Dobrovoľnícke projekty - SlovakAid

Dobrovoľnícke projekty

1. Ktoré subjekty sú oprávnené podať žiadosť o dobrovoľnícky projekt?

Oprávnené podať žiadosť sú rozpočtové organizácie a ich zriadenia, príspevkové organizácie, neziskový sektor/mimovládne organizácie (všetky občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie a iné právnické osoby, ktoré nie sú zapojené na štátny rozpočet a ktoré nie sú zriadené na podnikanie). Dátum vzniku žiadateľa z neziskového sektora musí byť najneskôr k  1. 1. 2022 vrátane. Žiadateľ z neziskového sektora musí byť poskytovateľom verejnoprospešných služieb v zmysle zákona o poskytovaní verejnoprospešných služieb najneskôr ku dňu podania žiadosti o dotáciu.

2. Akým spôsobom sa podáva žiadosť o dotáciu?

Žiadateľ zasiela žiadosť o dotáciu spolu s povinnými prílohami: v listinnej podobe na adresu SAMRS alebo do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou alebo podáva žiadosť spolu  s povinnými prílohami  osobne na sekretariát SAMRS do 14.00 hod. posledného dňa výzvy. Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní žiadosti a povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené v rámci výzvy. Predloženie povinných príloh v tlačenej forme ku žiadosti o dotáciu vyplýva z § 8a Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Môže jeden žiadateľ podať žiadosť o dotáciu na dobrovoľnícke/expertné vyslania viacerých dobrovoľníkov/expertov?

Pre vyslanie jedného dobrovoľníka/experta žiadateľ o dotáciu podáva iba jednu projektovú  žiadosť vrátane jednej sady všetkých povinných príloh ku žiadosti. V prípade, ak žiadateľ žiada o poskytnutie dotácie na dobrovoľnícke/expertné vyslania viacerých dobrovoľníkov/expertov a/alebo vo viacerých krajinách, je potrebné vyplniť samostatný formulár projektového dokumentu zvlášť  pre každý dobrovoľnícky/expertný projekt.

4. Ako postupovať v prípade nepodpísania žiadosti o dotáciu štatutárnym zástupcom inštitúcie?

V prípade, ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa, je potrebné spolu so žiadosťou doložiť úradne overené Splnomocnenie na podpis žiadosti.

5. Aká je oprávnená dĺžka realizácie dobrovoľníckeho projektu?

Doba realizácie dobrovoľníckeho pobytu je od 3 do 12 mesiacov. V prípade expertného pobytu je doba realizácie projektu od 1 do 3 mesiacov.

6. Kto sa môže zúčastniť dobrovoľníckeho projektu?

SAMRS podporuje vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov vo vekovej kategórii od 18 rokov, ktorí majú slovenskú štátnu príslušnosť. Žiadateľ má však možnosť stanoviť si ďalšie vlastné požiadavky na výber dobrovoľníka/experta. Vysielajúca organizácia poskytne životopis uchádzača o vyslanie, na základe ktorého SAMRS uchádzača schváli alebo neschváli. Pri výbere dobrovoľníka a stanovení vlastných požiadaviek žiadateľom odporúčame vhodné zváženie situácie v krajine vyslania, napr. bezpečnosť a zdravotné podmienky.

7. Naša organizácia by rada vyslala dobrovoľníka na projekt do Nepálu. Bude náš projekt podporený?

Základom je mať napísaný kvalitný projekt, ktorý berie do úvahy ciele stanovené v strategických dokumentoch, ktorými sa riadi ODA SR. V rámci tieto výzvy by sa mali žiadosti o poskytnutie dotácie sústrediť prevažne na krajiny teritoriálneho zamerania ODA SR, aby sa dosiahla efektivita a koherentnosť poskytovanej pomoci. Za účelom rozšírenia kapacít slovenských subjektov a zvýšenia flexibility ODA SR je možné podporiť aj projekty realizované v iných krajinách.

8. Čo by mala obsahovať zmluva medzi našou organizáciou a našim dobrovoľníkom?

Na úvod je potrebné vymedziť zmluvné strany s kontaktnými údajmi. Následne je potrebné vymedziť predmet zmluvy, úprava samotného vzťahu medzi dobrovoľníkom a organizáciou. Ďalej je žiaduce časovo vymedziť, kedy prebehne príprava dobrovoľníkov, samotný pobyt a ponávratové aktivity; rovnako aj organizáciu/združenie, s ktorou bude dobrovoľník v danej krajine spolupracovať. Zmluvy obyčajne obsahujú ďalšie dve časti, v ktorých sú vymedzené povinnosti vysielajúcej organizácie. Vzor zmluvy je zverejnený na stránke www.slovakaid.sk v sekcii Výzvy, kategória Projektová dokumentácia.

