ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR ZA ROK 2022 - SlovakAid

ZOZNAM EXTERNÝCH ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV PRI ŽIADOSTIACH O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKTY HUMANITÁRNEJ POMOCI A ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SR ZA ROK 2022

Externí odborní hodnotitelia (EOH) predstavujú jeden z externých subjektov, zúčastňujúcich sa projektového riadenia z pohľadu dotácií. Proces hodnotenia žiadostí o dotácie pozostáva z viacerých základných fáz. Po vykonaní kontroly formálnej správnosti žiadosti o dotácie a internom odbornom kvalitatívnom hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci SAMRS, nasleduje externé odborné kvalitatívne hodnotenie žiadostí o dotácie, ako ďalšia z fáz.

Databáza EOH je spracovávaná na základe zverejnenej výzvy na EOH. Vlastníkom tejto databázy je SAMRS, ktorá zároveň zodpovedá aj za výber EOH na hodnotenie predložených žiadostí. EOH sú vyberaní výhradne na základe zverejnenej výzvy na webstránke SAMRS, nie sú oslovovaní priamo. SAMRS eviduje EOH v ISO  internej databáze podľa sektorovej expertízy, ku ktorej sa v rámci výzvy prihlásia; je overovaná podľa predloženého životopisu.

Pred začiatkom hodnotenia žiadostí o poskytnutie dotácie sú EOH povinní podpísať Čestné vyhlásenie, že nie sú zainteresovanou osobou na strane žiadateľov o poskytnutie dotácie a nie sú v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom vzťahu so žiadateľmi.

Zaškolenie EOH

Pre nových EOH je podmienkou hodnotenia ich povinná účasť na školení, ktoré sa musí konať najneskôr v deň začatia hodnotenia žiadostí o dotáciu.

V  kontexte prípadov vyššej moci SAMRS je oprávnená realizovať školenie online formou. Predmetom školenia sú najmä postupy prevzatia a odovzdania podkladov a spôsob vypĺňania hodnotiacich hárkov. EOH pri hodnotení kvality žiadosti o dotácie postupujú v zmysle §7, odsek 5, zákona č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z..

Cieľom odborného školenia je oboznámenie EOH s výzvou na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

EOH v procese hodnotenia žiadosti o poskytnutie dotácie

Každú predloženú žiadosť hodnotia dvaja EOH nezávisle od seba a nezávisle od projektového finančného manažéra SAMRS. EOH v čase svojho hodnotenia stanovisko SAMRS nepoznajú. Na zabezpečenie jednotného postupu, sú dvaja EOH priradení k jednej výzve a v rámci nej hodnotia všetky predložené žiadosti.

Počas procesu hodnotenia sú EOH k dispozícii pre prípadné doplňujúce otázky spolu s vedením projektového oddelenia aj projektoví a finanční manažéri SAMRS. Každý EOH posudzuje každé kritérium na základe predmetu hodnotenia, pričom dané kritérium môže získať maximálny počet bodov, iba v prípade, ak splní podmienky uvedené v spôsobe hodnotenia. V opačnom prípade musí EOH zvážiť pridelenie bodov.

EOH v komentári uvedie konkrétne nejasnosti/nedostatky a v prípade, ak je možná ich náprava, uvedie spôsoby nápravy a tie stanoví ako podmienky prípadného schválenia žiadosti o dotáciu. V prípade ak nie je možná takáto náprava, EOH musí zvážiť, či aj napriek tomu je možné zabezpečiť riadnu realizáciu projektu.

Pokračovanie hodnotiaceho procesu po posúdení žiadosti o poskytnutie dotácie EOH

Členovia Komisie, rovnako ako projektoví a finanční manažéri SAMRS a EOH, hodnotia žiadosti podľa rovnakých bodových kritérií OECD/DAC, zverejnených a opísaných v príslušnej výzve (relevantnosť, efektívnosť, účinnosť, udržateľnosť, kapacita žiadateľa). Iba oprávnené žiadosti o dotáciu, ktoré získajú minimálne 75 bodov zo 100 bodov môžu byť členmi Komisie odporučené na schválenie ministrovi ZVEZ SR.

Zoznam EOH pre žiadosti o poskytnutie dotácie z výziev roku 2022:

PhDr. Svetlana Chomová, PhD.
Hana Gajdošová, MSc.
Mgr. Ivana Raslavská, PhD.
Mgr. Jana Frenová, PhD.
Mgr. Zuzana Čagánková Ohrádková
Ing. Blanka Křivánková, PhD.
Doc. PhDr. Eva Halušková, PhD.