Agentúra SAMRS - SlovakAid

 

 

Agentúra SAMRS

Misia SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), svojou činnosťou prispieva k plneniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov. SAMRS zabezpečuje realizáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci budovaním kapacít, zdieľaním skúseností, vysielaním dobrovoľníkov a expertov, ako aj podporou podnikateľského prostredia v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 až 2023.

Pri realizácii našich činností sa snažíme uplatňovať princíp spolupatričnosti a prispievať tak ku zmene za spravodlivejší a bezpečnejší svet.

SvetObčan SlovakAid

Sme súčasťou jedného sveta, rozumieme svetovému jazyku tolerancie a rešpektu. Našim domovom je svet, náš svet je solidarita a ľudskosť.

Hlavné činnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR). Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými MZVEZ SR, so záväznými dokumentmi Európskej únie (EÚ), Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a s ostatnými medzinárodnými záväzkami.

Pôsobnosť SAMRS

Určuje § 5 zákona Zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z. Agentúra v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci, verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít.

Štatút SAMRS

Podrobnosti o úlohách agentúry, o vnútornej organizácii agentúry a o vzájomných vzťahoch medzi agentúrou a MZVEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce upravuje Štatút SAMRS.

Základné údaje

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava
Kontakt: tel.:+421-2-5978-2601, e-mail: info@slovakaid.sk
Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 31819559
DIČ: 2022359009

Riaditeľ: Tomáš Bokor, MSc.

Certifikát EN ISO 9001:2015
Politika kvality SAMRS 
Etický kódex SAMRS

Ako pomáhame?

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a s administráciou projektového cyklu.

Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie SlovakAid, uzatváranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie.

Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom zapojiť ich do rozvojových programov a projektov. 

Agentúra tiež zabezpečuje komunikáciu ideí a poslania oficiálnej rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verejnosti v podobe rôznych aktivít externej komunikácie.

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa základných pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä Parížskej deklarácie a Akčnej agendy z Akry a rozvojovej politiky Európskej únie. Pri svojej činnosti kladie SAMRS dôraz na efektívnosť rozvojovej pomoci, koherenciu v prospech rozvoja a flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom dbá na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov.

Legislatíva

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs), ku ktorým sa Slovenská republika explicitne prihlásila. V rámci svojich možností a kompetencií pomáha riešiť globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS a malária či zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a globálneho partnerstva pre rozvoj.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR). Pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 Z. z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci (v znení zákona 281/2019) a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007.

Kontrakt agentúry s ústredným orgánom

Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B1 zo dňa 18. decembra 2002 a podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správ. Upravuje vzťahy medzi MZVEZ SR a SAMRS pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci v zmysle zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 281/2019, zriaďovacej listiny (Rozhodnutie ministra zahraničných vecí SR číslo 57/2006 zo dňa 27.12.2006) a štatútu SAMRS. Kontrakt platný pre aktuálny kalendárny rok nájdete nižšie v časti Dokumenty.

SAMRS sa sieťuje

SAMRS je členom európskej siete odborníkov na rozvojovú spoluprácu The Practitioners´Network for European Development Cooperation.

Dokumenty

Certifikát EN ISO 9001:2015 Etický kódex SAMRS Politika kvality SAMRS Štatút SAMRS Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2020 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2021 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2021 (aktualizácia k 26.05.2021) Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2022 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2023 Ciele udržateľného rozvoja Agenda 2030 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2020 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2021 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2022 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2023 Zákon č. 392/2015 Z.z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 281/2019 Opatrenie MZVEZ SR z 8. decembra 2022 č. 059857/2022-LEG1-174111, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu Smernica č. 58/2022 zo dňa 21. októbra 2022, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní finančného príspevku v oblasti rozvojovej spolupráce SR Opatrenie MZVEZ SR z 23. marca 2016 č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu Opatrenie MZVEZ SR z 23. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu (platný od 9.12.2022)