Stratégia SR a Agenda 2030 - SlovakAid

 

 

 

 

 

 

 

Stratégia SR a Agenda 2030

ODA - oficiálna rozvojová spolupráca

Oficiálna rozvojová spolupráca (ODA - Official Development Assistance) je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Vychádza z vnímania spoluzodpovednosti za globálny rozvoj, ku ktorému chcú vlády štátov takýmto spôsobom napomôcť. ODA je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú zo štátnych rozpočtov a následne ich buď transferujú medzinárodným inštitúciám ako napr. OSN, OECD, EÚ, zameraným na rozvojovú pomoc (multilaterálna rozvojová pomoc) alebo nimi financujú projekty a programy v nimi vybraných krajinách (bilaterálna rozvojová pomoc) alebo na základe dohody s partnerom (trilaterálna rozvojová pomoc). V dvoch posledných prípadoch ide o pomoc, ktorej geografické a sektorové smerovanie, spôsob poskytovania a výšku príspevkov definujú primárne štáty samotné.

Štruktúra riadenia ODA SR

Na tvorbe a implementácii ODA SR sa pod značkou SlovakAid podieľa viacero vnútroštátnych subjektov:

 • Koordinátorom slovenskej rozvojovej pomoci je MZVEZ SR, Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci (ORPO) Sekcie medzinárodných organizácií, rozvojovej a humanitárnej pomoci (SMOP).
 • Koordinačným, iniciatívnym a poradným medzirezortným orgánom pre rozvojovú spoluprácu SR je Koordinačný výbor pre rozvojovú spoluprácu Slovenskej republiky. Zabezpečuje najmä zosúlaďovanie politík pre rozvoj a prípravu stratégie rozvojovej spolupráce SR, zamerania dvojstrannej rozvojovej spolupráce na nasledujúci rok a iných koncepčných dokumentov. Zasadá podľa potreby a predsedá mu štátny tajomník MZVEZ SR, ktorý je zároveň jeho členom. Ďalšími členmi sú:
  • Štátni tajomníci MF SR, MPRV SR, MŽP SR, MŠVVŠ SR, MV SR, MO SR, MPSVR SR, MDV SR, MH SR, MZ SR, MIRRI SR a MK SR
  • Zástupcovia Zahraničného výboru a Výboru pre európske záležitosti NR SR
  • Zástupcovia SAMRS, Platformy mimovládnych rozvojových organizácií, Slovak Business Agency, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Združenia miest a obcí Slovenska, Eximabanky SR a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
 • Implementačnou organizáciou slovenskej rozvojovej spolupráce je Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. SAMRS bola zriadená ministerstvom zákonom č. 617/2007 Z.z., postavenie a pôsobnosť agentúry upravuje v súčasnosti platný  zákon č. 392 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z.z. Prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva SAMRS možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Na implementácii slovenskej rozvojovej pomoci sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.

SlovakAid

MZVEZ SR začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003, kedy sa Slovensko z prijímateľskej krajiny stalo donorom. Táto zmena vyplynula z pozitívneho vývoja slovenskej politicko - ekonomickej situácie ako aj intergrácie do strategických medzinárodných štruktúr (EÚ, OECD, NATO). Od roku 2003 prešla slovenská rozvojová agenda dlhou cestou a stala sa účinným nástrojom a integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR.

MZVEZ SR v roku 2007 zriadilo Slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ktorá, v zmysle svojho štatútu, nadobudla kompetencie administratívnych a kontraktačných jednotiek Trustového fondu (ACU TF) a Bratislava - Belehrad fondu (ACU BBF), ktoré do vytvorenia agentúry realizovali projektové cykly v rámci oficiálnej rozvojovej spolupráce.

Prostredníctvom špecializovaných programov a grantových kôl dáva SAMRS možnosť národným subjektom realizovať projekty v cieľových krajinách. Na implementácii slovenskej rozvojovej spolupráce sa podieľajú národné subjekty, medzi ktoré patria štátne a akademické inštitúcie, mimovládne organizácie a podnikateľské subjekty.

