Globálne a rozvojové vzdelávanie - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Globálne a rozvojové vzdelávanie

Rozvojové vzdelávanie (RV) tvorí integrálnu súčasť oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky. SAMRS každoročne podporuje projekty rozvojového vzdelávania na Slovensku prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Cieľom je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid). Alokácia na podporu projektov RV predstavovala v roku 2022 sumu 150 00 EUR.

SAMRS v rokoch 2016 – 2022 podporila spolu 25 projektov rozvojového vzdelávania v celkovej výške takmer 900-tisíc EUR. Projekty boli zamerané na začleňovanie rozvojovej problematiky do učebných plánov a osnov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, budovanie kapacít relevantných aktérov, zapájanie inštitúcií do procesu integrácie GRV, budovanie spolupráce napriek sektormi, ako aj zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci. Kľúčovými subjektami pri implementácii projektov sú tradične neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) realizovalo v spolupráci so SAMRS v októbri 2020 pilotnú externú evaluáciu 14 projektov rozvojového vzdelávania, schválených vo výzvach v r. 2016 - 2018. Posúdená bola efektívnosť, účinnosť, relevantnosť i celkový prínos týchto projektov k rozvoju RV na Slovensku. Výsledky evaluácie slúžili aj ako jeden z podkladov v procese prípravy novej národnej stratégie globálneho vzdelávania.

Prehľad projektov SlovakAid v oblasti rozvojového vzdelávania, schválených v rokoch 2016-2018 a realizovaných v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce na Slovensku, je k dispozícii v ZÁVEREČNEJ EVALUAČNEJ SPRÁVE.

Projekty schválené v roku 2022 vo výzve na projekty RV

Globálny pohľad na svet na stredných školách (Dvojfarebný svet, o.z.)

Projekt je zameraný na integráciu rozvojového vzdelávania do výučby na stredných školách. Oslovených by malo byť 50 SŠ, ktorým bude poskytnutý dokumentárny film „Tri životy“ (verzia 52 min). Na prácu s filmom bude vytvorená metodická príručka a 50 pedagógov absolvuje aj online školenie. Benefitovať by malo celkovo 1000-1500 študentov, ktorí budú intenzívne zapojení do výučby a budú sa môcť zapojiť aj do súťaže o esej na tému „Rozdielnosť životných podmienok a šanca ľudí na svete a náš prínos k zmene“. Súčasťou diskusií vo výučbovom bloku bude aj téma rozvojovej spolupráce SR pod značkou SlovakAid.

Dnes študenti a študentky, zajtra lídri a líderky zodpovedného a udržateľného podnikania (Hekima, o.z.)

Hlavným cieľom projektu je integrovať témy rozvojového vzdelávania do povinného vzdelávania na stredných školách a zvýšiť povedomie verejnosti o rozvojovej spolupráci SR. Projekt by sa mal realizovať na 180 stredných odborných školách na Slovensku, ktoré vyučujú predmet „Cvičná firma“. V rámci predmetu sa vytvoria učebné osnovy a metodické materiály, implementujú témy rozvojového vzdelávania, vybudujú kapacity (učitelia ako ambasádori) a študenti ako „intrapreneurs“ budú reflektovať na tieto témy pri zakladaní si svojich cvičných firiem. Partnerom žiadateľa je Štátny inštitút odborného vzdelávania SR (priamo riadená organizácia MŠVVaŠ SR) a integrácia týchto tém bude v súlade so štátnym vzdelávacím programom, pričom plánovaný dosah je na viac ako 10 tis. mladých ľudí a 180 učiteľov/iek.

