SAMRS/2024/D/1 otvorená do 17. apríla 2024 - SlovakAid

SAMRS/2024/D/1 otvorená do 17. apríla 2024

SAMRS v súlade s ustanoveniami zákona č. 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2024, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, predĺženou do roku 2024, s Koncepciou vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín, s EU Gender Action Plan III, s Európskym konsenzom o rozvoji, s Európskou zelenou dohodou a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje:

výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vyslania dobrovoľníčok/dobrovoľníkov alebo expertiek-dobrovoľníčok/expertov-dobrovoľníkov do partnerských krajín.

Dátum uzatvorenia výzvy: 17.04.2024

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami elektronicky prostredníctvom Grant Management systému.

Dokumenty, ktoré je žiadateľ v zmysle výzvy povinný predložiť v písomnej forme, uskutoční jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. na adresu SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia  zásielky kuriérom
2. do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 17.04.2024. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 17.04.2024 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.