Sharing Slovak Expertise - SSE - SlovakAid

❓PREČO SLOVENSKO POMÁHA V ZAHRANIČÍ❓To je zrejme najčastejšia otázka, akú dostávame🤷‍♂️🤷‍♀️ V tomto 📹VIDEU na ňu odpovedajú ľudia, ktorí sa rôznym spôsobom podieľajú na poskytovaní rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, poskytovanej pod značkou #SlovakAid už 20 rokov🤝

Sharing Slovak Expertise – SSE

Nástroj poskytnutia vedomostí a skúseností – Sharing Slovak Expertise (SSE)

Sharing Slovak Expertise (SSE) bol spustený v januári 2019 po zmene názvu CETIR, ktorý bol súčasťou aktivít SlovakAid od roku 2011. S novým názvom a vlastným logom naďalej pomáhame šíriť pozitívny obraz Slovenskej republiky v partnerských krajinách, a to najmä v programových krajinách Moldavsko a Gruzínsko, a v partnerských krajinách, v ktorých máme náš zastupiteľský či styčný úrad. Ide o región západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Macedónsko, Srbsko) a krajiny Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina).

 *Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Hlavným poslaním SSE je ponúkať a odovzdávať prostredníctvom študijných návštev, vyslaní expertov, stáží, okrúhlych stolov a seminárov odborné znalosti, skúsenosti a odporúčania z reforiem správy vecí verejných v rôznych oblastiach, v ktorých má SR komparatívne výhody. Tento nástroj zároveň prispieva k budovaniu personálnych kapacít štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy v partnerských krajinách.

Študijných návštev, stáží, okrúhlych stolov a seminárov sa môžu zúčastniť predstavitelia orgánov a inštitúcií štátnej a verejnej správy a územnej samosprávy. V odôvodnených prípadoch možno do aktivít SSE zapojiť aj mimovládne organizácie, akademickú obec, prípadne iné subjekty.

Realizácia aktivít Nástroja SSE

Sharing Slovak Expertise sa zameriava na prehlbovanie kontaktov slovenských expertov s predstaviteľmi štátnych orgánov a inštitúcií v partnerských krajinách. Ako flexibilný nástroj reaguje na konkrétne požiadavky partnerskej krajiny s využitím skúseností slovenských expertov zo štátnej a verejnej správy, prípadne z vedeckých či vzdelávacích inštitúcií.

Dlhodobou ambíciou SSE je etablovanie partnerstiev s expertmi naprieč štátnou správou, verejnou správou, územnou samosprávou, či mimovládnym, akademickým a súkromným sektorom. Preto je mimoriadne dôležitá koordinovaná spolupráca MZVEZ SR a SAMRS s relevantnými nositeľmi expertíz. Výsledkom tejto spolupráce sú aj uzatvorené dohody a memorandá o spolupráci.

Memorandá a dohody o spolupráci

Mnohé z aktivít CETIR/SSE napomohli otvoriť alebo rozvíjať expertný dialóg partnerských inštitúcií a organizácií. Osobné stretnutia expertov počas študijných návštev a stáží a zdieľanie odborných skúseností pomohli k uzatvoreniu niekoľkých memoránd a dohôd o spolupráci. Justičná akadémia SR podpísala Rámcovú dohodu o medzinárodnej spolupráci v oblasti justičného vzdelávania s Justičným školiacim strediskom Čiernej Hory (2013), Protimonopolný úrad SR uzavrel Dohodu o spolupráci s partnerským úradom v Moldavsku (2014) a Slovenská energetická a inovačná agentúra (SIEA) podpísala Memorandum o spolupráci s Inovačným fondom Srbskej republiky (2018). Dohoda o spolupráci medzi Ústavom pamäti národa a Bezpečnostnou službou Ukrajiny v oblasti archívneho výskumu, vedeckého bádania a publikovania dokumentov o politickej represii v 20. storočí bola podpísaná v Kyjeve (2020). Tejto dohode predchádzali tri spoločné aktivity SSE zamerané na výmenu skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii, študijná návšteva na Slovensku, vyslanie našich expertov na Ukrajinu či seminár pre novinárov a historikov v Bratislave.

