Stratégia SR a Agenda 2030 - SlovakAid

Stratégia SR a Agenda 2030

ODA - oficiálna rozvojová spolupráca

Oficiálna rozvojová spolupráca (ODA - Official Development Assistance) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú zo štátnych rozpočtov a následne ich buď transferujú medzinárodným inštitúciám ako napr. OSN, OECD, EÚ, zameraným na rozvojovú pomoc (multilaterálna rozvojová pomoc) alebo nimi financujú projekty a programy v nimi vybraných krajinách (bilaterálna rozvojová pomoc) alebo na základe dohody s partnerom (trilaterálna rozvojová pomoc). V dvoch posledných prípadoch ide o pomoc, ktorej geografické a sektorové smerovanie, spôsob poskytovania a výšku príspevkov definujú primárne štáty samotné.

Štruktúra riadenia ODA SR

Na tvorbe a implementácii ODA SR sa pod značkou SlovakAid podieľa viacero vnútroštátnych subjektov:

 • Koordinátorom slovenskej rozvojovej pomoci je MZVEZ SR, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci (ORPO) Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci (SMOP).
 • Koordinačným, iniciatívnym a poradným medzirezortným orgánom pre rozvojovú spoluprácu SR je Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky. Zabezpečuje najmä zosúlaďovanie politík pre rozvoj a prípravu stratégie rozvojovej spolupráce SR, zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce na nasledujúci rok a iných koncepčných dokumentov. Zasadá podľa potreby a predsedá mu štátny tajomník MZVEZ SR, ktorý je zároveň jeho členom. Ďalšími členmi sú:
  • Štátni tajomníci MF SR, MPRV SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MV SR, MO SR, MPSVR SR, MDV SR, MH SR, MZ SR, MIRRI SR a MK SR
  • Zástupcovia Zahraničného výboru a Výboru pre európske záležitosti NR SR
  • Zástupcovia SAMRS, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, Slovak Business Agency, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Eximabanky SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
 • Implementačnou organizáciou slovenskej rozvojovej spolupráce je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. SAMRS bola zriadená ministerstvom zákonom č. 617/2007 Z.z., postavenie a pôsobnosť agentúry upravuje v súčasnosti platný  zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z. Prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva SAMRS možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Na implementácii slovenskej rozvojovej pomoci sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.

SlovakAid

MZVEZ SR začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom. Táto zmena vyplynula z pozitívneho vývoja slovenskej politicko - ekonomickej situácie ako aj intergrácie do strategických medzinárodných štruktúr (EÚ, OECD, NATO). Od roku 2003 prešla slovenská rozvojová agenda dlhou cestou a stala sa účinným nástrojom a integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR.

MZVEZ SR v roku 2007 zriadilo Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá, v zmysle svojho štatútu, nadobudla kompetencie administratívnych a kontraktačných jednotiek Trustového fondu (ACU TF) a Bratislava - Belehrad fondu (ACU BBF), ktoré do vytvorenia agentúry realizovali projektové cykly v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce.

Prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva SAMRS možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Na implementácii slovenskej rozvojovej spolupráce sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.

Geografické a sektorové priority

Rozvojová spolupráca SR v období 2019 - 2023 smeruje do troch tzv. programových krajín – KENE, MOLDAVSKA a GRUZÍNSKA a zároveň do štyroch partnerských regiónov a jednej partnerskej krajiny:

 • západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko),
 • krajín Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina),
 • východnej subsaharskej Afriky (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda)
 • Blízkeho východu (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria),
 • Afganistanu.

Od roku 2019 Slovensko výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, t. j. podporujeme tematicky podobné projekty vo viacerých krajinách jedného regiónu. Cieľom je zhodnocovať nadobudnuté skúsenosti a zdieľať príklady úspešných projektov medzi partnerskými krajinami.

Sektorovo pôsobí SlovakAid v šiestich oblastiach: vzdelávanie, zdravotníctvo, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia.

