Agentúra SAMRS - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Agentúra SAMRS

Misia SAMRS

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), svojou činnosťou prispieva k plneniu cieľov Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov. SAMRS zabezpečuje realizáciu rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci budovaním kapacít, zdieľaním skúseností, vysielaním dobrovoľníkov a expertov, ako aj podporou podnikateľského prostredia v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 až 2023.

Pri realizácii našich činností sa snažíme uplatňovať princíp spolupatričnosti a prispievať tak ku zmene za spravodlivejší a bezpečnejší svet.

SvetObčan SlovakAid

Sme súčasťou jedného sveta, rozumieme svetovému jazyku tolerancie a rešpektu. Našim domovom je svet, náš svet je solidarita a ľudskosť.

Hlavné činnosti

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR). Poslaním agentúry je zabezpečiť implementáciu oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky v súlade s programovými a koncepčnými dokumentmi pripravovanými MZVEZ SR, so záväznými dokumentmi Európskej únie (EÚ), Organizácie Spojených národov (OSN), Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) a s ostatnými medzinárodnými záväzkami.

Pôsobnosť SAMRS

Určuje § 5 zákona Zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z. Agentúra v súčinnosti s ministerstvom zahraničných vecí realizuje rozvojovú spoluprácu vrátane humanitárnej pomoci, verejnej informovanosti, rozvojového vzdelávania a budovania kapacít.

Štatút SAMRS

Podrobnosti o úlohách agentúry, o vnútornej organizácii agentúry a o vzájomných vzťahoch medzi agentúrou a MZVEZ SR v oblasti rozvojovej spolupráce upravuje Štatút SAMRS.

Základné údaje

Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS)
Sídlo: Pražská 7, 811 04 Bratislava
Kontakt: tel.:+421-2-5978-2601, e-mail: info@slovakaid.sk
Rezort (zriaďovateľ): Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
IČO: 31819559
DIČ: 2022359009

Riaditeľ: Ing. Michal Čornak

Certifikát EN ISO 9001:2015
Politika kvality SAMRS 
Etický kódex SAMRS

Ako pomáhame?

SAMRS zabezpečuje všetky činnosti súvisiace s riadením a s administráciou projektového cyklu.

Ide predovšetkým o vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie, hodnotenie predložených žiadostí, prípravu zasadnutí Projektovej komisie SlovakAid, uzatváranie a administráciu zmlúv s realizátormi projektov, finančné riadenie a kontrolu projektov, ich monitoring a hodnotenie.

Úlohou SAMRS je tiež poskytovať podporu mimovládnym organizáciám, podnikateľskému sektoru a ostatným záujemcom o realizáciu projektov s cieľom zapojiť ich do rozvojových programov a projektov. 

Agentúra tiež zabezpečuje komunikáciu ideí a poslania oficiálnej rozvojovej pomoci smerom k odbornej a laickej verejnosti v podobe rôznych aktivít externej komunikácie.

SAMRS poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc podľa základných pravidiel a princípov, ktoré sú v súlade so zahraničnopolitickými a ekonomickými prioritami Slovenskej republiky a s princípmi medzinárodnej rozvojovej politiky, najmä Parížskej deklarácie a Akčnej agendy z Akry a rozvojovej politiky Európskej únie. Pri svojej činnosti kladie SAMRS dôraz na efektívnosť rozvojovej pomoci, koherenciu v prospech rozvoja a flexibilnosť poskytovania rozvojovej pomoci, pričom dbá na hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov.

Legislatíva

Vo svojej činnosti SAMRS zohľadňuje Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN (SDGs), ku ktorým sa Slovenská republika explicitne prihlásila. V rámci svojich možností a kompetencií pomáha riešiť globálne problémy, ako sú odstránenie chudoby a extrémneho hladu, dosiahnutie všeobecného vzdelania, podpora rodovej rovnosti, zníženie detskej úmrtnosti, zlepšenie zdravia, boj so smrteľnými chorobami ako HIV/AIDS a malária či zabezpečenie trvalej udržateľnosti životného prostredia a globálneho partnerstva pre rozvoj.

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR). Pôsobnosť SAMRS určuje § 5 zákona č. 392/2015 Z. z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci (v znení zákona 281/2019) a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov z 5. decembra 2007.

Kontrakt agentúry s ústredným orgánom

Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS sa uzatvára v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002/B1 zo dňa 18. decembra 2002 a podľa zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správ. Upravuje vzťahy medzi MZVEZ SR a SAMRS pri vykonávaní zahraničnej rozvojovej pomoci v zmysle zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 281/2019 Z. z. z 11. septembra 2019 a štatútu SAMRS. Kontrakt platný pre aktuálny kalendárny rok nájdete nižšie v časti Dokumenty.

SAMRS sa sieťuje

SAMRS je členom európskej siete odborníkov na rozvojovú spoluprácu The Practitioners´Network for European Development Cooperation.

Dokumenty

Certifikát EN ISO 9001:2015 Etický kódex SAMRS Politika kvality SAMRS Štatút SAMRS Plán boja proti korupcii a Akčný plán na rok 2020 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2021 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2021 (aktualizácia k 26.05.2021) Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2022 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2023 Akčný plán boja proti korupcii SAMRS pre rok 2024 Ciele udržateľného rozvoja Agenda 2030 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2020 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2021 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2022 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2023 Kontrakt medzi MZVEZ SR a SAMRS na rok 2024 Zákon č. 392/2015 Z.z. o oficiálnej rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 281/2019 Opatrenie MZVEZ SR z 8. decembra 2022 č. 059857/2022-LEG1-174111, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu Smernica č. 58/2022 zo dňa 21. októbra 2022, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní finančného príspevku v oblasti rozvojovej spolupráce SR Opatrenie MZVEZ SR z 23. marca 2016 č. 600.238/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu Opatrenie MZVEZ SR z 23. marca 2016 č. 600.239/2016-ORPO, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní dotácií na rozvojovú spoluprácu Štatút Komisie MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu a pre vyhodnocovanie ponúk na zadanie zákazky na rozvojovú spoluprácu (platný od 9.12.2022)