a mobilizujú sa súkromné finančné zdroje na napĺňanie Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs).

Prirodzeným záujmom MZVEZ SR a SAMRS je preto hľadanie synergie medzi rozvojovými cieľmi slovenskej ODA a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov, v rozvojových krajinách.

Ciele PPP

Za účelom efektívneho zapájania podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce SR je vytvorený osobitný Program podnikateľských partnerstiev ktorého cieľom je:

 • podporiť synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách;
 • podporiť vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovať udržateľné kapacity miestnych partnerov;
 • mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít;
 • napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov;
 • posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, ktoré už aktívne pôsobia v rozvojových krajinách;
 • podporiť slovenské firmy v rozvoji ich globálneho zodpovedného podnikania a udržateľnosti s dôrazom na pozitívny ekologický a spoločenský dopad a inovatívne biznis modely vrátane regeneratívnych prístupov.

Z charakteru a podstaty rozvojovej spolupráce vyplýva, že priama podpora exportu je z programu vylúčená. Program je realizovaný prostredníctvom výziev vyhlasovaných SAMRS pre všetky rozvojové krajiny podľa definície OECD/DAC a vo všetkých sektoroch. Dôraz sa kladie na prierezové témy – Rovnosť príležitostí vrátane rodovej rovnosti (SDG5) a Ochrana životného prostredia a klímy (SDG13).

Priorizované budú projekty, ktoré preukážu potenciál mobilizácie finančných zdrojov súkromného sektora.

Program podlieha pravidlám štátnej pomoci de minimis v súlade so Zákonom z 10. novembra 2015 o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) a Nariadením komisie EÚ č.1407/2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis.

Získaním dotácie Prijímateľ nesmie prekročiť maximálny limit pre minimálnu štátnu pomoc, čo predstavuje 200 000 EUR pre jeden subjekt na dobu troch fiškálnych rokov. Prijímateľ musí taktiež spĺňať definíciu malého a stredného podniku.

Programové fázy

Program poskytuje podporu v dvoch fázach:

 1. Prípravná fáza–vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a podnikateľského plánu, vrátane prípadného testovania prototypov.
 2. Realizačná fáza–projekty zahŕňajúce konkrétne činnosti smerujúce k praktickej realizácii inovatívnych podnikateľských nápadov prispievajúcich k napĺňaniu rozvojových cieľov v partnerskej krajine.

Strategické ukotvenie a princípy efektívnej rozvojovej spolupráce

Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky (ODA SR) na roky 2019-2023 stanovuje dve prierezové témy: Rovnosť príležitostí (SDG5) a Životné prostredie a zmena klímy (SDG13), ktoré je potrebné integrovať do rozvojových projektov a intervencií.

Prierezové témy súvisia s Agendou 2030 a dosiahnutím viacerých Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs) a sú súčasťou šiestich sektorových priorít strednodobej stratégie ODA SR.

Pri dizajne projektu a jeho implementácii treba dodržať princípy efektívnej rozvojovej spolupráce:

1. Inkluzívne vlastníctvo prijímajúcej krajiny,
2. Zameranie sa na výsledky,
3. Inkluzívne partnerstvá,
4. Transparentnosť, zodpovednosť a skladanie účtov,
5. Nezanechať nikoho pozadu.  

Predstavuje pripravovaný nástroj, v rámci ktorého bude možné podporiť zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce cez zákazky na dodávky tovarov a služieb na základe potrieb partnerských krajín. Napríklad v oblasti vodného hospodárstva, alebo zdravotníckych zariadení. 

Synergie so zvýhodnenými úvermi Eximbanky

MZVEZ SR a SAMRS spolupracujú v zapájaní podnikateľov do rozvojovej spolupráce s MF SR a Eximbankou.

Zvýhodnené úvery Eximbanky predstavujú ďalší nástroj pre podnikateľov, ktorí sa chcú presadiť v rozvojových krajinách. Ide o možnosť poskytnúť zvýhodnené financovanie zahraničnému odberateľovi z verejného sektora vo vybraných krajinách.

Zvýhodnenie úveru oproti komerčnej ponuke predstavuje buď 35% alebo 50%, v závislosti od danej rozvojovej krajiny a určujú ho podmienky OECD. Zvýhodnenie je zložené z príspevku na splatenie časti úveru, nižších úrokových sadzieb a predĺženej doby splatnosti.

Zvyšovanie informovanosti a budovanie kapacít

Zapájanie súkromného sektora do rozvojových aktivít SR môže byť úspešné len vtedy, ak je o možnostiach ODA SR, medzinárodných finančných inštitúcií a rozvojových organizácií, ako aj finančných nástrojov EÚ riadne a pravidelne informovaný a je mu v tejto súvislosti poskytnutá podpora.

Za týmto účelom bol už v roku 2015 v spolupráci s UNDP spustený program Rozvojmajstri, zameraný na podporu uplatnenia slovenských podnikateľov vo verejných súťažiach medzinárodných finančných inštitúcií. Zároveň podporuje pochopenie cieľov udržateľného rozvoja a rozvojového aspektu podnikateľských aktivít. Zvyšovanie informovanosti je koordinované aj s podnikateľskými zväzmi, združeniami a asociáciami, ako aj mimovládnym sektorom, vrátane Platformy rozvojových organizácií Ambrela, s cieľom oslovenia čo najširšieho okruhu subjektov. Za týmto účelom využíva MZVaEZ SR aj portál „Podnikajme v zahraničí“.

Prostredníctvom nadstavbových školení MZVEZ SR zvyšuje kapacity ekonomických diplomatov za účelom podpory aktivít a rozvojového vplyvu slovenských podnikateľských subjektov v rozvojových krajinách.

Sektorové priority v minulosti schválených projektov PPP

Program podnikateľských partnerstiev nie je sektorovo obmedzený. Má len dve prierezové témy – Rovnosť príležitostí, vrátane rodovej rovnosti (SDG5) a Ochrana životného prostredia a klímy (SDG13).

Medzi časté sektorové priority podporených projektov slovenských podnikateľských subjektov patria:

 • energetika – rozvoj, výroba a distribúcia energie z udržateľných a obnoviteľných zdrojov, energetická efektívnosť budov (SDG7);
 • infraštruktúra – budovanie dopravnej, logistickej a komunikačnej infraštruktúry (SDG9);
 • životné prostredie – zásobovanie, úprava a rozvody pitnej vody, riadenie odpadového hospodárstva, ekologické technológie, ochrana pred prírodnými katastrofami (SDG13);
 • hydrogeológia a zásobovanie pitnou vodou (SDG6);
 • pôdohospodárstvo – lesné hospodárstvo, manažment poľnohospodárskej výroby (SDG2);
 • zvyšovanie výnosnosti poľnohospodárskej produkcie, budovanie zavlažovacích systémov, potravinovú bezpečnosť (SDG2);
 • sociálna infraštruktúra – aktivity v oblasti vzdelávania a dodávania zdravotníckych zariadení (SDG3, SDG4).

 

Ing. Jakub Šimek
Projektový a finančný manažér pre projekty PPP,
projekty budovania kapacít a projekty spolufinancované EK
proj.dep@slovakaid.sk
+421-2-5978-2604

Načítavam mapu...

Aktuálne prebiehajúce PPP

Štúdia uskutočniteľnosti – Vytvorenie zberného miesta plastového odpadu v Nigérii

Nigéria

Zvýšenie dostupnosti k zdravotnej starostlivosti mimo zdravotných stredísk pomocou medicínskeho riešenia Scase

Albánsko

ITAPA vo Východnom partnerstve

Gruzínsko