1
2
3
4
5
Grantová výzva na poskytnutie humanitárnej pomoci
Grantová výzva na EÚ kofinancované projekty
Zameranie bilaterálnej rozvojovej spolupráce 2016
Strednodobá stratégia ODA SR na roky 2014-2018
Ciele udržateľného rozvoja
Posledná aktualizácia: 26. február 2020

Novinky a tlačové správy

Slovak Challenge Fund – podpora inovatívnych riešení pre podnikateľov!

Zapojte sa do novovytvoreného fondu Slovak Challenge Fund, ktorého cieľom je prostredníctvom inovácií zapojiť slovenský súkromný sektor do riešenia výziev rozvojovej spolupráce.
VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV je otvorená do 14. apríla 2020. Fond podporí inovatívne riešenia v danom kontexte, ktoré prispejú k rozvoju efektívnej verejnej správy a hospodárstva v Moldavsku a Severnom Macedónsku.

Stránky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

Vážení návštevníci,
 

vítam vás na novej stránke slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorú spúšťame k desiatemu výročiu vzniku nášho rozvojového programu. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR začalo poskytovať oficiálnu rozvojovú pomoc pod logom SlovakAid v roku 2003. V nasledujúcich rokoch  sme postupne vytvorili strategický, právny a inštitucionálny rámec programu. Vznikol odbor rozvojovej pomoci (ORPO), rozvojová agentúra (SAMRS), zákon o rozvojovej pomoci, päťročné strednodobé stratégie a každoročné národné programy. No najmä, začali sme s implementáciou projektov a konkrétnych aktivít. Rozvojová pomoc sa stala integrálnou súčasťou zahraničnej politiky a každodennej práce MZVaEZ SR. Je príjemné počuť z úst rezortných partnerov, ministrov zahraničných vecí krajín západného Balkánu, alebo Východného partnerstva, ako oceňujú rady a odporúčania slovenských expertov a ako im slovenské know-how pomáha v ich integračnom procese, pri budovaní inštitúcií, či trhovej ekonomiky. Vždy ma poteší, keď stretnem absolventov slovenských univerzít v krajinách ako napríklad Mongolsko, alebo Vietnam ako plynulou slovenčinou hovoria o svojich úspechoch v rodnej krajine a o spolupráci so Slovenskom. Obdivujem slovenských lekárov, expertov i dobrovoľníkov, ktorí v náročných podmienkach Kene, Južného Sudánu, či Afganistanu pomáhajú miestnym komunitám, ďaleko od svojej rodiny a blízkych, často riskujúc svoje zdravie a život. Stretnutia s týmito ľuďmi sú pre mňa obohacujúce a poskytujú najlepšiu odpoveď na otázku, prečo Slovensko pomáha svetu.  Nová webstránka SlovakAid poskytuje vám, jej návštevníkom, možnosť virtuálnych stretnutí. Dozviete sa o rozvojových programoch, projektoch a aktivitách, ktoré podporuje slovenská vláda, ale najmä o ľuďoch, bez ktorých by sa tieto aktivity nikdy nepodarilo reálne naplniť. Verím, že mnohých z vás povzbudia vo vašich plánoch, alebo dokonca inšpirujú, k tomu, aby ste sa  v nejakej forme do programu SlovakAid sami zapojili. Nech sa páči, vstúpte do sveta SlovakAid!


Miroslav Lajčák
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

 

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí  Slovenskej republiky (MZVaEZ SR) je národným koordinátorom oficiálnej rozvojovej pomoci. Ministerstvo je zodpovedné za riadenie a koordináciu rozvojovej spolupráce a je hlavným kontaktným bodom pre rozvoj stratégie a tvorby rozvojovej politiky v rámci národného systému. Strategické a programové riadenie ODA SR má v portfóliu Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci MZVaEZ SR. Do ODA SR je celkovo zapojených 12 ministerstiev a iných štátnych inštitúcií.  Základným nástrojom ministerstva pre koordináciu slovenskej rozvojovej pomoci je Koordinačný výbor pre oficiálnu rozvojovú pomoc Slovenskej republiky, ktorý je poradným orgánom ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. Základným koncepčným dokumentom slovenskej ODA je Strednodobá stratégia oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorá definuje sektorové priority a modality spolupráce pre prioritné regióny. Strednodobá stratégia je schvaľovaná uznesením vlády Slovenskej republiky každých päť rokov a je záväzná pre všetky rezorty. MZVaEZ SR tiež každoročne vypracúva Národný program oficiálnej rozvojovej pomoci na daný rok, v ktorom špecifikuje prioritné oblasti pre rozvojovú spoluprácu v danom roku. Legislatívny rámec slovenskej ODA predstavuje zákon o oficiálnej rozvojovej pomoci z roku 2007 (č. 617/2007 Z. z.) a zákon č. 545/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Whistleblowing

 

Transparentnosť pri poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky považujeme za jednu z kľúčových podmienok jej efektívneho fungovania. V prípade, ak máte dôvodné podozrenie, že bol v súvislosti s činnosťou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, zamestnancov agentúry, jej kontraktorov alebo partnerských organizácií, spáchaný trestný čin prijímania úplatku, podplácania alebo nepriamej korupcie prosíme použite nasledovný formulár. Formulár je možné odoslať aj anonymne.