Globálne a rozvojové vzdelávanie - SlovakAid

Globálne a rozvojové vzdelávanie

Globálne a rozvojové vzdelávanie (GRV) tvorí integrálnu súčasť oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky. SAMRS každoročne podporuje projekty globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. Cieľom je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania ako i systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojové vzdelávania. Alokácia na podporu projektov GRV predstavovalo v roku 2020 sumu 100 00 EUR.

.

SAMRS v rokoch 2016 – 2020 podporila spolu 19 projektov globálneho a rozvojového vzdelávania v celkovej výške 719-tisíc EUR. Projekty boli zamerané na začleňovanie rozvojovej problematiky do učebných plánov a osnov na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému, budovanie kapacít relevantných aktérov ako i zapájanie inštitúcií do procesu integrácie GRV. Kľúčovými subjektmi pri implementácii projektov sú  tradične neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) spustilo v spolupráci so SAMRS v októbri 2020 pilotnú evaluáciu 14 projektov GRV, schválených vo výzvach v r. 2016 - 2018. Posúdená by tak mala efektívnosť, účinnosť, relevantnosť i celkový prínos týchto projektov k rozvoju GV na Slovensku. Výsledky evaluácie môžu následne takisto slúžiť ako jeden z podkladov pre tvorbu novej národnej stratégie globálneho vzdelávania.

Prehľad projektov SlovakAid v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania, schválených v rokoch 2016-2018 a realizovaných v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce na Slovensku, je k dispozícii v ZÁVEREČNEJ EVALUAČNEJ SPRÁVE.

Projekty schválené v roku 2020 vo výzve na projekty GRV

Edugame Migration (Butterfly effect, o.z.)

Hlavným zámerom projektu je systematicky zvýšiť povedomie verejnosti o fenoméne migrácie v kontexte rozvojovej pomoci. V spolupráci so študentami bude vyrobená edukačná hra na tému migrácie a na prácu s ktorou bude vytrénovaných 40 učiteľov na Slovensku učiacich na 2.stupni ZŠ a na SŠ. Hra bude verejne odprezentovaná a po ukončení projektu dostupná v rámci osobitného portálu/programu, ktorý bude združovať vzdelávacie hry a pedagogicko-metodologické materiály pre učiteľov.

Globálny pohľad na svet (Dvojfarebný svet, o.z.)

V rámci projektu bude vytvorený dokumentárny film o odlišnostiach, ktorý zachytí 12 hodín v životoch troch päťročných detí v troch rôznych krajinách - Slovensko, Lesotho, Kambodža. Film by mal byť premietaný na viacerých festivaloch a zvýšiť aj takto nepriamo povedomie verejnosti o rozvojovej pomoci. Ďalšou aktivitou je vytvorenie programu pre školy a škôlky, ktorý pozostáva z premietania filmu, diskusie a prezentácie o SlovakAid. Novovytvorený by mal byť i materiálov pre dobrovoľníkov plánujúcich výjazd do rozvojovej krajiny.

Vzdelávanie verejnosti o klimatickej zmene a chudobe v Afrike s novým nástrojom na výpočet ekologického dlhu (Nadácia Integra)

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o dopade klimatickej zmeny na chudobné africké krajiny a podporiť rozvojovú spoluprácu, a to najmä prostredníctvom vzdelávacích aktivít a nového nástroja na meranie tzv. ekologického dlhu – klimatickej kalkulačky. Súčasťou projektu bude osvetová kampaň o zmene klímy a chudobe, ktorá predstaví účinné možnosti znižovania ekologického dlhu prostredníctvom agrolesníctva, vrátane príkladov úspešných rozvojových projektov SlovakAid v Etiópii a Keni.

