SAMRS/2019/PPP2 - SlovakAid

SAMRS/2019/PPP2

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v rámci Programu podnikateľských partnerstiev. Cieľom výzvy je Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

Zároveň si dovoľujeme žiadateľom odporučiť konzultovať svoju žiadosť s príslušným Zastupiteľským úradom v krajine, v ktorej plánujú realizovať aktivity projektu.

Dátum uzatvorenia výzvy je 6.9.2019.

SAMRS/2019/PPP2 - Podpora nových podnikateľských partnerstiev - Príprava

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu
Príloha č. 3 - Rozpočet PPP - Príprava 
Príloha č. 4 - Formulár personálnej matice
Príloha č. 5 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu
Príloha č. 6 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Manuál PPP

Finančná príručka PPP

Zoznam CRS kódov 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.

- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, Pražská 7811 04 Bratislava 

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 6.9.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 6.9.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.