Program rozvojových intervencií: AFG 2018/1, KE 2018/1 a MD 2018/1 - SlovakAid

Program rozvojových intervencií: AFG 2018/1, KE 2018/1 a MD 2018/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2018,  so Strednodobou stratégiou ODA SR na obdobie 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Afganskou islamskou republikou na roky 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Kenskou republikou na roky 2014-2018, so Stratégiou SR pre rozvojovú spoluprácu s Moldavskou republikou na roky 2014-2018, s EU Gender Action Plan  a s Agendou 2030  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty v oblasti rozvojovej spolupráce na rok 2018, v rámci programu rozvojových intervencií.

Výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie v rámci programu rozvojových intervencií: Afganistan, Keňa, Moldavsko:

Výzva AFG 2018/1

Výzva KE 2018/1

Výzva MD 2018/1

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 výzvy Formulár žiadosti o dotáciu

Príloha č. 2 výzvy Formulár Matice logického rámca

Príloha č. 3 výzvy Formulár Rozpočtu projektu

Príloha č. 4 výzvy Vzor Technickej špecifikácie

Príloha č. 5 výzvy Formulár Personálnej matice

Príloha č. 6 výzvy Vzor Splnomocnenia

Príloha č. 7 výzvy Vzor Súhlasu so spracovaní osobných údajov

Finančná príručka:

Finančná príručka 2018

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:

– osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
– doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 16.4.2018. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 16.4.2018 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.