SAMRS/2019/BK/1 - SlovakAid

SAMRS/2019/BK/1

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje dňa 30.4.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2019.

Program budovania kapacít a partnerstiev - SAMRS/2019/BK/1

Dátum uzavretia výzvy: 28.5.2019

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o poskytnutie dotácie
Príloha č. 2 - Formulár matice logického rámca projektu
Príloha č. 3 - Formulár rozpočtu projektu
Príloha č. 4 - Technická špecifikácia
Príloha č. 5 - Formulár personálnej matice
Príloha č. 6 - Vzor Splnomocnenia štatutárneho zástupcu
Príloha č. 7 - Vzor Súhlasu so spracovaním osobných údajov

Finančná príručka 2019  (prílohy)

Zoznam CRS kódov 

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,

- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu

Pražská 7

811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 28.05.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 28.05.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.