Dotácie - Príprava projektu: Finančné otázky - SlovakAid

Dotácie – Príprava projektu: Finančné otázky

1. Ako správne vyplniť tabuľku rozpočtu?

Tabuľka detailného rozpočtu je povinnou prílohou žiadosti. Sú štyri druhy tabuliek: dva pre podnikateľské a dva pre nepodnikateľské subjekty. Podnikateľské subjekty spolufinancujú náklady na projekt vo výške 20% z celkovej ceny projektu, nepodnikateľské subjekty 10% z celkovej ceny projektu. Maximálna výška nepriamych nákladov je 7% z dotácie projektu. Do nepriamych nákladov patria len režijné náklady.

Excel súbor rozpočtu obsahuje 10 navzájom prepojených hárkov. Žiadateľ však vypĺňa len jeden, a to hárok s názvom „R_DETAIL“ a to svetložlté bunky.

Žiadateľ vypĺňa číslo výzvy v bunke 1C, číslo žiadosti v bunke 2C, volí, či je žiadateľ podnikateľský, alebo nepodnikateľský subjekt v bunke 3C a názvy položiek v stĺpci C. Názvy skupín výdavkov sú fixne dané, názvy jednotlivých položiek vypĺňa žiadateľ. K položke sa priradí príslušná jednotka do stĺpca D. Možno použiť jednotky osobodeň/osobohodina pri mzdách a odmenách, osobodeň pri stravnom, osobonoc pri ubytovaní, cesta pri jednorazovom cestovnom, čo zahŕňa dopravu, víza, očkovanie a pod., deň, mesiac, rok pri prenájme, alebo režijných nákladoch, tiež pri vizibilite. Pri nej je možné použiť aj podujatie, alebo kus. Pri rôznych materiáloch používame kus. Nie je možné používať jednotku „projekt“. V bunkách stĺpca E vyplní žiadateľ predpokladanú sumu za jednotku. V jednotlivých rokoch vyplní koľko jednotiek plánuje použiť v danom roku (stĺpce K, M a O).

V stĺpci „H“ „Subjekt“ sa pri každej položke vyberie, či prináleží prijímateľovi, alebo partnerovi. Nejde o spolufinancovanie, ale o to, kto bude danú položku používať. Napr. pri odbornom personáli pomocou voľby v stĺpci H bude zjavné, či ide o slovenského alebo zahraničného experta. V stĺpci „I“ „Komentár k rozpočtovej položke“ píše žiadateľ komentár, ak je potrebné ozrejmiť počet jednotiek, ich cenu a pod. V prípade sumárnej položky napr. „konferencia“, je potrebné v komentári rozpísať, čo všetko náklady na konferenciu zahŕňajú.
Po vyplnení všetkých riadkov v rozpočte sa vyplní bunka G9, kde sa vpíše minimálne 10% z dotácie ODA ak je žiadateľ nepodnikateľský, alebo 20 % ak je podnikateľský subjekt. Teda, ak je v bunke 8G suma 125 000 eur, do bunky G9 sa vpíše 12 500 eur, čo je suma, ktorú je prijímateľ povinný z ceny projektu financovať. Či je v bunke G9 dostatočná suma, ukazuje zelený sfarbený percentuálny podiel z dotácie ODA v bunke F9. Ak je suma nižšia ako 10% (resp. 20%), bunka F9 sa zobrazí v červenej farbe, podobne ako bunka F:199, ak nepriame náklady presiahnu 7% z dotácie, alebo v bunke F137, ak náklady na riadenie projektu presiahnu 20% z dotácie.

