Poznáme úspešného žiadateľa o dotáciu na strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Keni - SlovakAid

Poznáme úspešného žiadateľa o dotáciu na strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Keni

SAMRS/2022/ST/KE/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila 18. februára 2022 výzvu č. SAMRS/2022/ST/KE/1 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na strategickú podporu dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike. 

Celková alokácia na výzvu bola rozdelená do dvoch fáz: na fázu I. je vyčlenených 600 000 eur; na fázu II. bude pre rok 2025 rozpočtovou kapitolou MZVEZ SR zabezpečené finančné krytie 400 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 25. apríla 2022. Spolu boli v tomto termíne predložené tri žiadosti o dotáciu od troch žiadateľov v celkovej hodnote 2 898 940 eur.

Dňa 1. júla 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil/neschválil predložené žiadosti o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 20. júna 2022.

Hlavnými cieľom projektu Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety s názvom Digitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji Machakos, je znížiť úroveň nezamestnanosti mladých ľudí zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností. V rámci implementácie projektu sa vytvoria podmienky na zriadenie plnohodnotnej referenčnej internátnej školy pre 1 200 žiakov a vyškolí sa 6 500 učiteľov v kraji Machakos na aplikáciu školskej reformy a digitalizáciu výučby. Vybuduje sa výučbové a školiace stredisko, nové sociálne zariadenia, športový areál a dobuduje sa aj centrum poľnohospodárskej výučby. Zvýši sa inklúzia znevýhodnených skupín študentov – otvorením školského dievčenského krúžku, prijatím 75 detí s telesným znevýhodnením na štúdium a udelením 250 štipendií na štúdium pre deti z marginalizovaného, sociálne znevýhodneného prostredia. Podporí sa aj digitalizácia výučby zakúpením výpočtovej techniky a zavedením nového predmetu – robotika a kódovanie. Do projektu bude zapojená okrem lokálneho partnera – súkromnej školy sv. Filipa Neriho aj štátna škola Ngalalya High School, na ktorej budú vytvorené podmienky na praktickú výučbu informatiky a vypracovaný bude aj manuál na digitalizáciu ZŠ a SŠ.