V projektoch a aktivitách SlovakAid sú integrované aj tzv. prierezové témy, ktorými sú 1. Životné prostredie a zmena klímy a 2. Rovnosť príležitostí. Ich začlenenie do projektov a aktivít sa posudzuje v každom zo šiestich prioritných sektorov.

Program štipendií, program vysielania dobrovoľníkov a expertov a program podnikateľských partnerstiev môže byť realizovaný aj v krajinách mimo uvedených teritoriálnych priorít.

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.

Nástroje ODA SR

 • poskytnutie dotácie
 • poskytnutie finančného príspevku
 • zadanie zákazky
 • poskytnutie vedomostí a skúseností
 • darovanie hnuteľného majetku štátu
 • vládne štipendiá
 • odpustenie dlhu
 • poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
 • vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu
 • ďalšie nástroje, o ktorých rozhodne vláda

Evaluácia dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR

Evaluácia (hodnotenie) je dôležitou súčasťou riadenia rozvojovej spolupráce a zlepšovania jej efektívnosti. Predstavuje systematické a objektívne vyhodnocovanie prebiehajúceho alebo ukončeného projektu, programu alebo aktivity, ich implementácie a výsledkov. Cieľom je určiť ich relevantnosť, koherenciu, efektívnosť, účinnosť, vplyv a udržateľnosť. Evaluácia tiež poskytuje objektívne podložené informácie využiteľné pre rozhodovanie o budúcom smerovaní a spôsobe realizácie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. 

Mnohostranná spolupráca SR

Do multilaterálnej pomoci je SR zapojená najmä prostredníctvom rozvojových aktivít EÚ a medzinárodných organizácií a inštitúcií ako je OSN, skupina Svetovej banky a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Rozvojovú spoluprácu realizuje formou zapájania sa do rozhodovacích procesov, ako aj formou poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a zvyšovaním základného imania medzinárodných finančných inštitúcií. 

Agenda 2030

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je ambicióznou a komplexnou iniciatívou medzinárodného spoločenstva z roku 2015. Obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré odborná verejnosť označuje skratkou SDGs - Sustainable Development Goals. Ich naplnenie by malo pomôcť vyriešiť globálne problémy, ktoré nedokáže žiadna krajina riešiť izolovane a pri ktorých je možné dosiahnuť pokrok len vzájomnou spoluprácou a budovaním partnerstiev. MIRRI SR je gestorom implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na vnútroštátnej úrovni a MZVEZ SR je gestorom implementácie v medzinárodnom prostredí.

V júni 2018 vláda SR schválila šesť národných priorít implementácie Agendy 2030 (uznesenie vlády SR č. 273/2018), ktoré vzišli z participatívneho procesu so zapojením širokého spektra aktérov. Šesť národných priorít, resp. hlavných oblastí implementácie Agendy 2030 je koherentných so šiestimi sektorovými prioritami ODA SR definovanými touto strednodobou stratégiou.

Dokumenty

Zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z. Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019-2023 Medium-Term Strategy for Development Cooperation of the Slovak Republic for 2019-2023 Priebežná evaluácia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019- 2023 Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2014 - 2018 Medium-Term Strategy for Development Cooperation of The Slovak Republic for 2014 - 2018 Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky na roky 2009 - 2013 Medium-Term Strategy for Official Development Assistance of the Slovak Republic for the years 2009-2013 Strednodobá koncepcia oficiálnej rozvojovej pomoci na roky 2003 - 2008 Medium-Term Strategy for Official Development Assistance 2003 – 2008 Štatút Koordinačného výboru pre rozvojovú spoluprácu SR Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2024 Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2023 Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2022 Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2021 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2020 Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2019 Rok 2020 - Projekty SlovakAid v oblasti globálneho rozvojového vzdelávania schválené v rokoch 2016 – 2018 a realizované v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce na Slovensku (28. január 2021) Rok 2021 – Priebežná evaluácia Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 Rok 2023 - Evaluácia projektov rozvojovej spolupráce SR v Moldavskej republike schválených v rámci výzvy č. SAMRS/2019/MD/1, č. SAMRS/2020/MD/1 a č. SAMRS/2021/MD/1