Po tomto nastavení je možné skryť nepoužívané riadky, a to nasledovne: v bunke 5A je potrebné rozkliknúť nastavenie filtra (klikom na šípku) a zvoliť len aktívne bunky, teda „A“ – zakliknutím. Nepoužívané riadky, t.j. tie, v ktorých nefiguruje žiadna suma, sa skryjú. V tomto štádiu (teda v štádiu podávanie žiadosti) sa ďalšie hárky súboru rozpočtu nevypĺňajú. Po schválení žiadosti sa vyplní hárok „Majetok“, kde sa uvedie všetok majetok, tovary a iné aktíva, ktoré sa po ukončení projektu darujú do užívania konečnému príjemcovi pomoci.

2. Sú poplatky colného režimu oprávneným nákladom projektu?

Žiadateľ o dotáciu je povinný si zistiť podmienky a poplatky colného režimu krajiny partnera projektu. V tabuľke rozpočtu projektu poplatky colného režimu uvádza žiadateľ o dotáciu v rozpočtovej kategórii „Ostatné náklady“.

3. Je možné hýbať so splátkovým kalendárom v rámci humanitárnych projektov?

V rámci humanitárnych projektov nie je možné meniť výšku ani termín vyplácania splátok, pri humanitárnych projektoch sú splátky rozdelené v pomere 80% dotácie pri prvej preddavkovej splátke vyplácanej na začiatku projektu a 20% dotácie pri záverečnej splátke po ukončení implementácie a administratívnom a finančnom ukončení projektu. Splátkový kalendár je stanovený pevne a nie je možné ho meniť. Termín vyplatenie záverečnej splátky závisí od termínu, kedy je vyúčtovanie prvej splátky spracované zo strany SAMRS.

4. Je možné zapojiť slovenského subdodávateľa do projektu v spolupráci s napr. ukrajinským partnerom? Bolo by možné tento subjekt do projektu zapojiť aj keď v ňom nie je uvedený, ale financie sú v rozpočte stanovené?.

Prijímatelia dotácie  nie sú viazaní  k tomu, že musia využiť služby dodávateľa uvedeného v žiadosti. Je v rozhodnutí prijímateľa  od ktorého dodávateľa  budú nakupovať službu či tovar. Výška ceny za tovar, či službu musí byť  maximálne do  limitu, ktorý si v rozpočte stanovili. V ideálnom prípade by mal byť tento subdodávateľ z krajiny partnera okrem prípadov, keď ide o špecifický tovar či službu, ktorou partnerská krajina nedisponuje. Kúpa tovaru/služby sa doloží účtovnými dokladmi.

5. Do akej miery musí byť vyplnená personálna matica k podpisu zmluvy projektu?

Projektový manažér prijímateľa a lokálneho partnera musia byť známi už v čase podania žiadosti o dotáciu. Ak v čase podania žiadosti nebudú obsadené pozície odborného a expertného personálu v projekte, k personálnej matici je povinné priložiť  detailné zadávacie podmienky (ToR) na dané pozície. Pri podpise zmluvy je Prijímateľ povinný doložiť vyplnenú personálnu maticu na min. 50 % konkrétnymi osobami.

6. Dá sa navýšiť suma prvej splátky v rámci humanitárnych projektov?

Výšku akejkoľvek splátky pri humanitárnych projektoch nie je možné meniť, nastavenie 80% - 20 % je pevne stanovené a nemenné.

Aký mechanizmus spolufinancovania  platí pre projekty schválené v rámci výziev 2018, 2019 a 2020?

Mechanizmus spolufinancovania je rovnaký pre všetky projekty schválené v rámci výziev  2018, 2019 a 2020, tzn.: konečná výška spolufinancovania bude priamo úmerná k reálnemu čerpaniu dotácie. (viď otázku č. 4).

Prijímateľ nemusí vydokladovať plnú sumu spolufinancovania ku ktorej sa zaviazal v zmluve, v prípade ak ani dotáciu nevyčerpal na 100%.

Finančná príručka je neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytnutí dotácie, t.j. pre každú výzvu  je platná príslušná  finančná príručka. 

7. Môže byť finančný príspevok na spolufinancovanie vyšší ako je uvedené v zmluve?

Áno,  finančný príspevok na spolufinancovanie môže byť  vyšší.

