Program budovania kapacít: SAMRS/2017/BK/1 - SlovakAid

Program budovania kapacít: SAMRS/2017/BK/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2017, so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018 a s Agendou 2030vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvoja a posilňovania inštitucionálnych a ľudských zdrojov v oblasti rozvojovej spolupráce.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora implementačných a koordinačných kapacít slovenských organizácií, ktoré aktívne spolupracujú  v záujmových združeniach a strešných organizáciách zameraných na rozvojovú spoluprácu. S cieľom zvyšovania efektívnosti systému oficiálnej rozvojovej pomoci je účelom podpory najmä zvýšenie inštitucionálnych a odborných rozvojových kapacít strešných organizácií, výmena informácií a zdieľanie skúseností, zastupovanie členských organizácií v národných i medzinárodných rozvojových štruktúrach a zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci a jej aktéroch.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu budovania kapacít:
SAMRS/2017/BK/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy k žiadosti o dotáciu:
Projektový dokument     
Matica logického rámca
Rozpočet projektu
Program školení

Ostatné dokumenty:
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Finančná príručka
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
Usmernenie pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie
OECD CRS kódy
Zadávacie podmienky pre výber personálu – vzor
Vzor zmluvy nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy podnikateľské subjekty
 

Tlačená verzia žiadosti musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariát agentúry alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, najneskôr 12.5.2017. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.