Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností: SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1 - SlovakAid

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností: SAMRS/2017/AFG/1, SAMRS/2017/KE/1, SAMRS/2017/MD/1, SAMRS/2017/UA/1, SAMRS/2017/VP/1 a SAMRS/2017/ZB/1

Program rozvojových intervencií a odovzdávania skúseností

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlásila nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid:

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko
SAMRS/2017/AFG/1
SAMRS/2017/KE/1
SAMRS/2017/MD/1

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu odovzdávania skúseností: Ukrajina, Východné partnerstvo, Západný Balkán
SAMRS/2017/UA/1
SAMRS/2017/VP/1
SAMRS/2017/ZB/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument 
Matica logického rámca
Matica logického rámca RRF pre Výzvu SAMRS/2017/MD/1     
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty do 100 tis. EUR
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty nad 100 tis. EUR
Program školení
Technické špecifikácie
Partnerská zmluva – vzor

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty 

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane všetkých príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.