SAMRS počas rokov 2016 – 2019 v rámci výziev na predkladanie žiadostí o dotácie finančne podporila

 • Štúdium globálnej žurnalistiky na UK v BA a UKF v NR (zároveň aj spolupráca s Hospodárskymi novinami)
 • Zriadenie 2-semestrálneho predmetu rozvojových štúdií na EUBA
 • Vytvorenie portálu globalnevzdelavanie.sk
 • Inováciu študijných materiálov v oblasti mestského plánovania v globálnom kontexte na STU BA
 • Množstvo metodicko-pedagogických príručiek, publikácií, audio-vizuálnych materiálov, učebných plánov, workshopov, webinárov či seminárov
 • Konferenciu globálneho vzdelávania (GV)
 • Mapovanie stavu GV na Slovensku (základné a stredné školy)
 • Aktivity v oblasti akademickej slobody ako napr. workshopy, osvetový festival, kurz „reporting on freedom“ na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Začlenenie tém GV a budovanie kapacít učiteľov na UMB BB, UPJŠ Košice, Prešovskej Univerzite, na SPU v NR či na TUZVO
 • Aktivity UNICEF v rámci programu Škola priateľská k deťom
 • Multikultúrnu výchovu na 2. stupni vybraných ZŠ
 • Vývoj mobilnej aplikácie (hry) na tému migrácie – Aaronova dilema a jej využitie (aj na) SŠ
 • Vytvorenie online klimatickej kalkulačky na meranie ekologického dlhu
 • Vytvorenie dokumentárneho filmu o živote detí v Lesotho, Kambodži a na Slovensku a jeho premietanie na materských a základných školách
 • Osvetovú kampaň o zmene klímy a chudobe prostredníctvom video-portrétov farmárov z Kene a Etiópie, vzdelávacích podujatí či výstavy EKO nie EGO

Čo je globálne (rozvojové) vzdelávanie?

North South Center Eady Európy definuje globálne vzdelávanie ako „vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Globálne vzdelávanie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských právach, o udržateľnom rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, interkulturálne a multikulturálne vzdelávanie, smerujúce ku globálnym dimenziám vzdelávania k občianstvu“. Táto definícia sa ujala i v kľúčovom dokumente týkajúcom sa GV – v Maastrichtskej Deklarácii (2002).  

Po 20 rokoch od prijatia Maastrichtskej deklarácie vstúpila do platnosti v novembri 2022 na kongrese v Dubline nová Európska deklarácia globálneho vzdelávania do r. 2050. Predchádzal jej rok príprav a vstupov relevantných aktérov s cieľom upevniť rolu a dôležitosť globálneho vzdelávania na národnej aj medzinárodnej úrovni.

Globálne vzdelávanie má svoje miesto i v rámci princípov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030, konkrétne v rámci cieľu 4 – Kvalitné vzdelávanie a podcieľu 4.7. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu.

Globálne rozvojové vzdelávanie taktiež predstavuj vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať i praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom merítku. Základným pilierom globálneho a rozvojového vzdelávania je potreba porozumieť vplyvu globalizácie na život človeka a pochopenie vzťahov medzi životmi ľudí z vyspelých a rozvojových krajín. V tomto zmysle je jeho neoddeliteľnou súčasťou aj podpora medzinárodnej rozvojovej spolupráce.  

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 v odseku 6.1.3 definuje ako hlavné výzvy v oblasti rozvojového vzdelávania vypracovanie novej Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie, ako aj posilnenie výučby problematiky rozvojového vzdelávania, vrátane systematického zavádzania tém GV do formálneho, ako aj neformálneho vzdelávania. Za účelom zvyšovania všeobecného povedomia o rozvojovej problematike by mal byť dôraz kladený aj na vzdelávanie aktérov, najmä lídrov v neformálnom vzdelávaní, učiteľov a novinárov, ktoré získané poznatky sprostredkúvajú verejnosti.

V mnohých európskych krajinách sa globálne vzdelávanie stalo integrálnou súčasťou vzdelávacieho systému, mnohokrát aj vďaka strategickým dokumentom, ktoré tieto témy a ich význam jasne definovali a rozpracovali. Slovensko zatiaľ disponuje jedinou Národnou stratégiou pre globálne vzdelávanie (2012 – 2016). Novú stratégiu globálneho vzdelávania na roky 2022 - 2026 momentálne pripravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odporúčania pre stratégiu boli formované počas zasadnutí pracovných skupín, ktorých súčasťou bola aj SAMRS.