9. Aký je rozdiel medzi dobrovoľníckym projektom a vyslaním experta?

Hlavný rozdiel predstavuje odborná spôsobilosť a kompetencie experta, ktoré dokáže do projektu priniesť. Pri expertovi je stanovená požiadavka, že musí mať aspoň 5 rokov profesionálnej praxe, čo sa odzrkadlí na pridanej hodnote, ktorú projekt získa prostredníctvom vstupov experta. Pri vyslaní experta je navyše určený vyšší limit na mesačné náklady na mesiac pobytu vo výške 1900 EUR. Takisto žiadateľ je povinný pri expertovi-dobrovoľníkovi predložiť originál jeho životopisu už ako prílohu k žiadosti o dotáciu.

10. Aká je maximálna výška dotácie na vyslanie dobrovoľníka?

Maximálna výška dotácie na vyslanie dobrovoľníka  je 1500 EUR/mesiac.

11. Aká je maximálna výška dotácie na vyslanie experta?

Maximálna výška dotácie na vyslanie experta  je 1900 EUR/mesiac.

12. Je možné presúvať finančne prostriedky medzi kategóriami?

Nie, nie je to možné. V prípade vážnych a odôvodnených prípadoch je tu  možnosť o presun finančných prostriedkov medzi kategóriami požiadať v písomnej forme SAMRS. Presuny v rámci jednej kategórie sú dovolené.

Príklad: Ak máte v rozpočte predbežnú sumu za letenku 900 eur ale nakoniec stála len 700 eur a na poistenie 100 eur a stálo 200 eur, je to v poriadku. Len v konečnom súčte to musí v rámci danej kategórie sedieť.

13. Ako je možné zistiť či dotácia na projekt bola subjektu schválená a kedy je možné začať realizovať projekt?

Hodnotiaca komisia odporúča ministrovi schváliť zoznam žiadostí. Po odporúčaní komisie ministrovi  a následne po vydaní ministrom podpísaného záznamu o schválení dotácie, SAMRS zašle písomný návrh na uzavretie zmluvy žiadateľovi najneskôr do desiatich pracovných dní. SAMRS na svojom webovom portáli zverejňuje zoznam schválených a neschválených žiadostí o dotáciu. Projektoví a finanční manažéri SAMRS zároveň písomnou formou oznámia žiadateľovi  formálne vyradenie,  schválenie, resp. neschválenie jeho žiadosti o dotáciu. O schválení alebo neschválení žiadosti budú žiadatelia informovaní aj na stránke www.slovakaid.sk. Na základe podpísaného záznamu ministra o schválení dotácie je SAMRS oprávnená uzatvárať zmluvy o poskytnutí dotácie so schválenými prijímateľmi.

14. Čo musí dobrovoľník/-čka pred vyslaním absolvovať?

Dobrovoľník/-čka musí pred vyslaním absolvovať povinné jednodňové školenie, ktoré zabezpečuje vysielajúca organizácia. Toto školenie poskytne dobrovoľníkovi/-čke potrebné informácie o zásadách bezpečnosti v rozvojových krajinách, zásadách zdravotnej starostlivosti a hygieny alebo aj interkultúrnej komunikácie. Dobrovoľník/-čka je zároveň povinný/á absolvovať vyšetrenie na jednej/jednom z kliník/pracovísk exotických chorôb vymedzených v Manuále k príprave zmluvy medzi SAMRS a vysielajúcou organizáciou, k zmluvným podmienkam a oprávnenosti výdavkov v rámci programu MZVEZ SR na vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín v rámci rozvojovej pomoci SR a absolvovať odporúčané očkovania podľa krajiny vyslania.

Expert/ka-dobrovoľník/-čka toto školenie absolvovať nemusí. Dobrovoľník/-čka, ktorý/á školenie už absolvovala kvôli predchádzajúcemu vyslaniu cez SlovakAid, taktiež školenie druhýkrát absolvovať nemusí.

15. Koľkokrát môže byť jeden a ten istý dobrovoľník/-čka vyslaný/á na dobrovoľnícke vyslanie cez SlovakAid?

SAMRS podporuje maximálne dve opakované vyslania dobrovoľníka/-čky. Dobrovoľník/-čka, ktorý už bol v rámci trvania SlovakAid programu podporený SAMRS dvakrát a viac, bude neoprávneným účastníkom.

16. Môže sa jedného schváleného dobrovoľníckeho vyslania zúčastniť počas realizácie projektu viac dobrovoľníkov?

Nie, počas jedného dobrovoľníckeho vyslania môže byť vysielajúcou inštitúciou vyslaný/á jeden/jedna dobrovoľník/-čka.

17. Je COVID-19 test oprávneným výdavkom ?

Áno, PCR COVID-19 test je oprávneným výdavkom v rámci celého trvania dobrovoľníckeho vyslania. COVID-19 test je možné preplatiť v rámci výdavkov na cestovné náhrady. Takisto je oprávneným výdavkom aj zabezpečenie ochranných pomôcok (ako sú rúška alebo respirátor, resp. zakúpenie dezinfekcie).

