Volunteers sending projects - SlovakAid

Volunteers sending projects

Čo je dobrovoľníctvo a jeho význam

Dobrovoľníctvo ako aktivita na podporu dobra, vykonávaná v slobodnej vôli a za slobodného rozhodnutia, je jedným z dôležitých pilierov aj v rámci rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci. Dobrovoľník, resp. expert, je človek, ktorý na dobrovoľnej báze a bez nároku na odmenu poskytuje svoje (profesionálne) vedomosti v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, budovania kapacít mimovládnych organizácií, verejných vzdelávacích a zdravotníckych inštitúcií a komunít v partnerských rozvojových krajinách.

Keď v roku 2011 Európska komisia tento vyhlásila Európsky rok dobrovoľníctva, upozornila tým na potrebu rozvoja medzi kultúrami, posilňujúc solidaritu a vzájomné porozumenie národov. Dôležitosť dobrovoľníctva potvrdila aj vláda SR prijatím Zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol uznanie a zviditeľnenie dobrovoľníctva zo strany štátu a zlepšenie ochrany dobrovoľníkov, najmä pri ich činnosti v zahraničí v rámci rozvojových programov. Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 281/2019 Z.z.) definuje vysielanie dobrovoľníkov ako jednu z foriem realizácie ODA SR.

Vysielanie dobrovoľníkov zo Slovenska

Vedenie MZVEZ SR schválilo po prvý krát pilotný program vysielania dobrovoľníkov v roku 2012. Odvtedy je jednou z foriem ODA SR, ktorú SAMRS poskytuje. Dobrovoľníci sú vysielaní do rozvojových krajín podľa zoznamu Výboru pre rozvojovú pomoc v rámci Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (DAC/OECD), primárne do prioritných krajín aktuálne platnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR.

Nástroj ODA

Vysielanie dobrovoľníkov ako jednu z foriem oficiálnej rozvojovej spolupráce využíva väčšina tradičných donorov.

VIDEO: Pán Andrij Dichťaruk, dobrovoľník vyslaný v Moldavsku, v kategórii Dobrovoľník pomáhajúci v zahraničí v rámci nominácií za Bratislavský kraj, získal v decembri 2020 ocenenie SRDCE NA DLANI

Vysielanie mladých ľudí alebo expertov s cieľom prispieť k rozvojovým projektov a získať skúsenosti s rozvojovou problematikou, poskytujúcich pomoc bez nároku na odmenu, odovzdávajúcich skúsenosti miestnym inštitúciám, sú typickými podobami tejto modality rozvojovej spolupráce.

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov podporuje napĺňanie cieľov ODA SR v rozvojových krajinách, ako je znižovanie chudoby, pomoc pri transformácii spoločnosti, či zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, čím prispieva k dosahovaniu cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Túto formu dobrovoľníctva je možné na Slovensku vykonávať nielen prostredníctvom programu SlovakAid zapojením sa jednotlivých prijímateľov dotácie do programu SlovakAid, ale aj napríklad prostredníctvom Európskej dobrovoľníckej činnosti či UN Volunteers.  

Aké sú primárne ciele vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín?

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov má viacero významných cieľov.

Širším cieľom dobrovoľníckej činnosti je podpora rozvojových intervencií SlovakAid v prioritných krajinách, v zmysle aktuálnej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce. Okrem iného dobrovoľnícka činnosť podporuje budovanie národných personálnych kapacít, samotní dobrovoľníci získavajú vedomosti o krajine, jej kultúre, rozvíjajú svoje jazykové znalosti, nové praktické zručnosti, odborné a medzi kultúrne znalosti a v neposlednom rade aj skúsenosti v rozvojovom sektore, ktoré nie je možnosť získať prácou v SR.

Na slovenských vysokých školách nie je možné získať komplexné akademické vzdelanie v odbore rozvojové štúdie, a preto sa pomocou vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov formuje skupina odborníkov s praktickými skúsenosťami s rozvojovou problematikou.

V zahraničí jednoznačne posilňujú kapacity a komunity v partnerských rozvojových krajinách, transferom vedomostí a zručností. Mladí dobrovoľníci sa naďalej rozvíjajú a získavajú vedomosti s prácou v rozvojovej spolupráci, vytvárajú inštitucionálne vzťahy a podporujú vznik dlhodobých partnerstiev medzi slovenskými subjektmi a ich partnermi v rozvojových krajinách a podporujú verejnú informovanosť slovenskej širšej verejnosti o rozvojových aktivitách prostredníctvom ponávratových aktivít.

Aké sú základné princípy vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín?