8. Musia byť faktúry a finančné doklady pri predložení záverečného vyúčtovania preložené do slovenského jazyka? Vyžaduje SAMRS pri vyúčtovaní oficiálne preklady dokladov?

Áno, faktúry a finančné doklady pri predložení záverečného vyúčtovania musia byť preložené do slovenského jazyka. SAMRS však nevyžaduje oficiálne preklady dokladov. Postačujúce sú preklady vykonané členom projektového tímu prijímateľa, ktorý ich pravdivosť potvrdí svojim podpisom.    

9. Čo rozumieme pod režijnými nákladmi?

Režijné výdavky sú nepriame náklady, ktoré majú charakter bežných nákladov (prevádzková réžia). Nepriame náklady sú také, ktoré nie sú alebo nemôžu byť prepojené priamo na konkrétnu aktivitu (činnosť) projektu.

Všeobecné vymedzenie režijných nákladov:

  1. výdavky na komunikáciu súvisiace s prevádzkou kancelárie (poštovné, fax, telefón, internet),
  2. výdavky na prevádzku kancelárie (nájomné prijímateľa v SR, náklady partnera v krajine realizácie projektu na kanceláriu),
  3. kancelárske potreby súvisiace s prevádzkou kancelárie,
  4. publicita a informovanosť projektu;
  5. iné administratívne výdavky (napr. kopírovanie) súvisiace s aktivitami projektu a prevádzkou kancelárie,
  6. ostatné nepriame výdavky - bankové poplatky, poštovné, kolky, poistné, výdavky na inzerciu, preklady, výdavky na publicitu projektu.

10. Ako sa vykazujú režijné náklady?

Vykazujú sa sumarizačným hárkom (ten slúži ako interný účtovný doklad). Musí obsahovať predovšetkým:

  1. prehľadnú tabuľku, kde bude uvedený druh nákladu, jeho suma, číslo účtovného dokladu, pod ktorým vedie doklad v účtovníctve, dátum úhrady, číslo dokladu, ktorým výdavok uhradil.
  2. celkovú sumu režijných výdavkov za dané obdobie,
  3. prehľadnú tabuľku výpočtu pomerných častí režijných nákladov súvisiacich s projektom (ak napríklad na projekt využíva len časť prenajatých priestorov, alebo len niektoré telefóne linky; pomernú výšku výdavkov na energie, kúrenie, údržbu a pod.).

Prijímateľ pri realizácii režijných výdavkov nepredkladá rovnopisy/ kópie daňových dokladov. Pravdivosť údajov v tabuľke potvrdí prijímateľ čestným vyhlásením oprávnenej osoby a podpisom (osoby, ktorá je oprávnená konať v mene prijímateľa) na predkladanej tabuľke.

11. Čo sú inicializačné náklady?

Akékoľvek náklady, ktoré nevyhnutne vznikajú prijímateľovi po schválení dotácie, ale pred podpisom zmluvy. To znamená od doby prijatia rozhodnutia o udelení dotácie. Rozhodný je deň zverejnenia informácie o udelení dotácie na www.slovakaid.sk  až do dňa uzatvorenia zmluvy. Výška inicializačných nákladov nesmie presiahnuť 2% z celkových oprávnených nákladov projektu.

12. Do akých nákladov patrí publicita?

Ak sa publicita týka projektových aktivít, alebo projektu ako takéto, ide o súčasť vizibility a zároveň o zdroje overenia, ktorými sa dokladajú projektové aktivity. Ide teda o priame náklady a položka pre vizibilitu sa uvádza v skupine položiek 1.1.03 Ostatné služby. Ak ide o nástroj vizibitlity, ktorý sa netýka priamo aktivít projektu (napr. aktualizácia webstránky), náklady sa radia medzi režijné.

13. Aká je maximálna výška nepriamych nákladov v projekte?

Maximálny percentuálny limit pre nepriame náklady projektu v rámci režijných nákladov je 7,00% z celkových oprávnených nákladov projektu.

