Dobrovoľníci - SlovakAid

Dobrovoľníci

Čo je dobrovoľníctvo a jeho význam

Dobrovoľníctvo ako aktivita na podporu dobra, vykonávaná v slobodnej vôli a za slobodného rozhodnutia, je jedným z dôležitých pilierov aj v rámci rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Dobrovoľník, resp. expert-dobrovoľník, je človek, ktorý na dobrovoľnej báze a bez nároku na odmenu poskytuje svoje (profesionálne) vedomosti v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, budovania kapacít mimovládnych organizácií, verejných vzdelávacích a zdravotníckych inštitúcií a komunít v partnerských rozvojových krajinách.

Keď v roku 2011 Európska komisia tento vyhlásila za Európsky rok dobrovoľníctva, upozornila tým na potrebu rozvoja medzi kultúrami, posilňujúc solidaritu a vzájomné porozumenie národov. Dôležitosť dobrovoľníctva potvrdila aj vláda SR prijatím Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol uznanie a zviditeľnenie dobrovoľníctva zo strany štátu a zlepšenie ochrany dobrovoľníkov, najmä pri ich činnosti v zahraničí v rámci rozvojových programov. Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 281/2019 Z.z.) definuje vysielanie dobrovoľníkov ako jednu z foriem realizácie ODA SR.

Vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenska

Vedenie MZVEZ SR schválilo po prvý krát pilotný program vysielania dobrovoľníkov v roku 2012. Odvtedy je jednou z foriem ODA SR, ktorú SAMRS poskytuje. Dobrovoľníci sú vysielaní do rozvojových krajín podľa zoznamu Výboru pre rozvojovú pomoc v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC/OECD), primárne do prioritných krajín aktuálne platnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.

Nástroj ODA

Vysielanie dobrovoľníkov ako jednu z foriem oficiálnej rozvojovej spolupráce využíva väčšina tradičných donorov.

VIDEO: Pán Andrij Dichťaruk, dobrovoľník vyslaný v Moldavsku, v kategórii Dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí v rámci nominácií za Bratislavský kraj, získal v decembri 2020 ocenenie SRDCE NA DLANI

Vysielanie mladých ľudí alebo expertov s cieľom prispieť k rozvojovým projektov a získať skúsenosti s rozvojovou problematikou, poskytujúcich pomoc bez nároku na odmenu, odovzdávajúcich skúsenosti miestnym inštitúciám, sú typickými podobami tejto modality rozvojovej spolupráce.

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov podporuje napĺňanie cieľov ODA SR v rozvojových krajinách, ako je znižovanie chudoby, pomoc pri transformácii spoločnosti, či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, čím prispieva k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Túto formu dobrovoľníctva je možné na Slovensku vykonávať nielen prostredníctvom programu SlovakAid zapojením sa jednotlivých prijímateľov dotácie do programu SlovakAid, ale aj napríklad prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej činnosti či UN Volunteers.  

Aké sú primárne ciele vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín?

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov má viacero významných cieľov.

Širším cieľom dobrovoľníckej činnosti je podpora rozvojových intervencií SlovakAid v prioritných krajinách, v zmysle aktuálnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce. Okrem iného dobrovoľnícka činnosť podporuje budovanie národných personálnych kapacít, samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, rozvíjajú svoje jazykové znalosti, nové praktické zručnosti, odborné a medzi kultúrne znalosti a v neposlednom rade aj skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možnosť získať prácou v SR.

Na slovenských vysokých školách nie je možné získať komplexné akademické vzdelanie v odbore rozvojové štúdie, a preto sa pomocou vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov formuje skupina odborníkov s praktickými skúsenosťami s rozvojovou problematikou.