Realizáciu zabezpečuje SAMRS prostredníctvom svojich Kontaktných bodov pre SSE. Primárnu úlohu pri realizácii zohrávajú zastupiteľské úrady SR, ktoré iniciujú a predkladajú návrhy aktivít na základe požiadavky z partnerských krajín.

PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH AKTIVÍT SSE

Kardiológia

Z prostriedkov SlovakAid sme v priebehu rokov 2018 a 2019 dvakrát podporili misiu lekárov a zdravotných sestier prostredníctvom prostriedkov z rozpočtu SSE a mikrograntu. Náš tím počas dvoch vyslaní do Nairobi poskytol odborné skúsenosti kenským kardiochirurgom a zdravotníckemu personálu počas operácií a vyšetrení detí s vrodenými chorobami srdca. Na fotke vyššie je slovensko-český tím lekárov v Mater Hospital v Nairobi.

Boj proti korupcii

Na študijnú návštevu srbskej Agentúry boja proti korupcii sme v roku 2019 nadviazali usporiadaním seminára s názvom „Unikátny slovenský Zákon o registri partnerov verejného sektora a jeho uplatňovanie v praxi“ pre krajiny Východného partnerstva a regiónu západný Balkán. Seminár bol pripravený v kontexte slovenského predsedníctva v OBSE. Advokáti Andrej Leontiev a Radovan Pala, ktorí sa podieľali na tzv. „veľkej“ novele zákona a aj na pôvodnom znení zákona, boli obsahovými garantmi seminára. Pozvanie OBSE prijala aj profesorka Paola Severino (Taliansko), osobitná predstaviteľka Úradujúceho predsedu OBSE pre boj proti korupcii, a osobitná predstaviteľka Parlamentného zhromaždenia OBSE pre boj proti korupcii, Irene Charalambides (Cyprus). Hlavným posolstvom podujatia bola potreba spolupráce v oblasti odkrývania zastretých vlastníckych štruktúr v kontexte boja proti korupcii, prania špinavých peňazí a využívania verejných zdrojov.

Odpadové hospodárstvo

V rokoch 2018 a 2019 prebehla s Albánskom výmena expertných skúseností v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Albánskej delegácii experti MŽP SR predstavili náš prístupový proces do EÚ a jeho úskalia, legislatívu a históriu legálneho skládkovania a spaľovania odpadu a s nimi spojené nové výzvy vyplývajúce z členstva v EÚ. Časť programu bola venovaná zvýšenej potrebe triedenia odpadu a sprievodnej osvete.

Školenie ukrajinských lekárov

Po vypuknutí ozbrojeného konfliktu na východe Ukrajiny sme v roku 2014 cez CETIR vyslali dvoch slovenských lekárov s praktickými skúsenosťami z vojenských operácií NATO.

V spolupráci s Ukrajinským vedecko-praktickým centrom medicínskej pomoci pri mimoriadnych udalostiach a medicíny katastrof Ministerstva zdravotníctva Ukrajiny sa podarilo vyškoliť cca 300 lekárov v oblasti organizácie a riadenia poľnej nemocnice, akútnych zákrokov v poľnej chirurgii, manažmentu pacienta a manažmentu psychologických tráum pacientov v poľnej nemocnici.

Kontakt

Ing. Marianna Šadibolová
Projektová a finančná manažérka pre mikrogranty a kontaktný bod SSE
proj.dep@slovakaid.sk
+421 2 5978 2613

Načítavam mapu...

SSE projekty

Študijná návšteva vrcholového manažmentu SRNSFG v agentúre APVV

Gruzínsko

Vyslanie experta z Nadácie Cvernovka/Nová Cvernovka na konferenciu ICIST 2020

Srbsko

Študijná návšteva administrátorov volieb Národnej volebnej komisie Etiópie / National Election Board of Ethiopia (NEBE) na Slovensku

Etiópia