Grantové výzvy 2018 - SlovakAid

Grantové výzvy 2018

Program rozvojových intervencií

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou islamskou republikou na roky 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018, v rámci programu rozvojových intervencií.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko:

Výzva AFG 2018/1

Výzva KE 2018/1

Výzva MD 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

 

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Program odovzdávania skúseností

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018, v rámci programu odovzdávania skúseností.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností:  Ukrajina

Výzva VP 2018/2 – Ukrajina – 5.10.2018

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 5.10.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 5.10.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

ARCHÍV:
Výzva VP 2018/2 – Ukrajina – s dátumom uzávierky do 17.9.2018
—————————————————————————————————————————————————————————————–

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojového vzdelávania na rok 2018. Táto výzva je spolufinancovaná v spolupráci s GENE – Global Education Network Europe, s podporou Európskej Komisie.

Cieľom je podporovať integráciu rozvojovej problematiky a jej začleňovanie do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl. 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania:

Výzva RV 2018/2

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 17.9.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 17.9.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

————————————————————————————————————————————————————————————

Program odovzdávania skúseností

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018, v rámci programu odovzdávania skúseností.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností:  Východné partnerstvo (Bielorusko, Gruzínsko, Ukrajina), Západný Balkán (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo):

Výzva VP 2018/1

Výzva ZB 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Program podnikateľských partnerstiev

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Koncepciou zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018, v rámci programu podnikateľských partnerstiev.

Cieľom programu podnikateľských partnerstiev je mobilizácia súkromných finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a prijímateľskej krajiny.

Cieľom výzvy je podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s cieľom podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva (tvorba pracovných miest, budovanie kapacít partnerov, zabezpečenie dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.).

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu podnikateľských partnerstiev:

Výzva PPP 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Výstupov a aktivít 

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Vzor Partnerskej zmluvy (príloha č.4 Zmluvy o poskytnutí dotácie)

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Program budovania kapacít a partnerstiev

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít a partnerstiev:

Výzva BK 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 30.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 30.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Program rozvojového vzdelávania a verejnej informovanosti 

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojového vzdelávania na rok 2018. Táto výzva je spolufinancovaná v spolupráci s GENE – Global Education Network Europe, s podporou Európskej Komisie.

Cieľom je podporovať integráciu rozvojovej problematiky a jej začleňovanie do učebných plánov a osnov na jednotlivých stupňoch slovenských škôl. 

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania:

Výzva RV 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 25.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 25.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan, s Programom vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na  projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR na rok 2018.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR:

Výzva D 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 výzvy Formulár žiadosti o dotácie

Príloha č. 2 výzvy Formulár projektového dokumentu

Príloha č. 3 výzvy Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Usmernenie k príprave zmluvy a zmluvným podmienkam:

Umernenie dobrovoľníci a experti 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 18.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 18.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

EÚ kofinancované projekty

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty:

Výzva EK 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 3 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 4 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 5 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.5.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.5.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Humanitárna pomoc
 
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018s Mechanizmom poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  a s humanitárnymi potrebami Sýrie a susedných krajín, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej stabilizačnej pomoci v Sýrii a susedných krajinách Blízkeho a Stredného východu na rok 2018.

Cieľom výzvy je prispieť k stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok najmä detí a mladej generácie žijúcich v komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa do krajiny pôvodu, s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci humanitárnej pomoci:

Výzva SYR 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 5 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 6 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.5.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.5.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

Program humanitárnej pomoci

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s Mechanizmom poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskej republiky do zahraničia, s EU Gender Action Plan, s Agendou 2030  a s humanitárnymi potrebami Južného Sudánu, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci v Južnom Sudáne na rok 2018.

Cieľom je záchrana životov ľudí a zmiernenie dopadov nedostatku potravín, pitnej vody a dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti v najviac postihnutých oblastiach Južného Sudánu.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci Programu humanitárnej pomoci:

Výzva SSD 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 5 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 6 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 18.5.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 18.5.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

——————————————————————————————————————————————————————————————