SAMRS/2022/ST/KE/1 - SlovakAid

SAMRS/2022/ST/KE/1

Zoznam žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci výzvy SAMRS/2022/ST/KE/1 - strategická podpora dlhodobých rozvojových intervencií v Kenskej republike, spolu s výškou dotácie, ktoré boli schválené/neschválené ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1. júla 2022, odporúčané Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo 1. júna 2022.

SAMRS oficiálne vyzve úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie na predloženie potrebných dokladov a následné uzatvorenie zmluvy o poskytnutí dotácie.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/ST/KE/1/1
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. AlžbetyDigitalizácia základných a stredných škôl a zvýšenie digitálnej zručnosti učiteľov v kraji MachakosKeňa86,83/1001 000 000 €
POPIS PROJEKTU: Hlavnými cieľom projektu je znížiť úroveň nezamestnanosti mladých ľudí zlepšením prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a získavaniu praktických zručností. V rámci implementácie projektu sa vytvoria podmienky na zriadenie plnohodnotnej referenčnej internátnej školy pre 1 200 žiakov a vyškolí sa 6 500 učiteľov v kraji Machakos na aplikáciu školskej reformy a digitalizáciu výučby. Vybuduje sa výučbové a školiace stredisko, nové sociálne zariadenia, športový areál a dobuduje sa aj centrum poľnohospodárskej výučby. Zvýši sa inklúzia znevýhodnených skupín študentov – otvorením školského dievčenského krúžku STEM, prijatím 75 detí s telesným znevýhodnením na štúdium a udelením 250 štipendií na štúdium pre deti z marginalizovaného, sociálne znevýhodneného prostredia. Podporí sa aj digitalizácia výučby zakúpením výpočtovej techniky a zavedením nového predmetu – robotika a kódovanie. Do projektu bude zapojená okrem lokálneho partnera – súkromnej školy sv. Filipa Neri, aj štátna škola Ngalalya High School, na ktorej budú vytvorené podmienky na praktickú výučbu informatiky a vypracovaný bude aj manuál na digitalizáciu ZŠ a SŠ.
CELKOM: 1 PROJEKT1 ŽIADATEĽSpolu1 000 000 €

ZOZNAM NESCHVÁLENÝCH ŽIADOSTÍ
O POSKYTNUTIE DOTÁCIE 

p.č.č. projektuŽiadateľNázov projektuKrajinaPriemer bodov pridelených Komisiou MZVEZ SRVýška schválenej dotácie v EUR
1.SAMRS/2022/ST/KE/1/2SAVIO, o.z.Ucelený program učňovského vzdelávania a ekonomickej integrácie kenskej komunity a utečencov v kraji TurkanaKeňa77,17/100N/A
POPIS PROJEKTU: Predložený projekt je zameraný na zníženie miery chudoby a nezamestnanosti mladých ľudí v kraji Turkana cez budovanie praktických zručností a podporu zamestnanosti. V rámci projektu sa dokončí infraštruktúra technického inštitútu v Kakume – vybuduje sa moderná školská budova s administratívnou jednotkou, knižnicou, učebňami a školiacou halou, ako aj ubytovacie jednotky pre učiteľov. Digitalizuje sa aj vzdelávanie v učňovke, ku ktorému bude mať prístup 450 študentov. Projekt tiež zlepší prístup k praktickým zručnostiam pre ženy, otvorením nových kurzov krajčírstva, módneho dizajnu a online marketingu. Ročne sa vyškolí 40 žien. Dôraz bude kladený aj na umiestnenie absolventov na trhu práce vytvorením systému ich ekonomickej integrácie. Súčasťou bude budovanie mäkkých zručností, zakladanie malých podnikov a prepájanie absolventov so zamestnávateľmi. Zamestnaných by malo byť 60 študentov a založených 100 podnikov absolventov. S cieľom lepšej udržateľnosti učňovky budú rozšírené aj výrobné jednotky stolárskej, zváračskej a automechanickej dielne.
2.SAMRS/2022/ST/KE/1/4Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.Budovanie prvého detského kardiocentra v Kenskej republike – NUSCH2022KeňaN/A*N/A
POPIS PROJEKTU: Cieľom projektu je budovať vedomostné kapacity v partnerskej nemocnici Mater Misericordiae Hospital za účelom vytvorenia prvého detského kardiocentra vo východnej Afrike. Aktivity predstavujú prenos vedomostí a skúseností do celého regiónu a budú prebiehať kombináciou zmiešaných slovensko-českých misií na pôde nemocnice, lekárskymi intervenciami, stážami kenského personálu na Slovensku a tréningami za účasti lekárskych, sesterských a iných nemocničných expertov. Cieľovou skupinou sú deti s vrodenými srdcovo-cievnymi chybami, ktoré sa v mnohých prípadoch nedajú v krajine liečiť.
CELKOM: 2 PROJEKTY2 ŽIADATELIA

* Projektová žiadosť nesplnila podmienky výzvy č. SAMRS/2022/ST/KE/1. Žiadosť nebola predložená riadne, včas a v určenej forme, a preto SAMRS zastavila posudzovanie žiadosti.