Sharing Slovak Expertise - SSE - SlovakAid

Sharing Slovak Expertise – SSE

Nástroj poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE)

Sharing Slovak Expertise (SSE) bol spustený v januári 2019 po zmene názvu CETIR, ktorý bol súčasťou aktivít SlovakAid od roku 2011. S novým názvom a vlastným logom naďalej pomáhame šíriť pozitívny obraz Slovenskej republiky v partnerských krajinách, a to najmä v programových krajinách Moldavsko a Gruzínsko, a v partnerských krajinách, v ktorých máme náš zastupiteľský či styčný úrad. Ide o región západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Macedónsko, Srbsko) a krajiny Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina).

 *Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Hlavným poslaním SSE je ponúkať a odovzdávať prostredníctvom študijných návštev, vyslaní expertov, stáží, okrúhlych stolov a seminárov odborné znalosti, skúsenosti a odporúčania z reforiem správy vecí verejných v rôznych oblastiach, v ktorých má SR komparatívne výhody. Tento nástroj zároveň prispieva k budovaniu personálnych kapacít štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy v partnerských krajinách.

Študijných návštev, stáží, okrúhlych stolov a seminárov sa môžu zúčastniť predstavitelia orgánov a inštitúcií štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy. V odôvodnených prípadoch možno do aktivít SSE zapojiť aj mimovládne organizácie, akademickú obec, prípadne iné subjekty.

Realizácia projektov Nástroja SSE

Sharing Slovak Expertise sa zameriava na prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a inštitúcií v partnerských krajinách. Ako flexibilný nástroj reaguje na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím skúseností slovenských expertov zo štátnej a verejnej správy, prípadne z vedeckých či vzdelávacích inštitúcií.

Dlhodobou ambíciou SSE je etablovanie partnerstiev s expertmi naprieč štátnou správou, verejnou správou, územnou samosprávou, či mimovládnym, akademickým a súkromným sektorom. Preto je mimoriadne dôležitá koordinovaná spolupráca MZVEZ SR a SAMRS s relevantnými nositeľmi expertíz. Výsledkom tejto spolupráce sú aj uzatvorené dohody a memorandá o spolupráci.

Realizáciu zabezpečuje SAMRS prostredníctvom svojich Kontaktných bodov pre SSE. Primárnu úlohu pri realizácii zohrávajú zastupiteľské úrady SR, ktoré iniciujú a predkladajú návrhy projektov na základe požiadavky z partnerských krajín.

Memorandá a dohody o spolupráci

Mnohé z aktivít a projektov CETIR/SSE napomohli otvoriť alebo rozvíjať expertný dialóg partnerských inštitúcií a organizácií. Osobné stretnutia expertov počas študijných návštev a stáží a zdieľanie odborných skúseností pomohli k uzatvoreniu niekoľkých memoránd a dohôd o spolupráci. Justičná akadémia SR podpísala Rámcovú dohodu o medzinárodnej spolupráci v oblasti justičného vzdelávania s Justičným školiacim strediskom Čiernej Hory (2013), Protimonopolný úrad SR uzavrel Dohodu o spolupráci s partnerským úradom v Moldavsku (2014), Slovenská energetická a inovačná agentúra (SIEA) podpísala Memorandum o spolupráci s Inovačným fondom Srbskej republiky (2018). Dohoda o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a Bezpečnostnou službou Ukrajiny v oblasti archívneho výskumu, vedeckého bádania a publikovania dokumentov o politickej represii v 20. storočí, bola podpísaná v Kyjeve (2020). Tejto dohode predchádzali tri spoločné aktivity SSE zamerané na výmenu skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii, študijná návšteva na Slovensku, vyslanie našich expertov na Ukrajinu či seminár pre novinárov a historikov v Bratislave. V roku 2021 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MÚ MV SR") nadviazal spoluprácu s Bosnou a Hercegovinou na základe Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom bezpečnosti Bosny a Hercegoviny. Spolupráca je zameraná na výmenu skúseností a podporu partnerov z Bosny a Hercegoviny pri vytváraní bezpečných a stabilných prijímacích podmienok pre migrantov a zlepšovaní procesov v rámci konania o azyle. MÚ MV SR plánuje nadviazať na túto spoluprácu a ďalej ju rozvíjať aj v roku 2024. Taktiež bolo podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Medzinárodnou asociáciou uzbeckých podnikateliek (2023). Vo februári 2024 bolo v kenskom Nairobi podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Kenskej republiky a Národným bezpečnostným úradom SR v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH AKTIVÍT SSE

Postavenie žien v podnikaní

Zdieľanie slovenských skúseností z oblasti zlepšenia postavenia žien v podnikaní vrátane rodinného podnikania a internacionalizácie malých a stredných podnikoch - to všetko pokryli odborníci Ekonomickej univerzity v Bratislave počas vyslania v Uzbekistane v júni 2023.

