Cez mikrogrant prináša Slovensko skúsenosti z praxe do Albánska - SlovakAid

Cez mikrogrant prináša Slovensko skúsenosti z praxe do Albánska

Nakladanie s odpadom je v Albánsku veľkým problémom. V priemere každý človek v Albánsku vyprodukuje približne 310 kg odpadu ročne. Takmer 80 % domáceho odpadu končí na skládkach a viac ako polovica všetkého odpadu je organických. Miestne životné prostredie vo vidieckych oblastiach je tiež negatívne ovplyvnené rozšíreným odpadom a vyhadzovaním odpadu do riek, ktoré je často spôsobené nedostatkom primeraných služieb zberu odpadu.

Jedným z lacných a udržateľných riešení je zvýšiť kompostovanie organického odpadu. Kompostovanie je spôsob nakladania s odpadom šetrný k životnému prostrediu, ktorý priamo pomáha znižovať množstvo organického odpadu smerujúceho na skládky. Ako ďalšia výhoda sa ukázalo, že používanie kompostu zvyšuje prísun živín do pôdy, pomáha znižovať eróziu pôdy a znižuje závislosť farmárov od chemických hnojív.

Projekt na podporu kompostovania

Od roku 2022 organizácia s financovaním zo SlovakAid podporuje miestne rodiny vo vidieckych dedinách v okolí Tirany, aby sa zapojili do kompostovania zavedením vidieckeho programu organického kompostovania. V rámci programu Pomoc v Albánsku organizuje miestne informačné stretnutia pre miestne rodiny o výhodách kompostovania, ako aj poskytuje miestnym rodinám informačné letáky a návod, ako začať kompostovať vo svojich domovoch. Nakoniec Help poskytuje zúčastneným domácnostiam ich vlastný kompostovací kôš. Pôvodne bola schéma zriadená v dedinách Zall Hall severne od Tirany a od začiatku roku 2024 bola rozšírená na dediny Berzhite na juhovýchod od mesta. Do konca roku 2024 sa do schémy zapojí celkovo 110 rodín, ktoré budú aktívne kompostovať.

Osveta je dôležitá

Dôležitým aspektom schémy organického kompostovania je zvyšovanie povedomia miestnych ľudí vo vidieckych komunitách o otázkach ochrany životného prostredia.

Pre miestnych obyvateľov sa konali verejné podujatia na uľahčenie diskusií o miestnych problémoch životného prostredia. Pre deti miestnych škôl boli zorganizované aj informačné stretnutia o životnom prostredí s učiteľmi. Uskutočnila sa EKO výstava prác detí a školáci vykonali aktivitu na čistenie odpadkov.

Pomoc v albánskom vidieckom systéme organického kompostovania zvyšuje know-how o kompostovaní a má pozitívny vplyv na miestne životné prostredie.