14. Čo rozumieme pod presunmi na úrovni položiek?

Pod pojmom položka sa rozumie najnižšia úroveň rozpočtu, ktorá je označená napr. 1.1.1.01 Odborník junior. Presun na úrovni položiek, ale v rámci jednej skupiny položiek v rozpočte nepresahujúce 10% znamená, že hodnota skupiny položiek  zostane bez zmeny a všetky uskutočnené prečerpania položiek v rámci tejto skupiny nie sú vyššie viac než o 10% z pôvodnej hodnoty položky.

Príklad (v tabuľke nižšie):

15. Do akej lehoty musí prijímateľ poslať nový rozpočet, ak SAMRS schváli rozpočtovú zmenu?

Po odsúhlasení rozpočtovej zmeny zo strany SAMRS je prijímateľ dotácie povinný vykonať zmenu v rozpočte v predpísanom formáte a aj v elektronickej verzii s uvedením čísla verzie rozpočtu a zaslať ju SAMRS do 10 pracovných dní.   Následne ju musí nahrať do GM systému.

16. Aké sú Vaše odporúčania na najjednoduchšiu prácu s kurzom meny?

V prípade použitia inej meny zvoľte pri prepočte aktuálny kurz uplatnený bankou (v prípade bankového prevodu) alebo pri výpočte v cudzej mene  použite  referenčný výmenný kurz https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska), ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, za ktorý  prijímateľ dotácie podpísal dohodu o spolupráci so svojim zmluvným partnerom). Výsledné sumy je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta.

17. Je potrebné priložiť výpis z bankového účtu aj zo strany partnera?

Výpis z bankového účtu partnera je potrebné predkladať k vyúčtovaniu.

18. Je potrebné doložiť na projektový účet aj spolufinancovanie?

Spolufinancovanie môže byť hradené aj z iného účtu,  ktorého držiteľom je  prijímateľ alebo partner projektu (nemusí to byť hradené z účtu, ktorý je uvedený v zmluve). Spolufinancovanie však musí byť podložene účtovnými dokladmi a platia pritom rovnaké pravidlá ako pri vyúčtovaní ODA dotácie. 

19. V prípade, že má prijímateľ mzdový účet – je možné ho využiť aj na vyplácanie mzdy projektového personálu (resp. na platby do ZP, SP)?

Prijímateľ môže mzdový účet použiť na vyplácanie mzdy projektového personálu. Pri zdokladovaní vyúčtovania je v tomto prípade prijímateľ povinný predložiť všetky výpisy z bankových účtov použitých v rámci celkovej doby trvania a to s vyznačením iba   projektových nákladov.     

20. Môžu byť financie v rámci iných dotačných schém prevedené aj na účet zriadený pre účely „SlovakAid“ projektu? Je potrebné previesť na projektový účet aj spolufinancovanie?

Prijímateľ dotácie je povinný  viesť  finančné prostriedky na projekt SlovakAid  na samostatnom  bankovom účte a nekumulovať na ňom finančné prostriedky z iných grantových schém. Transfer finančnej čiastky spolufinancovania na projektový účet nie je povinný. Najskôr v rámci  záverečného predloženia vyúčtovania dotácie je prijímateľ povinný zdokladovať finančnú čiastku spolufinancovania.    

21. Musia byť účtovné doklady predložené v rámci vyúčtovania preložené kompletne z cudzieho jazyka do slovenčiny?

Áno, faktúry a finančné doklady (napr. lístok na vlak, suma, počet jednotiek) pri predložení záverečného vyúčtovania musia byť preložené do slovenského jazyka. SAMRS však nevyžaduje oficiálne preklady dokladov. Postačujúce sú preklady vykonané členom projektového tímu prijímateľa, ktorý ich pravdivosť potvrdí svojim podpisom.    