SAMRS počas rokov 2016 – 2019 v rámci výziev na predkladanie žiadostí o dotácie finančne podporila

 • Štúdium globálnej žurnalistiky na UK v BA a UKF v NR (zároveň aj spolupráca s Hospodárskymi novinami)
 • Zriadenie 2-semestrálneho predmetu rozvojových štúdií na EUBA
 • Vytvorenie portálu globalnevzdelavanie.sk
 • Inováciu študijných materiálov v oblasti mestského plánovania v globálnom kontexte na STU BA
 • Množstvo metodicko-pedagogických príručiek, publikácií, audio-vizuálnych materiálov, učebných plánov, workshopov, webinárov či seminárov
 • Konferenciu globálneho vzdelávania (GV)
 • Mapovanie stavu GV na Slovensku (základné a stredné školy)
 • Aktivity v oblasti akademickej slobody ako napr. workshopy, osvetový festival, kurz „reporting on freedom“ na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Začlenenie tém GV a budovanie kapacít učiteľov na UMB BB, UPJŠ Košice, Prešovskej Univerzite, na SPU v NR či na TUZVO
 • Aktivity UNICEF v rámci programu Škola priateľská k deťom
 • Multikultúrnu výchovu na 2.stupni vybraných ZŠ

Čo je globálne (rozvojové) vzdelávanie?

North South Center Eady Európy definuje globálne vzdelávanie ako „vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Globálne vzdelávanie zahŕňa rozvojové vzdelávanie, vzdelávanie o ľudských právach, o udržateľnom rozvoji, o mieri a prevencii konfliktov, interkulturálne a multikulturálne vzdelávanie, smerujúce ku globálnym dimenziám vzdelávania k občianstvu“. Táto definícia sa ujala i v kľúčovom dokumente týkajúcom sa GV – v Maastrichtskej Deklarácii globálneho vzdelávania (2002).  

Globálne rozvojové vzdelávanie taktiež predstavuj vzdelávací prístup, ktorý vedie k hlbšiemu porozumeniu rôznorodosti a nerovnosti vo svete, k príčinám ich existencie a možnostiam riešenia problémov s nimi spojených. Narúšaním stereotypov a podporou nezávislého samostatného myslenia sa snaží globálne rozvojové vzdelávanie pomôcť rozvíjať i praktické zručnosti a prispieť k pozitívnym zmenám v lokálnom aj globálnom merítku. Základným pilierom GRV je potreba porozumieť vplyvu globalizácie na život človeka a pochopenie vzťahov medzi životmi ľudí z vyspelých a rozvojových krajín. V tomto zmysle je jeho neoddeliteľnou súčasťou aj podpora medzinárodnej rozvojovej spolupráce.  

Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 v odseku 6.1.3 definuje ako hlavné výzvy v oblasti rozvojového vzdelávania vypracovanie novej Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie, ako aj posilnenie výučby problematiky rozvojového vzdelávania, vrátane systematického zavádzania tém GV do formálneho, ako aj neformálneho vzdelávania. Za účelom zvyšovania všeobecného povedomia o rozvojovej problematike je by mať byť dôraz kladený aj na vzdelávanie aktérov, najmä lídrov v neformálnom vzdelávaní, učiteľov a novinárov, ktoré získané poznatky sprostredkúvajú verejnosti.

V mnohých európskych krajinách sa globálne vzdelávanie stalo integrálnou súčasťou vzdelávacieho systému, mnohokrát aj vďaka strategických dokumentom, ktoré tieto témy a ich význam jasne definovali a rozpracovali. Slovensko zatiaľ disponuje jedinou Národnou stratégiou pre globálne vzdelávanie (r. 2012 – 2016). Nová stratégia by sa mala začať postupne pripravovať počas roka 2021.

SAMRS v rámci konzorciálneho projektu (SAMRS/2017/RV/2/1) finančne podporilo vznik webportálu www.globalnevzdelavanie.sk, ktorý združuje inštitúcie a organizácie ako i dokumenty a publikácie venujúce sa témam GV.

Globálne vzdelávanie má svoje miesto i v rámci princípov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030, konkrétne v rámci cieľu 4 – Kvalitné vzdelávanie a bodu 4.7. Vzdelávanie ku globálnemu občianstvu.

