Program vysielania dobrovoľníkov a expertov: D 2018/1 - SlovakAid

Program vysielania dobrovoľníkov a expertov: D 2018/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, s EU Gender Action Plan, s Programom vysielania dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín a s Agendou 2030  vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na  projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR na rok 2018.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov SR:

Výzva D 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č.1 výzvy Formulár žiadosti o dotácie

Príloha č. 2 výzvy Formulár projektového dokumentu

Príloha č. 3 výzvy Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Usmernenie k príprave zmluvy a zmluvným podmienkam:

Umernenie dobrovoľníci a experti 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 18.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 18.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.

Dokumenty

Výzva D 2018/1