Hlavní aktéri SlovakAid - SlovakAid

Hlavní aktéri SlovakAid

Podstatná časť nášho sveta pozostáva z krajín a spoločenstiev, ktoré denne čelia oveľa väčším rozvojovým a existenčným výzvam, ako majú reálne možnosti na ich riešenia. Najhoršie, čo môžeme urobiť, je zostať bokom. Túto premisu v plnej miere zohľadňuje aj zahraničná politika Slovenskej republiky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je zodpovedná realizácia rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid, s dôrazom na holistický prístup a solidaritu.

Rozvojová spolupráca je integrálnou súčasťou a nástrojom zahraničnej politiky SR. Môže mať dvojstranný (bilaterálny) alebo mnohostranný (multilaterálny) charakter. Patria sem aktivity financované zo štátneho rozpočtu SR, ktoré označujeme pojmom oficiálna rozvojová pomoc - Official Development Assistance (ODA SR). Tiež však aj aktivity zo súkromných zdrojov, ktoré označujeme ako súkromné toky. Hlavným nástrojom plánovania ODA je 5-ročný Strategický rámec rozvojovej spolupráce SR.

Logo SlovakAid prezentuje rozvojovú spoluprácu SR. Pod touto hlavičkou sa označujú všetky aktivity, ktoré sú financované, resp. spolufinancované zo štátneho rozpočtu SR, a to rôznymi aktérmi. Táto jednotná značka prispieva k zviditeľňovaniu Slovenska ako úspešnej krajiny, ktorej záleží na sociálnom, ekonomickom a environmentálnom rozvoji svojich partnerov.

Kto stojí za ODA SR:

  • Ministerstvo zahraničných vecí je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce SR (MZVEZ SR) – tvorí politiku, koordinuje jej prípravu a realizáciu (viac o štruktúre riadenia ODA).
  • Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) je rozpočtovou organizáciou MZVEZ SR. Vykonáva úlohu implementačnej agentúry a poskytuje finančné prostriedky cez výzvy pre žiadateľov o dotáciu či finančný príspevok (viac o SAMRS).
  • Na rozvojovej spolupráci sa podieľajú vybrané ministerstvá, niektoré ústredné orgány štátnej správy, samosprávy, mimovládny aj súkromný sektor (hlavní aktéri SlovakAid).

Od oficiálneho vzniku v roku 2003 sa SlovakAid za 20 rokov existencie podarilo úspešne etablovať na medzinárodnej scéne a transformovať sa zo statusu prijímateľa pomoci na zodpovedného donora.

Dnes značka SlovakAid zosobňuje efektívnosť, adresnosť, kredibilitu a aj napriek relatívne nízkemu rozpočtu, je spoľahlivým a serióznym partnerom. Dosiahnutý progres bol konštatovaný aj v rámci prvého hodnotenia rozvojovej spolupráce SR zo strany Výboru OECD pre rozvojovú pomoc v roku 2018. 

Dôležitosť rozvojovej spolupráce ako nástroja zahraničnej politiky Slovenska postupne narastá, čo sa však neodráža v rozpočte, ktorý je na túto oblasť určený. SR ako etablovaný donor a vyspelá krajina má povinnosť kontinuálne navyšovať objem verejných zdrojov na rozvojovú spoluprácu a má si plniť svoje medzinárodné záväzky. Najdôležitejším z nich je dosiahnuť podiel 0,33% poskytovanej ODA na hrubom národnom dôchodku do roku 2030. Aktuálne SR dosahuje podiel 0,15% ODA/HND s ročne poskytnutým objemom ODA 162,8 mil. eur (údaje za 2022), čo predstavuje 24 % medziročný nárast oproti roku 2021).

Kto sú hlavní aktéri SlovakAid?

Na aktivitách SlovakAid aktívne participujú viaceré ústredné orgány štátnej správy. Okrem MZVEZ SR ako národného koordinátora rozvojovej spolupráce, dôležité postavenie majú MV SR ako subjekt zodpovedný za poskytovanie materiálnej humanitárnej pomoci, MŠVVŠ SR ako gestor globálneho vzdelávania a programu vládnych štipendií a MF SR v rámci podpory partnerských krajín v oblasti reformy verejných financií, ako aj zvyšovania kapacít podnikateľských subjektov pre ich zapojenie do rozvojovej spolupráce. MO SR poskytuje do zahraničia najmä humanitárnu pomoc. Nástroje SlovakAid administrované SAMRS aktívne využíva aj MŽP SR a jeho rezortné organizácie.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

MZVEZ SR je národným koordinátorom rozvojovej spolupráce.

KONTAKT
Sekcia hospodárskej a rozvojovej spolupráce
Odbor rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci
tel.: +421 2 5978 36 41
email: orpo@mzv.sk

V oblasti rozvojovej spolupráce existuje partnerstvo medzi MZVEZ SR a UNDP v rámci ktorého sa taktiež realizuje odovzdávanie slovenských skúseností a inovatívnych nápadov, ktoré reagujú na rozvojové výzvy v Severnom Macedónsku a Moldavsku cez Slovak Challenge Fund.

