Grantové výzvy 2017 - SlovakAid

Grantové výzvy 2017

Program podnikateľských partnerstiev

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev.

Cieľom programu podnikateľských partnerstiev je mobilizácia súkromných finančných zdrojov na posilnenie rozvojových aktivít, vytváranie nových partnerstiev s lokálnymi podnikateľskými subjektmi, pričom dôraz je kladený na budovanie udržateľných kapacít partnerov a prijímateľskej krajiny.

Hlavným cieľom výzvy je podporenie začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, s cieľom podpory sociálno-ekonomického rozvoja miestneho obyvateľstva (tvorba pracovných miest, budovanie kapacít partnerov, zabezpečenie dostupnosti základných tovarov a služieb a pod.).

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu podnikateľských partnerstiev:
SAMRS/2017/PPP/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument
Rozpočet projektu
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
 

Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

_______________________________________

Program vysielania dobrovoľníkov

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s Programom vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR na rok 2017.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy  je podporovať dialóg medzi kultúrami, posilňovať solidaritu a porozumenie medzi národmi a dlhodobé partnerstvá medzi organizáciami a komunitami v rôznych krajinách. Vysielaním dobrovoľníkov MZVaEZ SR podporuje budovanie národných kapacít a prípravu mladých ľudí pre prácu v oblasti rozvojovej spolupráce.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR:
SAMRS/2017/D/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO 
Finančná príručka
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov – dobrovoľníci
Usmernenie k oprávnenosti výdavkov – experti
OECD CRS kódy
Vzor zmluvy dobrovoľníci
 

Originál žiadosti o dotáciu spolu s povinnými prílohami predkladá žiadateľ v slovenskom jazyku na predpísanom formulári podpísanom štatutárnym zástupcom žiadateľa priebežne od vyhlásenia výzvy, najneskôr do 5.5.2017 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky). Žiadosti je potrebné adresovať na:

Odbor rozvojovej a humanitárnej pomoci – ORPO
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2
833 36 Bratislava 37

Povinné je zaslanie kópie žiadosti elektronicky do 5.5.2017 na adresu: info@slovakaid.sk.

_______________________________________

Rozvojové vzdelávanie

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len “žiadosť”) na projekty rozvojovej spolupráce SR v roku 2017.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je začleňovanie princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov na vysokých školách.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania:
SAMRS/2017/RV/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument
Matica logického rámca
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty

 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2016 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

_______________________________________

Rozvojové vzdelávanie

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017 a so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len “žiadosť”) na projekty rozvojovej spolupráce SR v roku 2017.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je začleňovanie princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov na vysokých školách.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na projekty rozvojového vzdelávania:
SAMRS/2017/RV/2

Žiadosť o dotáciu:
žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument    
Matica logického rámca 
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Program školení 
Technické špecifikácie 
Plán implementácie 
Zoznam partnerských organizácií

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 14.9.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 14.9.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

_______________________________________

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018  nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid:

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko
SAMRS/2017/AFG/1
SAMRS/2017/KE/1
SAMRS/2017/MD/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán
SAMRS/2017/UA/1
SAMRS/2017/VP/1
SAMRS/2017/ZB/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument 
Matica logického rámca
Matica logického rámca RRF pre Výzvu SAMRS/2017/MD/1     
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Program školení
Technické špecifikácie
Partnerská zmluva – vzor

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

_______________________________________

EÚ kofinancované projekty

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty:
SAMRS/2017/EK/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:
Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 12.5.2017. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.

_______________________________________

Program budovania kapacít

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s Agendou 2030vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvoja a posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora implementačných a koordinačných kapacít slovenských organizácií, ktoré aktívne spolupracujú  v záujmových združeniach a strešných organizáciách zameraných na rozvojovú spoluprácu. S cieľom zvyšovania efektívnosti systému oficiálnej rozvojovej pomoci je účelom podpory najmä zvýšenie inštitucionálnych a odborných rozvojových kapacít strešných organizácií, výmena informácií a zdieľanie skúseností, zastupovanie členských organizácií v národných i medzinárodných rozvojových štruktúrach a zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a jej aktéroch.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít:
SAMRS/2017/BK/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument     
Matica logického rámca
Rozpočet projektu
Program školení

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
 

Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

_______________________________________

Program humanitárnej pomoci

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s ohľadom na humanitárne potreby Južného Sudánu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci v Južnom Sudáne na rok 2017.

Ozbrojené konflikty, násilie, všeobecný hospodársky úpadok, vysoká chorobnosť a úmrtnosť a v neposlednom rade katastrofálne dopady klimatických zmien vyústili v posledných rokoch do vážnej humanitárnej krízy v Južnom Sudáne. Humanitárna pomoc je súčasťou medzinárodnej rozvojovej spolupráce SR a jej cieľom je zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnych kríz vo svete. 

Hlavným cieľom tejto výzvy je záchrana životov ľudí a zmiernenie dopadov nedostatku potravín a vody a dostupnosti základnej zdravotnej starostlivosti v najviac postihnutých oblastiach Južného Sudánu

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu humanitárnej pomoci:
SAMRS/2017/SSD/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument 
Rozpočet 
Program školení
Technické špecifikácie

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie pre vyúčtovanie humanitárnych projektov
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy pre podnikateľské subjekty
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 12.5.2017. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.

_______________________________________

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 26.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR, v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2017 – referenčné číslo:  SAMRS/2017/SYR/1

Hlavným cieľom predmetnej výzvy prispieť k stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok detí a mladej generácie žijúcich v komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa do krajiny pôvodu, s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.

Výzva SAMRS/2017/SYR/1
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:

Formulár projektového dokumentu
Rozpočet projektu
Zoznam partnerkých organizácií
Technické špecifikácie
Program školení

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka 2016
Usmernenie pre vyúčtovanie humanitárnych projektov
Vzor zmluvy – nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy – podnikateľské subjekty
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy
Formulár pre priebežnú správu pre humintárne projekty
Formulár pre záverečnú správu pre humanitárne projekty

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 26.7.2017.
Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 26.7.2017 do 14:00 hod.
Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.