Medzinárodnej asociácii uzbeckých podnikateliek prezentovali a následne diskutovali témy ako: 

  • podpora internacionalizácie v podnikaní žien na Slovensku
  • podpora žien v rodinnom podnikaní
  • postavenie žien v oblasti podnikania žien v cestovnom ruchu
  • najžiadanejšie zručnosti v oblasti informačno-komunikačných technológiách pri podnikaní žien – umelá inteligencia, kritické myslenie, odolnosť voči stresu a flexibilita na pracovnom trhu v oblasti digitalizácie podnikateľského prostredia

 

Na záver vyslania bolo podpísané Memorandum o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Medzinárodnou asociáciou uzbeckých podnikateliek.

FOTO: doc. Mgr. Elena Kašťáková, PhD.

Migrácia a mobilita

Počas rokov 2021, 2022 a 2023 sme podporili štyri projekty SSE, ktorých spoločným nositeľom bola téma migrácie a mobility a ktoré posilnili dlhodobú spoluprácu Migračného úradu Ministerstva vnútra SR a Ministerstva bezpečnosti Bosny a Hercegoviny (ďalej len „MB BaH"). Vyslaní odborníci MÚ MV SR v Sarajeve a odborníci MB BaH na študijnej ceste na Slovensku diskutovali a hľadali riešenia v tejto oblasti, prospešné nielen pre obe krajiny:

Rok 2023

V Sarajeve v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici v projekte zacielenom na Zdieľanie skúsenosti a expertízy z oblasti sociálnej práce v oblasti migrácie s presahom na akademickú obec so špeciálnym dôrazom kladeným na rozširovanie akademickej ponuky o oblasti sociálnych štúdií najmä v oblasti migrácie a azylu.

Foto: MÚ MV SR

Rok 2022

V rámci projektu boli vyslaní štyria odborníci procedurálneho odboru MÚ MV SR v marci až júni na MB BaH s cieľom zmapovania situácie v oblasti azylového konania. Odborné diskusie boli zamerané na širokú škálu súvisiacich tém, od registrácie žiadostí o azyl, osobitostí týkajúcich sa zraniteľných osôb a maloletých žiadateľov bez sprievodu, organizácie a vedenia pohovorov so žiadateľmi, spoluprácu s tlmočníkmi až po spracovávanie komplexných a zložitých prípadov a i. Identifikovali sa viaceré spoločné výzvy, či už ide o rôznorodosť a nepredvídateľnosť migračných tokov, zložitosť spracovávania niektorých prípadov, či vyhodnocovanie dôkazov v azylovom konaní.

Rok 2021

Júnová študijná návšteva delegácie MB BaH a Úradu pre cudzinecké záležitosti BaH k téme migrácie s označením Ruka pomoci, bola zrealizovaná na viacerých miestach: Bratislava - MÚ MV SR a Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ, UPZC Medveďov, Pobytový tábor Rohovce, Záchytný tábor Humenné, Pobytový tábor Opatovská Nová Ves, UPZC Sečovce, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance a hraničný prechod Vyšné Nemecké

Hlavným cieľom projektu bolo zdieľanie expertízy a posilňovanie spolupráce pri vytváraní bezpečných a stabilných podmienok pre migrantov i zamestnancov migračných centier na území Bosny a Hercegoviny. Päťčlenná delegácia sa oboznámila s azylovým systémom SR a činnosťou Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ, navštívila dva pobytové a jedno záchytné zariadenie v správe MÚ MV SR, zaisťovacie útvary Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ a taktiež si prezrela technické vybavenie ochrany slovenskej časti vonkajšej schengenskej hranice.