 • Súlad s cieľmi rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky - dobrovoľnícky program pomáha napĺňať ciele a politiky ODA SR. Podporuje jej teritoriálne a sektorové zameranie za účelom dosiahnutia efektivity a koherentnosti poskytovanej pomoci.
 • Vnímavosť k potrebám partnerských krajín - dobrovoľníci/experti-dobrovoľníci sú umiestňovaní na základe potrieb lokálneho partnera rešpektujúc dohodu s prijímateľom.
 • Status dobrovoľníka - dobrovoľníci nemajú slúžiť ako náhrada za personál prijímateľa, ale najmä na podporu budovania miestnych kapacít.
 • Bezpečnosť dobrovoľníkov - prijímateľ a lokálny partner zabezpečia potrebnú ochranu a bezpečnosť dobrovoľníkov. SAMRS v spolupráci s MZVEZ SR každoročne pripravuje bezpečnostné prípravné školenie pre schválených dobrovoľníkov/expertov-dobrovoľníkov. V prípade náhleho zhoršenia bezpečnostnej situácie v krajine vysielajúca organizácia rešpektuje odporúčania vyplývajúce zo situačného spravodajstva zastupiteľského úradu Slovenskej republiky akreditovaného v príslušnej krajine a MZVEZ SR.
 • Osveta dobrovoľníckej činnosti - dobrovoľníci/experti-dobrovoľníci sa po návrate zúčastňujú na podujatiach na podporu rozvojového dobrovoľníctva a globálneho vzdelávania.
 • Partnerský prístup a rešpekt miestnej kultúry - všetky zúčastnené strany konajú tak, aby vzájomná komunikácia a činnosť dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka niesla známky rešpektu a partnerského prístupu.

Mechanizmus a koncepcia vysielania slovenských dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov v skratke a podporné dokumenty

Mechanizmus vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov je presne uvedený v aktuálnej Koncepcii vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov. Podmienky na vyslanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín sú vždy uvedené aj v aktuálnej výzve SAMRS na daný kalendárny rok. 

V rámci dobrovoľníckeho programu medzi základne podmienky podpory vysielania dobrovoľníka a experta-dobrovoľníka patrí vek dobrovoľníka - od 18 rokov a slovenská štátna príslušnosť. Cieľom je širšie zapojenie mladých i starších ľudí do rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci, rozširovanie siete ľudí s profesionálnym záujmom o túto oblasť a prispievanie k efektívnemu zdieľaniu a odovzdávaniu know-how a získanej expertízy.

Základné kritériá

Dobrovoľníci a experti-dobrovoľníci vykonávajú rozvojové aktivity vždy bezodplatne, s podporou vysielajúcej neziskovej organizácie, ktorá zabezpečuje ich umiestnenie v hostiteľskej organizácii, a takisto po návrate dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov ich zapája do budovania verejného povedomia o rozvojovej spolupráci.

Dĺžka dobrovoľníckeho vyslania je minimálne 3 mesiace a maximálne 12 mesiacov. Dĺžka expertného vyslania je minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace.

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov sa riadi programovým dokumentom schváleným MZVEZ SR. Všetky dôležité informácie ohľadom podmienok už pri schválenom dotačnom projekte nájdete v aktuálnej verzii Manuálu pre vysielanie dobrovoľníkov, platnom na daný rok.

SAMRS každoročne vyhlasuje výzvu „Programu vysielania dobrovoľníkov a expertov dobrovoľníkov do rozvojových krajín“, kedy podľa aktuálnej výzvy daného roka žiadateľ predkladá žiadosť o dotáciu s povinnými prílohami:

 1. V listinnej podobe na adresu SAMRS alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy
 2. Do Grant management systému (elektronicky) Do GM systému žiadateľ registruje každý projektový dokument osobitne.

Všetky detaily spojené s výzvou a podmienky na úspešné získanie dotácie, sú k dispozícii v samotnej výzve, ako aj v ostatných koncepčných dokumentoch SAMRS v súvislosti s programom vysielania dobrovoľníkov do rozvojových krajín, uvedených vyššie.

Hodnotiace kritéria pre uvedené žiadosti o dotáciu, na ktoré sa kladie dôraz pri hodnotení žiadostí:

 • Relevantnosť projektu (40 bodov/100)
 • Náplň práce a relevantnosť k potrebám miestnej komunity (30 bodov/100)
 • Prínos pre miestnu komunitu a budovanie kapacít slovenských subjektov (20 bodov/100)
 • Prínos pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc (10 bodov/100)

Potrebujete viac informácií?

Otázky, týkajúce sa nielen dobrovoľníckych projektov, nájdete aj v sekcii Často kladené otázky. Okrem iného na poskytnutie doplnkových informácií k výzvam bude SAMRS po vyhlásení výzvy realizovať informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, o ktorých informujeme potencionálnych prijímateľov prostredníctvom emailu ako aj zverejnením informácie na našej webovej stránke.

Kontakt:

Mgr. Katarína Kucharik Jarošová
projektová a finančná manažérka
Program vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín
katarina.jarosova@slovakaid.sk
tel.: +421-2-5978-2602 

Loading map ...

Aktuálne prebiehajúce dobrovoľnícke projekty

S deťmi v Kambodži 9 mesačný pobyt Phnom Penh

Kambodža

Dobrovoľník/-čka v oblasti sociálnej inklúzie v Bosne a Hercegovine

Bosna a Hercegovina

S deťmi v Kambodži, 9 mesačný pobyt Sihanoukville

Kambodža