Globálne vzdelávanie má svoje miesto i v rámci princípov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030, konkrétne v rámci cieľu 4 – Kvalitné vzdelávanie a bodu 4.7. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu.

V novembri 2019 sa vo fínskych Helsinkách konala medzinárodná konferencia pod názvom „Envision 4.7“ (v rámci projektu Bridge 47 – Building Global Citizenship), na ktorej sa zišli predstavitelia inštitúcií a organizácií venujúci sa globálnemu vzdelávaniu. Cieľom bolo vytvoriť tzv. „roadmap“ pre inštitúcie k postupnému napĺňaniu podcieľu 4.7. v Európe.

Spolupráca s Global Education Network Europe (GENE)

GENE je európska sieť spájajúca zástupcov európskych ministerstiev a rozvojových agentúr, ktoré majú v gescii globálne vzdelávanie, s cieľom podpory a zlepšenia koordinácie globálneho vzdelávania v Európe. GENE takisto podporuje vypracovávanie štúdií o stave globálneho vzdelávania a národných stratégiách v jednotlivých krajinách (tzv. peer reviews) a pravidelne organizuje okrúhle stoly –  roundtables. GENE Peer Review Slovenska prebehlo v roku 2013.

Slovensko je členom GENE od roku 2004 a pravidelne sa na okrúhlych stoloch, konajúcich sa každý pol rok, zúčastňuje. Posledný RT č. 46 sa uskutočnil v apríli 2022 v online formáte.

SAMRS podpísala s GENE na r. 2017 – 2018 Memorandum o porozumení, ktorého cieľom bola podpora globálneho vzdelávania na Slovensku, ako súčasť programu GENE Increase and Innovation. Jednou z úloh bola taktiež i koordinácia implementácie projektov a aktivít zameraných na podporu a ukotvenie globálneho vzdelávania v slovenskom vzdelávacom systéme a spolupráce medzi kľúčovými zúčastnenými stranami v tejto oblasti.

V roku 2021 vstúpila do platnosti aj zmluva o spolupráci medzi GENE, MZVEZ SR a MŠVVaŠ SR so záväzkom posilnenia spolupráce v oblasti GV a koordinácie programu národnej podpory GV na Slovensku. Konkrétne záväzky zahŕňali definovanie národných priorít, zorganizovanie národného seminára, technickú podporu - spolufinancovanie iniciatív GV na obdobie rokov 2020/2021 a realizáciu národného procesu konzultácií o GV, vrátane prípravy novej stratégie GV.

Jedným z konkrétnych výstupov tejto zmluvy o spolupráci bolo aj Policy learning forum ku globálnemu vzdelávaniu, ktoré sa uskutočnilo v online formáte dňa 21.3.2022. Cieľom bolo predstaviť relevantným subjektom príklady dobrej praxe z oblasti GV na Slovensku, ako aj úspešné príklady konkrétnych politík z ČR aj z Írska. SAMRS predstavila prostredníctvom prezentácie s názvom Rozvojové vzdelávanie pod značkou SlovakAid mechanizmus podpory RV, príklady dobrej praxe jej implementačných partnerov, ako aj hlavné výsledky pilotnej evaluácie projektov RV realizovaných počas r. 2016 – 2018 a podporených z prostriedkov SAMRS.

Zodpovedná projektová a finančná manažérka SAMRS:

Mgr. Zuzana Kubalíková
projektová a finančná manažérka pre Keňu, subsaharskú Afriku, rozvojové vzdelávanie a spoločné programovanie
proj.dep@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602

Načítavam mapu...

Projekty zamerané na globálne a rozvojové vzdelávanie

Globálne a rozvojové vzdelávanie (GRV) tvorí integrálnu súčasť oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky. SAMRS každoročne podporuje projekty globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. Cieľom je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania ako i systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojové vzdelávania.

Eduhra: Dievčatá vs. chudoba

Slovensko

Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov a verejnosť

Slovensko

Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku

Slovensko