SAMRS/2022/EU/MD/1 otvorená do 17. júna 2022 - SlovakAid

SAMRS/2022/EU/MD/1 otvorená do 17. júna 2022

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu s povinnými prílohami v listinnej podobe a elektronicky nasledujúcimi spôsobmi:

1.      V listinnej podobe

a.       Poštou na adresu SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava alebo

b.       Osobným doručením na adresu  SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava alebo

c.       prostredníctvom elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou

A ZÁROVEŇ

 2.       Elektronicky na e-mailovú adresu eva.pruzincova@slovakaid.sk 

Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť riadne, včas a vo forme určenej SAMRS. Pri predkladaní žiadosti a povinných príloh je žiadateľ povinný použiť formuláre zverejnené vo výzve. V prípade, ak žiadateľ nepredloží žiadosť riadne, včas a v určenej forme, takáto žiadosť nebude považovaná za spĺňajúcu formálne kritériá a nebude postúpená komisii na odborné hodnotenie.

Na predloženej žiadosti musí byť originál podpisu štatutárneho zástupcu organizácie žiadateľa, ktorý je uvedený v žiadosti a ktorý je osobou spôsobilou na vykonávanie týchto právnych úkonov v mene organizácie. V prípade, ak bude žiadosť podpisovať splnomocnená osoba na základe splnomocnenia štatutárneho zástupcu žiadateľa, je potrebné spolu so žiadosťou doložiť notárom overené splnomocnenie na podpis žiadosti.