Geografické a sektorové priority

Rozvojová spolupráca SR v období 2019 - 2023 smeruje do troch tzv. programových krajín – KENE, MOLDAVSKA a GRUZÍNSKA a zároveň do štyroch partnerských regiónov a jednej partnerskej krajiny:

 • západného Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo*, Severné Macedónsko, Srbsko),
 • krajín Východného partnerstva EÚ (Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina),
 • východnej subsaharskej Afriky (Burundi, Etiópia, Eritrea, Južný Sudán, Keňa, Rwanda, Somálsko, Tanzánia a Uganda)
 • Blízkeho východu (Irak, Jordánsko, Libanon, Sýria),
 • Afganistanu.

Od roku 2019 Slovensko výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, t. j. podporujeme tematicky podobné projekty vo viacerých krajinách jedného regiónu. Cieľom je zhodnocovať nadobudnuté skúsenosti a zdieľať príklady úspešných projektov medzi partnerskými krajinami.

Sektorovo pôsobí SlovakAid v šiestich oblastiach: vzdelávanie, zdravotníctvo, dobrá správa vecí verejných a budovanie občianskej spoločnosti, potravinová bezpečnosť a poľnohospodárstvo, infraštruktúra a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, podpora tvorby trhového prostredia.

V projektoch a aktivitách SlovakAid sú integrované aj tzv. prierezové témy, ktorými sú 1. Životné prostredie a zmena klímy a 2. Rovnosť príležitostí. Ich začlenenie do projektov a aktivít sa posudzuje v každom zo šiestich prioritných sektorov.

Program štipendií, program vysielania dobrovoľníkov a expertov a program podnikateľských partnerstiev môže byť realizovaný aj v krajinách mimo uvedených teritoriálnych priorít.

*V súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/99.

Nástroje ODA SR

 • poskytnutie dotácie
 • poskytnutie finančného príspevku
 • zadanie zákazky
 • poskytnutie vedomostí a skúseností
 • darovanie hnuteľného majetku štátu
 • vládne štipendiá
 • odpustenie dlhu
 • poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru
 • vykonávanie finančných nástrojov Európskej únie určených na rozvojovú spoluprácu
 • ďalšie nástroje, o ktorých rozhodne vláda

Do multilaterálnej pomoci je SR zapojená najmä prostredníctvom rozvojových aktivít EÚ a medzinárodných organizácií a inštitúcií ako je OSN, skupina Svetovej banky a Európska banka pre obnovu a rozvoj. Rozvojovú spoluprácu realizuje formou zapájania sa do rozhodovacích procesov, ako aj formou poskytovania príspevkov zo štátneho rozpočtu a zvyšovaním základného imania medzinárodných finančných inštitúcií. 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je ambicióznou a komplexnou iniciatívou medzinárodného spoločenstva z roku 2015. Obsahuje 17 cieľov udržateľného rozvoja, ktoré odborná verejnosť označuje skratkou SDGs - Sustainable Development Goals. Ich naplnenie by malo pomôcť vyriešiť globálne problémy, ktoré nedokáže žiadna krajina riešiť izolovane a pri ktorých je možné dosiahnuť pokrok len vzájomnou spoluprácou a budovaním partnerstiev. MIRRI SR je gestorom implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj na vnútroštátnej úrovni a MZVEZ SR je gestorom implementácie v medzinárodnom prostredí.

V júni 2018 vláda SR schválila šesť národných priorít implementácie Agendy 2030 (uznesenie vlády SR č. 273/2018), ktoré vzišli z participatívneho procesu so zapojením širokého spektra aktérov. Šesť národných priorít, resp. hlavných oblastí implementácie Agendy 2030 je koherentných so šiestimi sektorovými prioritami ODA SR definovanými touto strednodobou stratégiou.