V zahraničí jednoznačne posilňujú kapacity a komunity v partnerských rozvojových krajinách, transferom vedomostí a zručností. Mladí dobrovoľníci sa naďalej rozvíjajú a získavajú vedomosti s prácou v rozvojovej spolupráci, vytvárajú inštitucionálne vzťahy a podporujú vznik dlhodobých partnerstiev medzi slovenskými subjektmi a ich partnermi v rozvojových krajinách a podporujú verejnú informovanosť slovenskej širšej verejnosti o rozvojových aktivitách prostredníctvom ponávratových aktivít.

Aké sú základné princípy vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín?

 • Súlad s cieľmi rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky - dobrovoľnícky program pomáha napĺňať ciele a politiky ODA SR. Podporuje jej teritoriálne a sektorové zameranie za účelom dosiahnutia efektivity a koherentnosti poskytovanej pomoci.
 • Vnímavosť k potrebám partnerských krajín - dobrovoľníci/experti-dobrovoľníci sú umiestňovaní na základe potrieb lokálneho partnera rešpektujúc dohodu s prijímateľom.
 • Status dobrovoľníka - dobrovoľníci nemajú slúžiť ako náhrada za personál prijímateľa, ale najmä na podporu budovania miestnych kapacít.
 • Bezpečnosť dobrovoľníkov - prijímateľ a lokálny partner zabezpečia potrebnú ochranu a bezpečnosť dobrovoľníkov. SAMRS v spolupráci s MZVEZ SR každoročne pripravuje bezpečnostné prípravné školenie pre schválených dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov. V prípade náhleho zhoršenia bezpečnostnej situácie v krajine vysielajúca organizácia rešpektuje odporúčania vyplývajúce zo situačného spravodajstva zastupiteľského úradu Slovenskej republiky akreditovaného v príslušnej krajine a MZVEZ SR.
 • Osveta dobrovoľníckej činnosti - dobrovoľníci/experti-dobrovoľníci sa po návrate zúčastňujú na podujatiach na podporu rozvojového dobrovoľníctva a globálneho vzdelávania.
 • Partnerský prístup a rešpekt miestnej kultúry - všetky zúčastnené strany konajú tak, aby vzájomná komunikácia a činnosť dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka niesla známky rešpektu a partnerského prístupu.

Mechanizmus a koncepcia vysielania slovenských dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov v skratke a podporné dokumenty

Mechanizmus vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov je presne uvedený v aktuálnej Koncepcii vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov. Podmienky na vyslanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín sú vždy uvedené aj v aktuálnej výzve SAMRS na daný kalendárny rok. 

Ako funguje mechanizmus vysielania slovenských dobrovoľníkov?

SlovakAid (SAMRS) je v tomto prípade donorom. Každý rok zverejňuje v prvých mesiacoch kalendárneho roka výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu na dobrovoľnícke projekty. Na základe tejto výzvy si slovenské organizácie pôsobiace v humanitárnej a rozvojovej sfére podávajú žiadosti o dotáciu na dobrovoľnícke projekty, ktoré sa buď schvália, alebo neschvália. Všetky žiadosti sú hodnotené projektovým a finančným manažérom SAMRS, zodpovedným v agentúre za dobrovoľnícke projekty, a zastupiteľským úradom. Žiadosť následne schvaľuje komisia, schválenie podpisuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Následne po schválení žiadanej dotácie si samotných dobrovoľníkov hľadajú, pripravujú a vysielajú slovenské organizácie, ktoré sú našimi prijímateľmi. Všetkým nadšencom dobrovoľníctva preto odporúčame sledovať ich webové stránky alebo sociálne siete, poprípade ich kontaktovať, či aktuálne plánujú dobrovoľníkov vysielať.

Základné kritériá

Dobrovoľníci a experti-dobrovoľníci vykonávajú rozvojové aktivity vždy bezodplatne, s podporou vysielajúcej neziskovej organizácie, ktorá zabezpečuje ich umiestnenie v hostiteľskej organizácii, a takisto po návrate dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov ich zapája do budovania verejného povedomia o rozvojovej spolupráci.

