INFORMAČNÝ SEMINÁR 2.6.2022: delegovaná spolupráca EÚ, Moldavsko - SlovakAid

INFORMAČNÝ SEMINÁR 2.6.2022: delegovaná spolupráca EÚ, Moldavsko

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie delegovanej spolupráce EÚ – Podpora EÚ pre lokálne médiá v Moldavskej republike

Termín: 2. jún 2022 (štvrtok), 8:30 – 10:30

Informačný seminár je určený všetkým oprávneným žiadateľom, ktorí pripravujú žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ.

Informačný seminár sa konal online prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. Záujemcovia boli povinní vopred sa registrovať cez link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zbZdD4_MaP9M7cXDA1h3WpAWM7g0Uyi5aEmhaFEQmyHcMw/viewform?usp=sf_link 

Termín uzatvorenia registrácie bol dva dni pred konaním online informačného seminára. Najneskôr v termíne deň pred konaním online seminára bol po registrácii každej registrovanej osobe emailom zaslaný zo SAMRS link na pripojenie prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

Obsah prezentácie:

 • Základné informácie o projekte delegovanej spolupráce EU – „Podpora pre lokálne médiá v Moldavskej republike“
 • Úloha implementačného partnera v projekte
 • Rozpočet projektu
 • Podmienky výzvy a hodnotiace kritériá
 • Špecifiká danej výzvy

Ďakujeme za Vašu účasť, prezentácia zo seminára je dostupná TU.

Odpovede na Vami najčastejšie kladené otázky:

 1. Aká je flexibilita žiadateľa, pokiaľ ide o miesto výkonu práce realizačného tímu žiadateľa? Je potrebné, aby realizačný tím pôsobil priamo v Moldavskej republike?

  Zloženie realizačného tímu žiadateľa ako aj miesto výkonu práce realizačného tímu je v kompetencii žiadateľa. Žiadateľ je povinný uviesť tieto informácie v žiadosti o poskytnutie dotácie, v časti 6. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa. Žiadateľ je taktiež povinný v čase predloženia žiadosti o poskytnutie dotácie preukázať existenciu partnerstva v Moldavskej republike a popísať spôsob spolupráce s týmto partnerom.

  Miesto výkonu práce realizačného tímu žiadateľa je stanovené ako jedno z hodnotiacich kritérií v rámci hodnotenia kapacity žiadateľa a partnera/partnerov, pričom vyššie bodové hodnotenie získa žiadateľ, ak tím vykonáva prácu priamo v Moldavskej republike. Maximálny počet bodov, ktorý žiadateľ môže získať v rámci daného kritéria je 5 bodov.

 2. Aká je flexibilita žiadateľa, pokiaľ ide o nastavenie položiek rozpočtu týkajúcich sa nastavenia výdavkov pre jednotlivých členov projektového tímu? Je Príloha č. 3 Výzvy SAMRS/2022/EU/MD/1 (rozpočet) pre žiadateľa záväzná?

  Príloha č. 3 Výzvy SAMRS/2022/EU/MD/1 (rozpočet) je pre žiadateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie záväzná, nakoľko takto nastavený rozpočet bol schválený aj zo strany Delegácie EU v Moldavskej republike.

  Všeobecné zmluvné podmienky (General Conditions for Contribution Agreements), ktoré sú platné pre projekty implementované v rámci EU delegovanej spolupráce, však umožňujú určitú flexibilitu v rámci presunov položiek rozpočtu. V zmysle článku 11.3 je možné medzi položkami v rámci skupín výdavkov uskutočňovať presuny finančných prostriedkov (vrátane zrušenia položky alebo navrhnutia novej položky) v prípade, že nebudú zmenené výstupy a ciele projektu. Presuny finančných prostriedkov sú možné aj medzi skupinami výdavkov, avšak iba do výšky 25 % z pôvodne schválených oprávnených výdavkov. Každú zmenu je však potrebné vopred oznámiť SAMRS.

  V prípade, ak žiadateľ má záujem o vykonanie prípadných zmien, napr. v projektovom tíme žiadateľa, je vhodné tieto zamýšľané zmeny popísať v žiadosti o poskytnutie dotácie.

  Znenie Všeobecných podmienok (General Conditions for Contribution Agreements) je zverejnené na webovej stránke SAMRS, v časti PRÍRUČKY/ USMERNENIA/ DOKUMENTY PRE PROJEKTY DELEGOVANEJ SPOLUPÁCE https://slovakaid.sk/projektova-dokumentacia/dokumenty-pre-projekty-delegovanej-spolupace/.

 3. Aká je miera zapojenia SAMRS pri výbere konečných beneficientov projektu (lokálnych médií)?

  Koneční beneficienti (lokálne médiá) budú vyberaní na základe výzvy, ktorej vyhlásenie je plne v kompetencii Partnera pre implementáciu. Partner následne podpíše subkontrakty s vybratými médiami, ktoré budú zahŕňať ich pôsobenie v rámci projektu, ako aj poskytnutie grantu.

  SAMRS, ako vedúci partner projektu, bude mať záujem byť, aspoň vo forme neformálnych konzultácií, zapojený do výberového procesu, a to predovšetkým ako garant splnenia podmienok stanovených vo výzve/opise projektu. Takisto úvodný prieskum potrieb lokálnych médií vypracovaný Polish Solidarity Fund Moldova by mal poslúžiť ako jedno z východísk pri výbere beneficientov. SAMRS každopádne nebude formálne rozhodovať o výbere beneficientov.

V prípade ďalších otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii emailom aj telefonicky.