Humanitárna pomoc: SAMRS/2016/SYR/2 - SlovakAid

Humanitárna pomoc: SAMRS/2016/SYR/2

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR v súvislosti s utečeneckou krízou v roku 2016.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy prispieť k stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok detí a mladej generácie žijúcich v komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa  do krajiny pôvodu, s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.

Výzva SAMRS/2016/SYR/2
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:

Formulár Projektového dokumentu
Rozpočet projektu
Zoznam partnerských organizácií
Technické špecifikácie
Program školení

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Usmernenie pre vyúčtovanie projektu
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 3.10.2016. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 3.10.2016 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.