Dĺžka dobrovoľníckeho vyslania je minimálne 3 mesiace a maximálne 12 mesiacov. Dĺžka expertného vyslania je minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace.

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov sa riadi programovým dokumentom schváleným MZVEZ SR. Všetky dôležité informácie ohľadom podmienok už pri schválenom dotačnom projekte nájdete v aktuálnej verzii Manuálu pre vysielanie dobrovoľníkov, platnom na daný rok - 2023 (a jeho prílohách).

V rámci dobrovoľníckeho programu medzi základne podmienky podpory vysielania dobrovoľníka a experta-dobrovoľníka patrí vek dobrovoľníka - od 18 rokov a slovenská štátna príslušnosť. Cieľom je širšie zapojenie mladých i starších ľudí do rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, rozširovanie siete ľudí s profesionálnym záujmom o túto oblasť a prispievanie k efektívnemu zdieľaniu a odovzdávaniu know-how a získanej expertízy.

SAMRS každoročne vyhlasuje výzvu „Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov do rozvojových krajín“, kedy podľa aktuálnej výzvy daného roka žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu s povinnými prílohami:

 1. V listinnej podobe na adresu SAMRS alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
 2. Do Grant management systému (elektronicky) Do GM systému žiadateľ registruje každý projektový dokument osobitne.

Všetky detaily spojené s výzvou a podmienky na úspešné získanie dotácie, sú k dispozícii v samotnej výzve, ako aj v ostatných koncepčných dokumentoch SAMRS v súvislosti s programom vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín, uvedených vyššie.

Hodnotiace kritéria pre uvedené žiadosti o dotáciu, na ktoré sa kladie dôraz pri hodnotení žiadostí:

 • Relevantnosť projektu (40 bodov/100)
 • Náplň práce a relevantnosť k potrebám miestnej komunity (30 bodov/100)
 • Prínos pre miestnu komunitu a budovanie kapacít slovenských subjektov (20 bodov/100)
 • Prínos pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (10 bodov/100)

PRÍKLADY ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV VYSIELANIA DOBROVOĽNÍKOV

Nezisková organizácia Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola sv. Alžbety prostredníctvom SlovakAid v roku 2019 vyslala úspešne 6 dobrovoľníkov do troch afrických krajín: Lesotho, Keňa a Rwanda.

Jedným z ich pravidelne a dlhodobo trvajúcich projektov je vyslanie dobrovoľníka do sirotinca St. Cecilia Orphanage, Ha Buasono, ktorý je poskytovateľom zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre siroty žijúce v Lesothe. Projekt má dlhú, úspešnú tradíciu - vznikol už v roku 2005 za podpory Vysokej  sv. Alžbety, v spolupráci s farnosťou Ha Buasono. Dobrovoľníci v Lesothe pomáhajú pri sociálnych aktivitách v sirotinci, organizujú voľnočasové aktivity pre deti, podieľajú sa na ich vzdelávaní, s cieľom lepšieho začleňovania detí do spoločnosti.

Ďalšou africkou krajinou, do ktorej Vysoká škola sv. Alžbety pravidelne vysiela svojich  dobrovoľníkov je Rwanda. Dobrovoľníkov vysielajú do Antimalnutričného centra v Kibeho (nižšie foto slovenského dobrovoľníka pri meraní obvodu ruky detského klienta centra), ktoré prevádzkujú Sestry Misionárky Svätého Vincenta Pallottiho, ako jedno zo siete centier pre najchudobnejších ľudí v krajine. Dobrovoľníci pomáhajú s chodom malnutričného centra, vykonávajú terénnu sociálnu prácu ako pomoc pre matky podvyživených detí, alebo asistujú pri poskytovaní nutričného, odborného a osvetového a zdravotného poradenstva.

