SAMRS/2022/HUM/3/UA otvorená do 31. januára 2023 - SlovakAid

 

 

SAMRS/2022/HUM/3/UA otvorená do 31. januára 2023

Žiadateľ predkladá žiadosť o poskytnutie dotácie spolu so všetkými povinnými prílohami elektronicky prostredníctvom Grant Management systému.

Dokumenty, ktoré je žiadateľ v zmysle výzvy povinný predložiť v písomnej forme, uskutoční jedným z nasledujúcich spôsobov:
1. na adresu SAMRS - Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7, 811 04 Bratislava:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia  zásielky kuriérom
2. do elektronickej schránky SAMRS prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 31.01.2023. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 31.01.2023 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.