Foto: MÚ MV SR a MB BaH

Koncom roka 2021 sa uskutočnili tri zahraničné pracovné cesty odborníkov MÚ MV SR do Sarajeva, s cieľom identifikovať potreby partnerov zodpovedných za poskytovanie sociálnych a iných prijímacích služieb v dočasnom prijímacom zariadení pre migrantov Lipa a budovanie kapacít prostredníctvom prednášok pre sociálnych pracovníkov Centra sociálnych služieb v Bihaci a predstavenie systému v SR v oblastiach MÚ MV SR a sociálna práca v azylových zariadeniach; maloletí bez sprievodu v podmienkach SR a práca s verejnosťou v oblasti azylu a migrácie v podmienkach SR.

Ochrana prírody

Cez projekt SSE s Moldavskou republikou si v septembri 2023 v oblasti zalesňovania a manažmentu lesných škôlok si so slovenskými odborníkmi z Národného lesníckeho centra, LESY Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, vymenili informácie o praktických postupoch predstavitelia štátnych lesných podnikov a agentúr z Moldavska „Agenția Moldsilva". Centrom záujmu bola legislatíva v oblasti lesného hospodárstva, obnovy lesa a zalesňovania, environmentálnych, klimatických a iných záväzkov týkajúcich sa hospodárenia. Uskutočnená návšteva v teréne sa zamerala na ukážky lesných porastov rýchlo rastúcich drevín v škôlkarskom stredisku Trstice, kde bola prezentovaná aj využívaná technika a stroje, a taktiež v škôlkarskom stredisku Hladomer v odštepnom závode Semenoles, kde bol zdieľaný postup systému pestovania voľnokorenných a obaľovaných sadeníc z pohľadu rýchlejšej produkcie na menších plochách; v rámci odštepného závodu Tribeč bola prezentovaná mimo prehliadky lesných porastov i zubria zvernica a napokon na pôde Národného lesníckeho centra, kde bola predstavená jeho činnosť, bol prezentovaný projekt, realizovaný z prostriedkov Oficiálnej rozvojovej spolupráce SR a predstavenie ďalších možností spolupráce medzi Národným lesníckym centrom a moldavským lesníckym sektorom.

V septembri 2022 sa v Bratislave uskutočnil workshop Zdieľanie skúseností z oblasti bezpečnosti priehrad. Cieľom odborného podujatia bolo prehĺbenie vzájomnej informovanosti slovenských a stredoázijských expertov z oblasti právnych predpisov a spolupráce pri zabezpečovaní bezpečnosti vodných stavieb s orgánmi štátnej správy a vlastníkmi vodohospodárskych stavieb, ale i v oblasti zberu a analýzy dát z automatizovaných meraní, zvyšovanie inštitucionálnej kapacity špecializovaných národných orgánov v Strednej Ázii a posilňovanie regionálnej spolupráce v oblasti bezpečnosti hydraulických štruktúr v cezhraničných povodiach. Workshop bol účastníkmi z krajín centrálnej Ázie veľmi vysoko hodnotený, umožnil všetkým oboznámiť sa s dobrou praxou vo vodnom hospodárstve a osobitne v oblasti bezpečnosti vodných stavieb na Slovensku.

Účastníci podujatia pochádzali z Kazachstanu (Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources, Meteo-Lux, IWAC, International Training Center for the Safety of Hydraulic Structures), Kirgizska (Water Resources sector and Water Resources Service under the Ministry of Agriculture, Energy Supervision Service under the Ministry of Energy), Tadžikistanu (Information and Analytical Department of EC IFAS), Uzbekistanu (Ministry of Water Resources, Research Institute of Irrigation and Water Problems, State Inspectorate for Monitoring the Safety of Water Facilities, Basin Water Organizations) a Turkmenistanu (Turkmenistan in EC IFAS), za slovenskú stranu podujatie zastrešoval partner tohto SSE projektu - Vodohospodárska výstavba, š.p..