Úspešné projekty Vysokej školy sv. Alžbety sú realizované aj v Keni, kde v spolupráci s St. Kizito Boys Rehabilitation Centre realizujú v hlavnom meste Kene, v Nairobi, rehabilitačný program pre deti ulice. Dobrovoľník pomáha pri chode slovenského logistického centra, spolupodieľa na práci s deťmi z ulice v rehabilitačných centrách, kde ich zoznamuje s princípmi resocializácie.

Prijímateľ vysiela dobrovoľníkov cez program SlovakAid aj do Ushirikiano Center, St. Mary Catholic Dispensary in Msabaha, Malindi,  nachádzajúcej sa taktiež v Keni;  pravidelne žiada o dotácie aj na dobrovoľnícke projekty v Ugande – Buikwe, konkrétne do centra, ktoré je zamerané na liečbu HIV, malnutrície a edukácie populácie; alebo do Indie, kde sa v štáte Karnataka v oblasti Manvi podieľa na sociálno-zdravotnom projekte a spoluprevádzkuje školský projekt, antimalnutričné centrum a menšiu ambulanciu.

Občianske združenie Dvojfarebný svet

Dvojfarebný svet takisto pravidelne žiada o dotáciu na dobrovoľnícke projekty, najmä na vyslania dobrovoľníkov do Kambodže, do detských sirotincov House of Family v Phnom Penh a v Sihanoukville. Projekt House of  Family je súčasťou siete slovenských detských domovov v Kambodži s názvom House of Family, ktorého zakladateľmi a koordinátormi sú Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, no; a občianske združenie  Dvojfarebný svet. Detské domovy sú určené pre HIV pozitívne siroty v Kambodži. House of Family Sihanoukville vznikol v roku 2009. Úlohou dobrovoľníka v rámci projektov je najmä logisticko-administratívna činnosť, aktivity s deťmi, sociálna práca. Dobrovoľník zároveň pomáha propagovať projekt na lokálnej aj zahraničnej úrovni.

Občianske združenie ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

ADRA vyslala v roku 2019 prostredníctvom SlovakAid dobrovoľníkov do Gruzínska, Libanonu a Moldavska.

Adra vyslala svojho dobrovoľníka aj do Libanonu v rámci projektu Podpora vzdelávacieho programu detí sýrskych utečencov v Libanone (foto  vyššie). Hlavnou úlohou dobrovoľníka v Libanone bolo zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie ADRA Lebanon, a to najmä v oblastiach ako migrácia, integrácia a vzdelávanie detí sýrskych utečencov, prieskum aktuálnych potrieb obyvateľstva, vyhľadávanie možnosti rozvoja miestneho obyvateľstva a iné.

Do Gruzínska v rámci projektu Rozvoj mierotvornej a inkluzívnej spoločnosti v Gruzínsku bol vyslaný dobrovoľník, ktorý pôsobil v hostiteľskej mimovládnej organizácii  International Centre for Peace and Integration (ICPI), ktorá slúži ako platforma pre rozvoj sebavedomej, progresívnej, angažovanej mládeže a občianskej spoločnosti. Dobrovoľník počas vyslania uskutočňoval aktivity so stredoškolskými a vysokoškolskými študentmi, zamerané na neformálne formy vzdelávania na témy ako ekológia, ekonómia, migráciu, vzdelávanie, mier, sociálne podnikanie či rozvoj. Okrem iného sa podieľal aj na získavaní financií pre hostiteľskú organizáciu, tvoril, pripravoval a realizoval projekty.

Ďalším z významných projektov, na ktorom sa podieľal dobrovoľník vyslaný občianskym združením ADRA, bol projekt s názvom Podpora udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku. Hlavnými cieľmi projektu je podpora rozvoja miestnej organizácie EcoVisio a udržateľného rozvoja v oblasti hospodárstva v Moldavsku, podpora rozvojovej spolupráce medzi Moldavskom a Slovenskom ako i budovanie kapacít slovenských občanov a inštitúcií. Dobrovoľník v Moldavsku sa podieľal na vybudovaní 1. AGRO-POTRAVINÁRSKEHO INKUBÁTORA v krajine, ktorý zlepší podmienky pre malých a stredných podnikateľov na vidieku.

