UNDP - SlovakAid

UNDP

 V septembri 2018 uzatvorilo MZVEZ SR s UNDP Partnerstvo pre efektívne riešenia v oblasti rozvojovej spolupráce so zameraním na ciele udržateľného rozvoja (SDGs) na obdobie rokov 2018-2021.

Toto, v poradí štvrté partnerstvo, nadväzuje na predošlú spoluprácu s UNDP (od roku 2003) a zameriava sa na efektívne zapájanie slovenských podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce najmä na západnom Balkáne a v krajinách Východného partnerstva EÚ, ako aj na podporu reformy bezpečnostného sektora na západnom Balkáne.

SAMRS spolupracuje s UNDP a MZVEZ SR na  rozvoji dvoch ďalších nástrojov pre podporu zapájania súkromného sektora do rozvojovej spolupráce - Rozvojmajstri a UNDP Slovak Challenge Fund.

Rozvojmajstri

SAMRS pravidelne komunikuje a spolupracuje s UNDP, MZVEZ SR, MF SR a konzultačnou spoločnosťou Aspiro, ktorá mala na starosti projekt Rozvojmajstri.

V roku 2020 sme riešili rozšírenie databázy podnikateľov a úpravu portfólia firiem v kontexte pandémie COVID-19. Taktiež sme prepojili s tímom Rozvojmajstri viaceré firmy, ktoré sa zaujímali o rozvojovú spoluprácu a ponúkali svoje riešenia v kontexte prebiehajúcej pandémie. Bola aktualizovaná databáza slovenských firiem, ktoré majú záujem a potenciál zapájať sa do rozvojovej spolupráce cez účasť v medzinárodných tendroch rozvojových inštitúcií a EÚ.

Slovak Challenge Fund

V rámci spolupráce MZVEZ SR  a UNDP bola v roku 2020 otvorená výzva na predkladanie projektov financovaných v rámci Slovak Challenge Fund. Alokácia predstavovala 190 tisíc USD, prijatých bolo 20 žiadostí od súkromných firiem a hodnotiaca komisia vybrala päť žiadostí v celkovej hodnote 167 529 USD.

Ide o projekty na podporu prenosu inovatívnych riešení v štyroch sektoroch do Moldavska a Severného Macedónska (maximálna dotácia 40 tisíc USD/projekt).