EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2017/EK/1 - SlovakAid

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2017/EK/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie na spolufinancované projekty:
SAMRS/2017/EK/1

Žiadosť o dotáciu:
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:
Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Rozpočet projektu podnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
Usmernenie k tvorbe rozpočtu a oprávnenosti výdavkov
OECD CRS kódy

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 12.5.2017. Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 12.5.2017 do 14:00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.