Ministerstvo financií SR

MF SR  sa zameriava na odovzdávanie skúseností a poznatkov z ekonomickej transformácie a riadenia verejných financií a podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce. Cieľom odovzdávania transformačných a reformných skúseností Slovenska partnerským krajinám je podporiť demokratizačné procesy a dobrú správu vecí verejných.

KONTAKT
Sekcia medzinárodných vzťahov
Odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií

V kontexte slovenskej rozvojovej spolupráce sa  rezort financií zameriava hlavne na podporu efektívneho a transparentného riadenia verejných financií, podporu dobrej správy vecí verejných a inovácií vo verejnom sektore a zapájanie súkromného sektora do rozvojových aktivít a projektov.

Program Verejné a súkromné financie pre rozvoj je výsledkom spolupráce s Rozvojovým programom OSN (UNDP). Ministerstvo ním prispieva k správnemu riadeniu verejných financií a dobrej správe vecí verejných v partnerských krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva.

V spolupráci s UNDP realizuje MF SR aj program podpory inovácií na zlepšenie dobrej správy vecí verejných a poskytovania služieb občanom, Transformatívne vládnutie a financovanie.

Pri budovaní kapacít inštitúcií zodpovedných za riadenie verejných financií na západnom Balkáne MF SR spolupracuje s významnou medzinárodnou organizáciou Centre for Excellence in Finance v Ľubľane. 

Ministerstvo financií sa taktiež usiluje o zviditeľňovanie Slovenska ako iniciatívneho medzinárodného aktéra, ktorý prispieva k formovaniu rozvojových politík a nastavovaniu globálnych štandardov v riadení verejných financií. MF SR je aktívnym členom globálnej iniciatívy Addis Tax Initiative, zameranej na presadzovanie efektívnych a koherentných daňových politík a prestížneho programu Public Expenditure and Financial Accountability, ktorý si kladie za cieľ zlepšovanie riadenia verejných financií prostredníctvom univerzálnej a štandardizovanej hodnotiacej metodiky, ako aj výskumnými aktivitami a budovaním kapacít v rozvojových krajinách.

Príležitosti pre slovenské spoločnosti v rozvojových krajinách MF SR vytvára spolu s exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR). Medzi dve hlavné spoločné iniciatívy MF SR a EXIMBANKY SR patrí výkon úloh styčného kontaktného miesta pre súkromný sektor (PSLO) a implementácia programu zvýhodnených vývozných úverov.

Ďalším nástrojom pre podporu súkromného sektora je spoločný program MF SR a UNDP Resource Mobilisation Facility. Jeho cieľom je identifikovať medzinárodné rozvojové projekty s najvyššou pravdepodobnosťou investičného financovania a úspešnej realizácie a vytvoriť predpoklady na vstup slovenskej expertízy do prípravnej fázy (štúdie uskutočniteľnosti).

V rámci multilaterálnej rozvojovej spolupráce MF SR poskytuje príspevky medzinárodným inštitúciám; stojí tiež za vytvorením systému štatistického vykazovania rozvojovej spolupráce SR.

Ministerstvo vnútra SR

MV SR je koordinátorom a realizátorom poskytovania oficiálnej humanitárnej pomoci SR do zahraničia. Úrad civilnej ochrany MV SR a neskôr Sekcia krízového riadenia sa stala Národným kontaktným a koordinačným centrom pre poskytovanie a prijímanie humanitárnej pomoci. 

KONTAKT
Sekcia krízového riadenia

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MŠVVaŠ SR implementuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií, ktorých poskytovanie je dlhodobou súčasťou rozvojovej spolupráce SR. Prostredníctvom programu vládnych štipendií implementuje bilaterálnu rozvojovú spoluprácu v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023. 

KONTAKT
Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MPRV SR sa podieľa na rozvojovej spolupráci SR prostredníctvom príspevkov do medzinárodných organizácií a implementáciou bilaterálnych projektov. 

KONTAKT
Sekcia politík a zahraničnej koordinácie

Ministerstvo životného prostredia SR

MŽP SR realizuje bilaterálnu a multilaterálnu rozvojovú spoluprácu prostredníctvom vecných útvarov a rezortných organizácií formou projektovej spolupráce
zameranej na odovzdávanie skúseností partnerským inštitúciám v rozvojových krajinách a formou úhrady príspevkov do medzinárodných organizácií. 

KONTAKT
Sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov
Odbor medzinárodných vzťahov

Ministerstvo obrany SR

MO SR prostredníctvom Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a OZ SR a v spolupráci s ďalšími aktérmi najmä MV SR, MZVEZ SR poskytuje humanitárnu pomoc Slovenskej republiky do zahraničia.