SAMRS/2023/EU/RS/1 otvorená do 11. decembra 2023 - SlovakAid

SAMRS/2023/EU/RS/1 otvorená do 11. decembra 2023

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe a elektronicky nasledujúcimi spôsobmi:

  1. V listinnej podobe

a. Poštou naadresu SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava alebo
b. Osobným doručením na adresu  SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava alebo
c. prostredníctvom elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou

A ZÁROVEŇ

  1. Elektronicky na e-mailovú adresu eva.pruzincova@slovakaid.sk 

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní žiadosti a povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené vo výzve. V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť riadne, včas a v určenej forme, takáto žiadosť nebude považovaná za spĺňajúcu formálne kritériá a nebude postúpená komisii na odborné hodnotenie.

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 11.12.2023. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 11.12.2023 do 12.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Žiadosť musí byť zároveň zaslaná elektronicky na požadovanú emailovú adresu, najneskôr 11.12.2023 do 12:00.