22. Do akej miery je potrebné uplatňovať legislatívu krajín, v ktorých sa implementujú projekty? Ako postupovať v prípade rozporov/nesúladu medzi SK legislatívou a lokálnou legislatívou?

V tomto prípade platí to, čo je uvedené v aktuálne platnej Finančnej príručke:

Legislatívne a právne rámce SR vymedzené na jednotlivé oblasti oprávnenosti nákladov sa na náklady vznikajúce v legislatívnych a právnych rámcoch tretích krajín aplikujú primerane, a musia zohľadňovať najmä pravidlá v mieste vzniku nákladu dodržaním podmienok transparentnosti a hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri vynakladaní verejných financií.

23. Koľko priebežných správ je potrebné zaslať a na akom formulári?

Termíny predloženia priebežných správ a ich počet je uvedený v podpísanej zmluve o  poskytnutí dotácie uzatvorenej medzi SAMRS a prijímateľom dotácie. Formulár priebežnej a záverečnej správy je súčasťou príloh vždy aktuálne platnej Finančnej príručky.

24. Môže byť pracovný personál aj SZČO?

Personálom môže byť fyzická osoba (pracovný vzťah, príkazná a mandátna zmluva), SZČO, resp. obdobný vzťah, nie však právnická osoba.

25. Ako detailne musia byť vyplnené pracovné výkazy?

Popis pracovných činností by mal byť spracovaný podrobne, nie sú žiadúce všeobecné formulácie s opakujúcim sa typom činností.

Príklady vhodného popisu činností: komunikácia s partnerom, spracovanie informácii o projekte k publicite a vizibilite, príprava rozpočtových zmien, spracovanie účtovných dokladov, príprava priebežnej/záverečnej správy. Pri lokálnom partnerovi napr. výučba (online/prezenčne), prehodnotenie a analýza rozpočtu, komunikácia s koordinátorom projektu, follow-up študentov a mentoring.

26. PPP – je možný presun finančných prostriedkov do ďalšieho polroka v závislosti od realizácie aktivít ?

Keďže pri PPP projektoch ide o refundačné platby, je na prijímateľovi ako vyúčtuje svoje náklady, sumy splátok sú v zmluve uvedené len orientačne. Je možné vyúčtovať náklady napríklad aj po mesiaci, ak na začiatku projektu mal prijímateľ už nejaké vyššie náklady, napríklad 20 000 eur. Taktiež je možné posunúť aktivity a s tým súvisiace náklady a informovať o tom SAMRS. 

27. Vzťahujú sa pravidlá pri presunoch v rozpočte, ktoré sú vo finančnej príručke stanovené pre rozvojové projekty aj na rozpočtové zmeny v humanitárnych projektoch?

Prijímateľ  je oprávnený upraviť rozpočet v rámci rozvojového projektu prostredníctvom presunov medzi skupinami nákladov  alebo položkami rozpočtu. Pri presunoch do 10% v rámci skupiny nákladov je žiadateľ oprávnený túto skutočnosti oznámiť SAMRS elektronicky minimálne 5 dní pred vykonaním zmeny. Pri presunoch nad 10% je prijímateľ povinný o zmenu požiadať elektronicky zaslaním skenu podpísanej žiadosti minimálne 5 dní pred vykonaním zmeny.

Pre humanitárne projekty sú, rovnako ako v prípade rozvojových projektov, presuny v rozpočte oprávnené. Akýkoľvek presun medzi skupinami nákladov je možné uskutočniť do výšky 25% zo schválenej sumy v skupine nákladov na základe elektronického oznámenia. V prípade presunu nad 25% medzi skupinami nákladov je prijímateľ povinný požiadať SAMRS o jeho schválenie elektronicky zaslaním skenu podpísanej žiadosti.   