Slovenská katolícka charita

Organizácia vysiela dobrovoľníkov pravidelne do dvoch afrických krajín - Ugandy a Rwandy.

Projekty v Ugande sú zamerané na podporu komunity miestnych obyvateľov, s cieľom rozvoja regiónu, ktorý trpí vysokým výskytom HlV, a tiež sa vyznačuje prijímaním veľkého množstva utečencov z Južného Sudánu. Dobrovoľníci sú vysielaní v dvoch polročných turnusoch, najlepšie je počas jedného turnusu vyslať troch dobrovoľníkov naraz. Hlavné činnosti dobrovoľníkov počas pobytu sú napríklad spolu koordinovanie aktivít centra, organizovanie voľnočasových aktivít pre deti, ich vzdelávanie - výučba anglického jazyka, súčinnosť s miestnymi učiteľkami ako i napríklad terénna práca Projektu Adopcia na diaľku.

Dobrovoľnícke projekty vo Rwande sa uskutočňujú prevažne v Kultúrnom centre Vincenta Pallotti, ktoré bolo založené v roku 2016, kde cieľom projektov je najmä zlepšenie prístupu k predškolskému vzdelávaniu a zjednodušenie dostupnosti vzdelávania detí z najchudobnejších rodín. Cieľom práce centra je taktiež predchádzanie chorobám detí, či zvýšenie kvality nutričných hodnôt stravy. Dobrovoľníci sa podieľajú na koordinácií aktivít centra, trávia čas s deťmi v predškolskom veku, organizujú poobedňajšie voľnočasové aktivity, no podieľajú sa aj na distribúcií nutričnej stravy deťom mimo kultúrneho centra a projektu.

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

V roku 2019 ich dobrovoľníci vycestovali do Ugandy a Etiópie.

V Etiópii sa dobrovoľníčky podieľali na dvoch projektoch Sestier Vincentiek. Deti a mladých vo veku 11 až 26 rokov, ktoré pochádzajú z chudobných rodín, doučovali anglický jazyk a informatiku. V miestnom mládežníckom centre pripravovali voľnočasové aktivity a kreatívne workshopy. V čase školských prázdnin sa špeciálne venovali žiakom, ktorí v škole zaostávajú alebo majú špeciálne potreby. Popritom pomáhali s projektovou administratívou, identifikáciou nových donorov a najmä zo zahraničia.

V Ugande sa pomáhala dobrovoľníčka s mimoškolskými aktivitami miestnej Základnej školy sv. Charlesa Lwangu, miestneho speváckeho zboru a hudobno-tanečných zoskupení Bamusanyusa Cultural Group a Nkwenge Cultural Group. Okrem iného dobrovoľníčka asistovala vyučujúcim v miestnom tréningovom centre organizácie VICODE, ktoré dievčatám z chudobných pomerov ponúka krajčírsky kurz a základy práce s počítačom.

Potrebujete viac informácií?

Otázky, týkajúce sa nielen dobrovoľníckych projektov, nájdete aj v sekcii Často kladené otázky. Okrem iného na poskytnutie doplnkových informácií k výzvam bude SAMRS po vyhlásení výzvy realizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, o ktorých informujeme potencionálnych prijímateľov prostredníctvom emailu ako aj zverejnením informácie na našej webovej stránke.

Kontakt:

Mgr. Nina Lacová
Projektová a finančná manažérka
pre dobrovoľnícke projekty a finančné príspevky
proj.dep@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603

Načítavam mapu...

Aktuálne prebiehajúce dobrovoľnícke projekty

Dobrovoľník/-čka pre rehabilitáciu trhovej infraštruktúry drobných podnikateľov v Bejrúte

Libanon

S deťmi v Kambodži 9 mesačný pobyt Phnom Penh

Kambodža

Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine

Bosna a Hercegovina