SAMRS/2020/KE/1 - SlovakAid

SAMRS/2020/KE/1

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR v Keni na rok 2020. 

Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike - SAMRS/2020/KE/1 

Dátum uzatvorenia výzvy (po predĺžení): 06.04.2020

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu
Príloha č. 3 - Formulár rozpočtu projektu
Príloha č. 4 - Technická špecifikácia
Príloha č. 5 - Formulár personálnej matice
Príloha č. 6 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu
Príloha č. 7 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu rozvojovej spolupráce SR z programu SlovakAid

Finančná príručka 2020

Zoznam CRS kódov 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 23.03.2020. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 23.03.2020 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.