PRÍKLAD: PRESUN V RÁMCI POLOŽIEK/SKUPÍN

Schválený rozpočet na položku:

Položka A: 40 000 EUR   (25% - 10 000 EUR)

Položka B: 16 000 EUR (25% - 4 000 EUR)

Presun z A:   Max. 25% z = 10 000 EUR

Presun do B: Max. 25%= 4 000 EUR

Akýkoľvek presun bez schválenia zmeny zo strany SAMRS možno vykonať len do výšky maximálne 25% (humanitárne projekty) resp. 10% (rozvojové projekty) zo sumy pridelenej v rozpočtovej položke, ako je uvedené v prílohe  č. 2 Rozpočet  projektu zmluvy o poskytnutí dotácie.  

Prijímateľom plánované zmeny pri presunoch do 10% v rámci skupiny nákladov v rozpočte rozvojových projektoch je prijímateľ povinný vopred elektronicky odkonzultovať s príslušným projektovým a finančným manažérom SAMRS, aby sa zabezpečil súlad s finančnou príručkou platnou pre daný rok výzvy.

28. Sú stravné lístky oprávneným výdavkom projektu?

Náklady na stravovanie zamestnancov  zapojených do projektu sú oprávneným výdavkom projektu. Prijímateľ je povinný sa riadiť platnými ustanoveniami Zákonníka práce a  zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách. V zmysle § 152 Zákonníka práce má na stravné nárok každý zamestnanec vykonávajúci prácu viac ako 4 hod. denne. Pre uznanie stravného ako oprávneného výdavku je prijímateľ povinný v rámci vyúčtovania predložiť kópie výplatných pások zamestnancov projektu, podpísanú kópiu výkazu práce a kópiu  uzatvoreného pracovno-právneho vzťahu medzi prijímateľom dotácie a zamestnancom vykonávajúcim projektové aktivity.  

29. Je potrebný podpis štatutára na žiadosti o zmenu v rozpočte?

Podpis štatutára na žiadosti o zmeny v rozpočte je povinný. Štatutár musí byť informovaný o zmenách v rozpočte a svojim podpisom vyjadruje súhlas a zodpovednosť za navrhovanú rozpočtovú zmenu v projekte. Štatutár prijímateľa  dotácie je oprávnený splnomocniť projektového/finančného manažéra projektu. Originál splnomocnenia bez overenia notárom je potrebné predložiť SAMRS spolu so žiadosťou o rozpočtové zmeny.

30. Je poistenie konečných prijímateľov pomoci v rámci realizácie projektových aktivít považované za oprávnený výdavok.

Poistenie konečných prijímateľov pomoci v rámci realizácie projektových aktivít bude uznané SAMRS  za oprávnený výdavok projektu.  

31. Je povinné spolufinancovanie aj pri výzve „Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania“?

Áno, v zmysle §7 ods. 5 zákona 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z .z., je podmienkou schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie preukázanie spolufinancovania projektu najmenej vo výške 10% hodnoty žiadanej dotácie ODA.

32. Je spolufinancovanie pri výzve „Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania“ možné preukázať aj z prostriedkov, ktoré boli žiadateľovi schválené zo samotného EÚ projektu?

Podľa Finančnej príručky 2022 je žiadateľ povinný preukázať aj použitie „vlastných zdrojov na spolufinancovanie oprávnených výdavkov projektu“. Zdroje z nenávratnej dotácie EÚ projektu sa teda účtovne môžu považovať za vlastné zdroje financovania účtovnej jednotky. Žiadateľ v tomto prípade projekt nefinancuje len z prostriedkov štátneho rozpočtu SR poskytnutých SAMRS, ale spolufinancuje aj z iných vlastných zdrojov (v tomto prípade teda časť financuje z prostriedkov získaných v rámci EÚ projektu) a je splnená podmienka povinného spolufinancovania podľa zákona 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci. Toto spolufinancovanie avšak musí byť súčasťou záverečného vyúčtovania pre SAMRS.