V novembri 2019 sa vo fínskych Helsinkách konala medzinárodná konferencia pod názvom „Envision 4.7“ (v rámci projektu Bridge 47 – Building Global Citizenship), na ktorej sa zišli predstavitelia inštitúcií a organizácií venujúci sa globálnemu vzdelávaniu. Cieľom bolo vytvoriť tzv. „roadmap“ pre inštitúcie k postupnému napĺňaniu podcieľu 4.7. v Európe.

Spolupráca s Global Education Network Europe (GENE)

GENE je európska sieť spájajúca zástupcov európskych ministerstiev a rozvojových agentúr, ktoré majú v gescii globálne vzdelávanie, s cieľom podpory a zlepšenia koordinácie globálneho vzdelávania v Európe. GENE takisto podporuje vypracovávanie štúdií o stave globálneho vzdelávania a národných stratégiách v jednotlivých krajinách (tzv. peer reviews) a pravidelne organizuje okrúhle stoly –  roundtables. GENE Peer Review Slovenska prebehlo v roku 2013.

Slovensko je členom GENE od roku 2004 a pravidelne sa na Roundtables, konajúcich sa každý pol rok, zúčastňuje. Posledný RT č. 43 sa uskutočnil v októbri 2020 v online formáte.

SAMRS podpísala s GENE na r. 2017 – 2018 Memorandum o porozumení, ktorého cieľom bola podpora globálneho vzdelávania na Slovensku, ako súčasť programu GENE Increase and Innovation. Jednou z úloh bola taktiež i koordinácia implementácie projektov a aktivít zameraných na podporu a ukotvenie globálneho vzdelávania v slovenskom vzdelávacom systéme a spolupráce medzi kľúčovými zúčastnenými stranami v tejto oblasti. Hlavné aktivity predstavovali: kofinančný mechanizmus, príprava národného konzultačného procesu a technická podpora. GENE tak spolu poskytlo v rámci MoU so SAMRS podporu vo výške 100 000 EUR.

V rámci ko-finančného mechanizmu bolo podporené mapovanie stavu globálneho stavu GV na Slovensku a druhá výzva na predkladania žiadostí o dotácie na projekty GRV (SAMRS/2018/RV/2).

Ako súčasť technickej podpory bola zorganizovaná i študijná návšteva Portugalska, v rámci tzv. GENE Joint Initiatives. SAMRS sa spolu so zástupcami inštitúcii formálneho i neformálneho vzdelávania počas 19.3. – 22.3.2019 stretla za účelom výmeny skúseností v oblasti GV so zástupcami Camões – Institute for Cooperation and Language a kľúčovými aktérmi v oblasti GV v Portugalsku. Diskusie sa týkali systematického začleňovania tém GRV do vzdelávacieho systému, mechanizmu a nastavení výziev na žiadosti o dotácie na projekty (nielen) rozvojového vzdelávania či kooperácie medzi relevantnými aktérmi GRV. Prezentovali sa takisto výsledky mapovania (pod záštitou Ambrely) či manuál pre pracovníkov mládeže (RmS). Priestor bol venovaný i téme budovanie kapacít a tréningu učiteľov, skúsenostiam s tvorbou národnej stratégie pre GV a výzvami do budúcna.

Zodpovedná projektová a finančná manažérka SAMRS:

Denisa Močková, MSc.
projektová a finančná manažérka pre Keňu, subsaharskú Afriku, rozvojové vzdelávanie a spoločné programovanie
proj.dep@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2603

Načítavam mapu...

Projekty zamerané na globálne a rozvojové vzdelávanie

Globálne a rozvojové vzdelávanie (GRV) tvorí integrálnu súčasť oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej Republiky. SAMRS každoročne podporuje projekty globálneho a rozvojového vzdelávania na Slovensku prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o dotácie. Cieľom je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania ako i systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a témach rozvojové vzdelávania.

Eduhra: Dievčatá vs. chudoba

Slovensko

Globálne rozvojové vzdelávanie pre novinárov a verejnosť

Slovensko

Porozumieť rozmanitosti: Podpora angažovanosti mládeže a osvety rozvojovej spolupráce medzi širokou verejnosťou na Slovensku

Slovensko