Hlavní aktéri SlovakAid - SlovakAid

Hlavní aktéri SlovakAid

Podstatná časť nášho sveta pozostáva z krajín a spoločenstiev, ktoré denne čelia oveľa väčším rozvojovým a existenčným výzvam, ako majú reálne možnosti na ich riešenia. Najhoršie, čo môžeme urobiť, je zostať bokom. Túto premisu v plnej miere zohľadňuje aj zahraničná politika Slovenskej republiky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je zodpovedná realizácia rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid, s dôrazom na holistický prístup a solidaritu.

Od oficiálneho vzniku v roku 2003 sa SlovakAid za 17 rokov existencie podarilo úspešne etablovať na medzinárodnej scéne a transformovať sa zo statusu prijímateľa pomoci na zodpovedného donora.

Dnes značka SlovakAid zosobňuje efektívnosť, adresnosť, kredibilitu a aj napriek relatívne nízkemu rozpočtu, je spoľahlivým a serióznym partnerom. Dosiahnutý progres bol konštatovaný aj v rámci prvého hodnotenia rozvojovej spolupráce SR zo strany Výboru OECD pre rozvojovú pomoc v roku 2018. 

Dôležitosť rozvojovej spolupráce ako nástroja zahraničnej politiky Slovenska postupne narastá, čo sa však neodráža v rozpočte, ktorý je na túto oblasť určený. SR ako etablovaný donor a vyspelá krajina má povinnosť kontinuálne navyšovať objem verejných zdrojov na rozvojovú spoluprácu a má si plniť svoje medzinárodné záväzky. Najdôležitejším z nich je dosiahnuť podiel 0,33% poskytovanej ODA na hrubom národnom dôchodku do roku 2030. Aktuálne SR dosahuje podiel 0,14% ODA/HND s ročne poskytovaným objemom ODA 123,5 mil. eur (údaje za 2020), čo predstavuje 16,3 % medziročný nárast oproti roku 2019).

Kto sú hlavní aktéri SlovakAid?

Na aktivitách SlovakAid aktívne participujú viaceré ústredné orgány štátnej správy. Okrem MZVEZ SR ako národného koordinátora rozvojovej spolupráce, dôležité postavenie majú MV SR ako subjekt zodpovedný za poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci, MŠVVŠ SR ako gestor globálneho vzdelávania a programu vládnych štipendií a MF SR v rámci podpory partnerských krajín v oblasti reformy verejných financií, ako aj zvyšovania kapacít podnikateľských subjektov pre ich zapojenie do rozvojovej spolupráce. MO SR poskytuje do zahraničia najmä humanitárnu pomoc. Nástroje SlovakAid administrované SAMRS aktívne využíva aj MŽP SR a jeho rezortné organizácie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

MZVEZ SR je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce.

KONTAKT
Sekcia medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci
Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci
tel.: +421 2 5978 36 41
email: orpo@mzv.sk

Ministerstvo financií SR

MF SR  sa zameriava na odovzdávanie skúseností a poznatkov z ekonomickej transformácie a riadenia verejných financií a podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Cieľom odovzdávania transformačných a reformných skúseností Slovenska partnerským krajinám je podporiť demokratizačné procesy a dobrú správu vecí verejných.

KONTAKT
Sekcia medzinárodných vzťahov
Odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií

Ministerstvo vnútra SR

MV SR je koordinátorom a realizátorom poskytovania oficiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Úrad civilnej ochrany MV SR a neskôr Sekcia krízového riadenia sa stala Národným kontaktným a koordinačným centrom pre poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci. 

KONTAKT
Sekcia krízového riadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR implementuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií, ktorých poskytovanie je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce SR. Prostredníctvom programu vládnych štipendií implementuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023. 

KONTAKT
Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPRV SR sa podieľa na rozvojovej spolupráci SR prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a implementáciou bilaterálnych projektov. 

KONTAKT
Sekcia politík a zahraničnej koordinácie

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR realizuje bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom vecných útvarov a rezortných organizácií formou projektovej spolupráce
zameranej na odovzdávanie skúseností partnerským inštitúciám v rozvojových krajinách a formou úhrady príspevkov do medzinárodných organizácií. 

KONTAKT
Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Odbor medzinárodných vzťahov

Ministerstvo obrany SR

MO SR prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a OZ SR a v spolupráci s ďalšími aktérmi najmä MV SR, MZVEZ SR poskytuje humanitárnu pomoc Slovenskej republiky do zahraničia.