33. Priorizuje SAMRS v hodnotiacom procese žiadosti o poskytnutie dotácie v kontexte investičného a neinvestičného zámeru? Implementácia projektu v dvoch a viacerých krajinách SAMRS je preferovaná?

SAMRS v rámci hodnotiaceho procesu uplatňuje rovnaký prístup ku všetkým žiadostiam. Všetky žiadosti sú hodnotené v zmysle OECD hodnotiacich kritérií uvedených vo výzve.

34. Ktorými pravidlami sa má riadiť projekt, ktorý je financovaný z časti zo SAMRS a z časti zo zdrojov EU?

Prijímateľ  dotácie výzvy „Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania“ je povinný pri financovaní projektových nákladov z poskytnutej dotácie v zmysle zmluvy, ktorú má uzatvorenú so SAMRS, uplatňovať pravidlá Finančnej príručky SAMRS, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.         

35. Kedy je možné uskutočniť nákup leteniek v rámci počiatočných (inicializačných) nákladov?

Počiatočné náklady sú akékoľvek náklady, ktoré nevyhnutne vzniknú prijímateľovi po schválení dotácie, ale pred podpisom zmluvy, t.j. od dátumu ministrom schváleného záznamu o poskytnutí dotácie. Rozhodujúci je deň zverejnenia informácie o udelení dotácie na webovom sídle SAMRS. Výška počiatočných (inicializačných) nákladov nesmie presiahnuť 2 % z celkového schváleného rozpočtu. V špecifických prípadoch, ako je napr. nákup  leteniek, odporúčame túto skutočnosť prekonzultovať s vecne príslušným projektovým a finančným manažérom SAMRS.

36. Priorizuje SAMRS v hodnotiacom procese žiadostí o poskytnutie dotácie v kontexte investičného a neinvestičného zámeru? Je implementácia projektu v dvoch a viacerých krajinách SAMRS preferovaná?

SAMRS v rámci hodnotiaceho procesu uplatňuje rovnaký prístup ku všetkým žiadostiam. Všetky žiadosti sú hodnotené v zmysle OECD DAC hodnotiacich kritérií uvedených vo výzve.  

37. V ktorých prípadoch je potrebné do záverečnej správy uvádzať počet žien a počet mužov?

V každej záverečnej správe je prijímateľ povinný uviesť spôsob zohľadnenia prierezových tém v jednotlivých projektových aktivitách. Relevancia popisu  projektových aktivít, ktoré boli  zamerané na (SDG č. 13 – ochrana klímy) a (SDG č. 5 – rodová rovnosť) súvisí s cieľom/cieľmi projektu.

38. Ako ovplyvní inflácia výšku dotačných finančných prostriedkov určených na personálne náklady?

Prijímatelia dotácie výziev 2022 sú povinní riadiť sa sadzbami, ktoré sú uvedené vo Finančnej príručke na rok 2022, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

V prípade zvýšeného objemu dotačných finančných prostriedkov určených na personálne náklady budú prijímatelia dotácií výziev 2023 informovaní a zvýšený objem bude uvedený vo Finančnej príručke platnej pre rok 2023.

39. Je potrebné uviesť režijné/paušálne výdavky oddelene alebo ich stačí uviesť do jedného riadku? Ako je správne uviesť čísla dokladu pri zahraničných účtovných dokladoch?

Režijné/paušálne výdavky sa vykazujú sumarizačným hárkom (ten slúži ako interný účtovný doklad). Musí obsahovať predovšetkým: a) prehľadnú tabuľku, kde bude uvedený druh nákladu, jeho suma, číslo účtovného dokladu, pod ktorým vedie doklad v účtovníctve, dátum úhrady, číslo dokladu, ktorým výdavok uhradil. b) celkovú sumu režijných výdavkov za dané obdobie, c) prehľadnú tabuľku výpočtu pomerných častí režijných nákladov súvisiacich s projektom (ak napríklad na projekt využíva len časť prenajatých priestorov, alebo len niektoré telefóne linky; pomernú výšku výdavkov na energie, kúrenie, údržbu a pod.). Prijímateľ pri realizácii režijných výdavkov nepredkladá rovnopisy/ kópie daňových dokladov. Pravdivosť údajov v tabuľke potvrdí prijímateľ čestným vyhlásením oprávnenej osoby a podpisom (osoby, ktorá je oprávnená konať v mene prijímateľa) na predkladanej tabuľke. Pri zahraničných účtovných dokladoch sa uvedie číslo dokladu podľa evidencie lokálneho partnera. Všetky doklady vo vyúčtovaní však musia byť označené číslom rozpočtovej podpoložky ku ktorej patria.