18. V čase pandémie COVID-19 je možné dobrovoľníka/-čku, resp. experta/-ku vyslať na dobrovoľnícke/expertné vyslanie?

Dobrovoľníka/-čku, resp. experta/-ku je možné vyslať na dobrovoľnícke, resp. expertné vyslanie len na základe súhlasného stanovisko príslušného ZÚ SR, pod ktorého daná partnerská krajina spadá. Žiadosť o stanovisko je zasielaná z pozície R SAMRS priamo vedúcemu zastupiteľskému úradu. ZÚ môže vyjadriť súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko na základe aktuálnej bezpečnostnej a epidemiologickej situácie v partnerskej krajine. Prvoradé je zdravie a bezpečnosť dobrovoľníkov/-čiek, expertov/-tiek v krajine vyslania počas celosvetovej, prebiehajúcej pandémie koronavírusu.

19. Je možné cestovať na dobrovoľnícke vyslanie motorovým vozidlom?

Áno, všetky potrebné informácie sú dôsledne vysvetlené v Manuáli na vysielanie dobrovoľníkov a expertov- dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Je samozrejme potrebné predložiť aj kópiu technického preukazu, trasu a potrebné dokumenty o zaplatení paliva. Avšak použitie súkromného/služobného motorového vozidla musí byť hospodárne.

20. Od kedy sa ráta po návrate dobrovoľníka čas na odovzdanie vyúčtovania a záverečnej správy a realizácia po-návratových aktivít?

Podľa článku 7 zmluvy je prijímateľ najneskôr do 60 kalendárnych dní po termíne ukončenia realizácie skutočného vyslania dobrovoľníka/experta-dobrovoľníka v partnerskej krajine povinný vyplniť a predložiť záverečnú správu o realizácii projektu, vrátane záverečného vyúčtovania a predložiť kópie účtovných dokladov a rozpočet elektronicky na SAMRS.

Odovzdanie záverečnej správy a vyúčtovania sa vždy teda odvíja od skutočného ukončenia vyslania dobrovoľníka/-čky  resp. experta/-ky- dobrovoľníka/-čky v partnerskej krajine, teda najneskôr dva mesiace po ukončení reálneho vyslania dobrovoľníka/-čky v partnerskej krajine (v závislosti od zmluvy) a návrate na SR.

Príklad: Ak je celková doba realizácie projektu od 1.3.2021 do 1.7.2022 (čiže 2 mesiace pred vyslaním + 12 mesiacov vyslania v partnerskej krajine+ 2 po návrate) a dobrovoľník sa vráti skôr ako bolo plánované (v príklade sa má vrátiť 1.5.2022, teda po 12 mesiacov vyslania), napríklad 16.4.2022- prijímateľ má od tohto dátumu reálne ukončeného vyslania dobrovoľníka v partnerskej krajine z dňa 16.4.2022 dva mesiace na to, aby zrealizoval po-návratové aktivity a odovzdal ZSaV. V tomto prípade do termínu 16.6.2022.

21. Je dobrovoľník/-čka resp. expert/-ka povinný/-á realizovať po-návratové aktivity v momentálnej situácii pandémie koronavírusu?

Áno, je to povinná časť realizácie projektu po návrate z vyslania v partnerskej krajine. Momentálne je najlepším spôsobom písať články, organizovať online diskusie, prednášky a iné aktivity v online priestore. 

22. Akým spôsobom sú vyplácané platby pri dobrovoľníckych projektoch?

Podľa zmluvy o poskytnutí dotácie finančné platby sú prijímateľovi  vyplatené nasledovne:

Prvá časť dotácie vo výške 80%  je vyplatená na bankový účet do bude vyplatená do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie.  Druhá záverečná časť dotácie do výšky max. 20% zo schválenej dotácie je vyplatená prijímateľovi po predložení a schválení vyúčtovania dotácie a záverečnej správy z realizácie projektu do 30 pracovných dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti prijímateľom.

23. Ako postupovať v prípade zmeny bankového účtu?

Zmenu bankového účtu je prijímateľ povinný oznámiť v písomnej forme SAMRS.

24. Ako postupovať v prípade zmeny štatutára organizácie?

Zmenu štatutára je prijímateľ povinný oznámiť v písomnej forme SAMRS. Následne je potrebné uzavrieť dodatok o zmene štatutárneho zástupcu.

25. Je možné ukončiť zo strana prijímateľa projekt predčasne?

Jedinou možnosťou ako ukončiť projekt vyslania dobrovoľníka/experta je zo závažných a objektívnych dôvodov. SAMRS musí byť o tejto skutočnosti písomne informovaná včas a na základe žiadosti o predčasnom ukončení projektu zo strany prijímateľa dotácie. V kompetencii SAMRS je posúdenie závažnosti týchto dôvodov.