Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine - SlovakAid

Zlepšenie fyzického a duševného zdravia obyvateľstva zasiahnutého ozbrojeným konfliktom a zvýšenie kompetencií zdravotníckeho personálu na východnej Ukrajine

Krajina
Ukrajina
Miesto realizácie
N/A
Číslo
SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/4
Stav
Ukončený
Typ financovania
Humanitárne projekty
Obdobie realizácie
22.08.2022 - 21.06.2023
Sektor
Dobré zdravie
ODA dotácia
319625.56 EUR
Príjimateľ
STEP-IN
Partner
STEP-IN UKRAJINA

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie fyzického a duševného zdravia populácie ohrozenej ozbrojeným vojnovým konfliktom na Ukrajine. Špecificky sa projekt zameriava na: 1. Zlepšenie prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti 2. Zvýšenie povedomia o duševnom zdraví a zlepšenie prístupu k starostlivosti o duševné zdravie 3. Zvýšenie kompetencie miestnych lekárov v poskytovaní urgentnej predhospitalizačnej zdravotnej pomoci zraneným v ozbrojenom konflikte   Beneficientami projektu sú miestny obyvatelia predovšetkým zo zraniteľných skupín a vnútorne presídlené osoby na východnej Ukrajine. Celkovo projekt poskytne zdravotnú starostlivosť 7040 pacientom, 600 ľudí bude aktívne zapojených do workshopov o duševnom zdraví, počas trvania projektu bude vykonaných 800 psychoterapeutických konzultácií a 100 lekárov bude odborne vyškolených v poskytovaní predhospitalizačnej urgentnej pomoci obetiam zraneným v ozbrojenom konflikte.   Projekt dosiahne nasledovné výsledky: Výsledok 1: Dostupná zdravotná starostlivosť v oblasti Implementáciou projektu sa poskytne zdravotná starostlivosť 7040 pacientom prevažne zo zraniteľných skupín. Vďaka dostupnej kvalitnej zdravotnej starostlivosti sa zlepší zdravie populácie a zníži sa budúce riziko invalidity. Vďaka poskytnutiu lekárskeho ošetrenia a následnej liečby sa zároveň zníži finančná zaťaženosť pacienta a jeho/jej rodiny, čo môže mať pozitívny dopad na vyššiu rezilienciu celej rodiny. Výsledok 2: Zvýšené povedomie o duševnom zdraví Vďaka projektu sa rozšíri osveta o duševnom zdraví, jeho dôležitosti a potrebách, ale aj o varovných signáloch, kedy je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. Edukácia vedie k vyššej miere starostlivosti o duševné zdravia jednotlivca, ale aj jeho blízkeho okolia. Takáto primárna prevencia vedie k nižšej miere chorobnosti v spektre duševných ochorení. Implementáciou projektu sa osveta o duševnom zdraví dostane priamo k 600 beneficientom, prostredníctvom ktorých sa nepriamo rozšíri na ich najbližšie okolie.   Výsledok 3: Dostupná odborná starostlivosť o duševné zdravie Implementácia projektu zabezpečí odbornú starostlivosť o duševné zdravie prostredníctvom 800 psychoterapeutických sedení. Odborná dostupná psychoterapia zabráni rozvoju problému do samotného ochorenia, ako aj jeho prípadnému následnému prechodu do invalidity. Tým sa predíde zvýšeným ekonomickým dopadom ako na jednotlivca a jeho rodinu, tak aj na celý zdravotný systém.   Výsledok 4: Dostupný odborný tréning pre miestnych lekárov v poskytovaní predhospitalizačnej urgentnej zdravotnej pomoci osobám zraneným v ozbrojenom konflikte Ozbrojený konflikt so sebou prináša veľký počet obetí s mnohopočetnými zraneniami, kým väčšina lekárov nie je špeciálne pripravená na manažment polytraumatických pacientov. Implementáciou projektu sa navýšia kompetencie 100 lekárov pôsobiacich v hraničných oblastiach konfliktu. Tým sa signifikantne zvýši počet pacientov, ktorým bude urgentná pomoc poskytnutá s vyššou odbornosťou. Skvalitnenie poskytnutej predhospitalizačnej urgentnej pomoci vedie k vyššej percentuálnej pravdepodobnosti prežitia, ako aj k menším komplikáciám spôsobených dlhodobými následkami zranení.    Na dosiahnutie uvedených výsledkov sa budú v rámci projektu realizovať nasledovné aktivity, na uskutočnenie ktorých bude potrebné postupovať podľa nižšie uvedených podaktivít: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom mobilnej kliniky - materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie mobilnej kliniky - vytvorenie referenčných mechanizmov - poskytovanie zdravotnej pomoci Zvyšovanie povedomia o duševnom zdraví - personálne zabezpečenie a následná technická a obsahová príprava workshopov a príprava edukačných materiálov o duševnom zdraví - realizácia workshopov v oblasti duševného zdravia Poskytovanie psychologickej pomoci prostredníctvom odborných psychoterapeutických sedení - personálne zabezpečenie pre poskytovanie psychoterapeutických sedení - realizácia služby psychoterapeutických sedení Organizovanie odborných tréningov pre miestnych lekárov s cieľom zvýšiť ich kompetencie v poskytovaní predhospitalizačnej urgentnej zdravotnej pomoci - personálne zabezpečenie tréningov - výber lokalít a nábor účastníkov - technická a organizačná príprava tréningov - realizácia tréningov . Implementácia projektu priamo odpovedá na sektorovú prioritu Dobré Zdravie, vychádzajúce zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023. Implementácia projektu je priamo zameraná na riešenie prierezovej témy v oblasti  rovnosti príležitostí.