Naša pomoc Ukrajine predlžuje existenciu Ukrajiny: vyhlasujeme výsledky urgentnej humanitárnej výzvy SlovakAid - SlovakAid

Naša pomoc Ukrajine predlžuje existenciu Ukrajiny: vyhlasujeme výsledky urgentnej humanitárnej výzvy SlovakAid

SAMRS/2022/HUM/2/UA

V reakcii na vojnovú operáciu Ruska na Ukrajine bola 24. mája 2022 - 3 mesiace po začiatku vojny na Ukrajine, vyhlásená mimoriadna humanitárna výzva č. SAMRS/2022/HUM/2/UA,  zameraná na zabezpečenie základných životných potrieb zraniteľných osôb postihnutých vojnovým konfliktom na Ukrajine. Konkrétne prostredníctvom zlepšenia prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, psycho-sociálnej podpore a základným predmetom osobnej potreby, posilnením potravinovej bezpečnosti najzraniteľnejšej časti populácie a zabezpečením prístupu k pitnej vode, sanitárnym zariadeniam, krízovému ubytovaniu a nepotravinovej materiálnej pomoci. Ide o prvú urgentnú  humanitárnu výzvu vyhlásenú SAMRS, využívajúcu plánované nástroje na nepredvídané účely.

Celková alokácia na výzvu na rok 2022 bola 1 000 000 eur. Žiadosti o poskytnutie dotácie bolo možné predkladať do 07.06.2022. Spolu bolo v tomto termíne predložených 5 žiadostí od 5 žiadateľov v celkovej hodnote 1 646 774,42  eur. 

Dňa 12. júla 2022 minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky schválil 4 žiadosti a neschválil 1 žiadosť o poskytnutie dotácie z tejto výzvy, na základe odporúčania Komisiou MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rozvojovú spoluprácu zo dňa 6. júla 2021.

Rozdiel medzi pôvodne alokovanou a celkovou sumou bude pokrytý z finančných prostriedkov, ktoré zostali nevyužité po uzavretí predchádzajúcich výziev v roku 2022.