EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2016/EK/2 - SlovakAid

EÚ kofinancované projekty: SAMRS/2016/EK/2

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2016 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlasuje dňa 1.7.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Hlavným cieľom predmetnej výzvy je podpora slovenských subjektov, ktoré sa uchádzajú o finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA, posilnenie podielu SR na európskej rozvojovej spolupráci a prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie.

Výzva SAMRS/2016/EK/2
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:
Projektový dokument
Rozpočet projektu nepodnikateľské subjekty
Program školení

Ostatné dokumenty:
Finančná príručka
Opatrenie MZVaEZ SR č. 600.237/2016-ORPO
OECD CRS kódy