SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021 - SlovakAid

SAMRS/2021/RV/1 otvorená do 8. marca 2021

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 08.03.2021. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 08.03.2021 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.