SAMRS/2020/HUM/1 - SlovakAid

SAMRS/2020/HUM/1

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2020, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a v súlade s Globálnym rámcom pre utečencov   vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci v Sýrii, Iraku, Jordánsku, Libanone a Južnom Sudáne na rok 2020. Od roku 2019 SR výraznejšie uplatňuje regionálny prístup, ktorý umožňuje realizáciu tematicky súvisiacich rozvojových intervencií vo viacerých krajinách regiónu, ako aj zdieľanie skúseností medzi partnerskými krajinami navzájom.

Zmiernenie negatívnych vplyvov migračnej a utečeneckej krízy spôsobenej vojnovými konfliktami a pretrvávajúcou krízou v regiónoch Stredného a Blízkeho východu; Zmiernenie negatívnych vplyvov humanitárnej krízy v Južnom Sudáne a jej dôsledkov priamo ovplyvňujúc okolité krajiny (utečenecká kríza – SAMRS/2020/HUM/1)

Dátum uzatvorenia výzvy: 02.03.2020

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 02.03.2020. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 02.03.2020 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.