40. Je prijímateľ povinný SAMRS oznámiť nevyčerpanie schválenej časti dotácie v danom roku implementácie projektu, ktorý bol schválený na oprávnené obdobie trvania projektových aktivít v lehote 24 mesiacov? Je prijímateľ povinný SAMRS požiadať o zmenu alebo je prijímateľ povinný dodržať čerpanie v danom roku?

V prípade, že z objektívnych dôvodov a v prípadoch vyššej moci prijímatelia nevyčerpajú dotačné prostriedky v prvom roku implementácie projektu, sú povinní o tom informovať vecne príslušného projektového a finančného manažéra SAMRS a zároveň elektronicky požiadať o zmenu čerpania dotácie. Po schválení zmeny SAMRS je prijímateľ povinný upraviť rozpočet projektu a upravený rozpočet schválený SAMRS nahrať do GM systému.    

41. Ktoré dokumenty bude SAMRS zasielať žiadateľom/prijímateľom dotácie do ich elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy?

SAMRS bude žiadateľom/prijímateľom dotácie do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy zasielať oznámenia o schválení/neschválení žiadosti o poskytnutí dotácie, listy o schválení/neschválení zmien v projekte a dokumenty súvisiace s vyúčtovaním projektu (tabuľku oprávnených nákladov, návrh správy z administratívnej finančnej kontroly, správa z administratívnej finančnej kontroly).

Otázky súvisiace so situáciou vzniknutou šírením nového koronavírusu:

1. V prípade absolvovania testov na koronavírus v čase implementácie projektu budú vynaložené finančné náklady považované za oprávnené náklady projektu?

Úhrada testov na koronavírus je oprávnený náklad projektu, ktorý je potrebné uviesť v kategórii  priamych výdavkov v rámci skupiny cestovných náhrad.

2. Môže byť test na koronavírus na jednu osobu preplatený viackrát?

Viacnásobná úhrada testu na koronovírus za jednu osobu bude považovaná za oprávnený náklad projektu. Vzniknutý náklad a jeho úhrada musia by realizované  počas celkovej doby trvania projektu a musí súvisieť s realizáciou oprávnených projektových aktivít.  Náklad je potrebné uviesť vo vyúčtovaní cestovného príkazu v časti vedľajšie/ostatné výdavky.  

3. Plánuje SAMRS monitorovacie cesty? Môžu prijímatelia požiadať ZÚ o vykonanie monitorovacej cesty?

Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie do konca roka 2020 SAMRS neuskutoční monitorovacie cesty. Vzhľadom na aktuálnu situáciu SAMRS víta komunikáciu prijímateľov so ZÚ SR s možnosťou vykonania monitorovacej cesty, podľa kapacitných možností ZÚ SR.

4. Ak by prijímateľ nebol schopný uskutočniť monitorovaciu cestu z dôvodu opatrení súvisiacich s pandémiou, je možné finančné prostriedky presunúť do rozpočtu zmluvného partnera projektu, ktorý monitoring zrealizuje?

O tomto presune je prijímateľ povinný elektronicky požiadať SAMRS minimálne 10 pracovných dní pred uskutočnením presunu. Po prijatí rozhodnutia zo strany SAMRS najneskôr do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti je prijímateľ oprávnený uskutočniť tento presun.