Hasičské a záchranné služby

Študijná návšteva kenských hasičov z Kenfiba - Kenya National Fire Brigade Associationv v Bratislave v roku 2022 v rámci projektu SSE, realizovaného slovenskými kolegami z Hasičského a záchranného zboru SR mala vyčerpávajúci odborný program. Prvý deň návštevy sa na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Bratislave oboznámili so štruktúrou a fungovaním Ministerstva vnútra SR, Hasičského a záchranného zboru a Sekcie krízového riadenia MV SR a zároveň delegácii boli prezentované vybrané zásahy príslušníkov HaZZ, moduly zriadené v HaZZ, ako aj medzinárodná pomoc a spolupráca. Počas druhého dňa sa delegácia presunula na hasičskú stanicu do bratislavskej Petržalky, kde si hasiči prezreli hasičskú techniku a osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri rôznych druhoch zásahov. Slovenskí príslušníci ich oboznámil s organizáciou výkonu zmenovej služby na hasičských staniciach a s vykonávaním odbornej prípravy a praktického výcviku. V rámci tretieho dňa sa návšteva z Kene presunula do Výcvikového centra HaZZ Lešť Centrum Výcviku Lešť, kde im bola priblížená činnosť a vznik výcvikového centra, ako aj  obhliadka jednotlivých výcvikových trenažérov, na ktorých boli hasičom z Kene ukázané praktické ukážky spojené s výkladom.

Kardiológia

Z prostriedkov SlovakAid sme v priebehu rokov 2018 a 2019 dvakrát podporili misiu lekárov a zdravotných sestier prostredníctvom prostriedkov z rozpočtu SSE a mikrograntu. Náš tím počas dvoch vyslaní do Nairobi poskytol odborné skúsenosti kenským kardiochirurgom a zdravotníckemu personálu počas operácií a vyšetrení detí s vrodenými chorobami srdca. Na fotke vyššie je slovensko-český tím lekárov v Mater Hospital v Nairobi.

Boj proti korupcii

Na študijnú návštevu srbskej Agentúry boja proti korupcii sme v roku 2019 nadviazali usporiadaním seminára s názvom „Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi“ pre krajiny Východného partnerstva a regiónu západný Balkán. Seminár bol pripravený v kontexte slovenského predsedníctva v OBSE. Advokáti Andrej Leontiev a Radovan Pala, ktorí sa podieľali na tzv. „veľkej“ novele zákona a aj na pôvodnom znení zákona, boli obsahovými garantmi seminára. Pozvanie OBSE prijala aj profesorka Paola Severino (Taliansko), osobitná predstaviteľka Úradujúceho predsedu OBSE pre boj proti korupcii, a osobitná predstaviteľka Parlamentného zhromaždenia OBSE pre boj proti korupcii, Irene Charalambides (Cyprus). Hlavným posolstvom podujatia bola potreba spolupráce v oblasti odkrývania zastretých vlastníckych štruktúr v kontexte boja proti korupcii, prania špinavých peňazí a využívania verejných zdrojov.

Odpadové hospodárstvo

V rokoch 2018 a 2019 prebehla s Albánskom výmena expertných skúseností v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Albánskej delegácii experti MŽP SR predstavili náš prístupový proces do EÚ a jeho úskalia, legislatívu a históriu legálneho skládkovania a spaľovania odpadu a s nimi spojené nové výzvy vyplývajúce z členstva v EÚ. Časť programu bola venovaná zvýšenej potrebe triedenia odpadu a sprievodnej osvete.

Školenie ukrajinských lekárov

Po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny sme v roku 2014 cez CETIR vyslali dvoch slovenských lekárov s praktickými skúsenosťami z vojenských operácií NATO.

V spolupráci s Ukrajinským vedecko-praktickým centrom medicínskej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a medicíny katastrof Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny sa podarilo vyškoliť cca 300 lekárov v oblasti organizácie a riadenia poľnej nemocnice, akútnych zákrokov v poľnej chirurgii, manažmentu pacienta a manažmentu psychologických tráum pacientov v poľnej nemocnici.

Kontakt

Ing. Marianna Šadibolová
Projektová a finančná manažérka pre mikrogranty a kontaktný bod SSE
proj.dep@slovakaid.sk
+421 2 5978 2613

Načítavam mapu...

SSE projekty

Študijná návšteva vrcholového manažmentu SRNSFG v agentúre APVV

Gruzínsko

Vyslanie experta z Nadácie Cvernovka/Nová Cvernovka na konferenciu ICIST 2020

Srbsko

Študijná návšteva administrátorov volieb Národnej volebnej komisie Etiópie / National Election Board of Ethiopia (NEBE) na Slovensku

Etiópia