Spoločné programovanie v Keni - informačný seminár - SlovakAid

Spoločné programovanie v Keni – informačný seminár

Spoločné programovanie EÚ v Keni – Program AgriFI – zapojenie sa do 3. kola výzvy
 

V nadväznosti na podpis zmluvy a pracovné stretnutie medzi SAMRS a SHA (Self Help Africa) si Vás dovoľujeme informovať o plánovanom celodennom seminári, ktorý sa uskutoční v stredu, 9. októbra 2019 v priestoroch zasadačky  na 6. poschodí budovy MZVEZ SR na Pražskej 7 v Bratislave v čase od 13 do 16 hod. Seminár bude určený pre neziskové organizácie ako i podnikateľské subjekty, ktoré by mali záujem prihlásiť sa do tretieho (a zároveň posledného) kola výziev na predkladanie projektov v rámci tejto iniciatívy. Zástupcovia SHA počas semináru predstavia fungovanie programu AgriFI a komponentu KILIMO-VC, ako i všetky podmienky zapojenia sa. V dostatočnom predstihu nám partneri zo SHA zašlú aj „briefing pack“ kde nájdete podrobnejšie informácie k programu AgriFI a na základe ktorého bude možné pripraviť sa i na nadchádzajúci seminár.

Špecifické podmienky výzvy budú zverejnené na webstránke: https://agrifichallengefund.org. Sú tam uvedené kritéria oprávnenosti žiadateľa ako i informácie k predchádzajúcim dvom grantovým kolám.

V prípade otázok a záujmu o účasti na info seminári k tretiemu kolu výzvy v rámci spoločného programovanie nás kontaktujte emailom na denisa.mockova@slovakaid.sk alebo telefonicky na 02/5978-2603.

SELF HELP AFRICA_prezentácie_AgriFI_výzva2019

 

Spoločné programovanie EÚ v Keni
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) podpísala koncom augusta zmluvu s rozvojovou organizáciou Self-Help Africa (SHA) v rámci spoločného programovania (SP) EÚ v Keni, do ktorého sa SR zapojila rozhodnutím vlády z roku 2017. Ide o spoluprácu počas obdobia r. 2018 – 2022 v sektore poľnohospodárstva, prostredníctvom zapojenia sa do programu AgriFI (Podpora pre produktívnych, adaptovaných a na trh integrovaných malých poľnohospodárov v Keni) a jeho komponentu č.1 : KILIMO-VC. Ten sa zameriava na zlepšenie integrácie hodnotového reťazca drobných farmárov a pastierov poskytnutím stimulov na investície do agropotravinárskeho sektora.

SR prispeje do tohto komponentu sumou 2,5 mil. EUR. Celková alokovaná suma predstavuje spolu s príspevkom EÚ sumu 24, 5 mil. EUR. Európska investičná banka toto financovanie doplní úverovými zdrojmi do výšky 50 mil. EUR. SHA figuruje ako grantový manažér programu AgriFI a je koordinátorom procesu výberu a zazmluvnenia asi 50 poľnohospodárskych podnikov (malých a stredných družstiev), medzi ktoré bude prerozdelená celková suma 18, 3 mil. EUR (Challenge Fund).

Podmienky zapájania sa do výziev
Všeobecné súťažné podmienky sa zameriavajú na predloženie podnikateľských zámerov na podporu investícií v oblasti zlepšenia a zefektívnenia poľnohospodárskeho hodnotového reťazca, čiže na podporu konečných príjemcov/drobných farmárov, najmä v suchom postihnutých provinciách krajiny.

Zohľadňované kritériá
ekonomické – dopyt trhu, tvorba pracovných miest, perspektíva pridanej hodnoty pre región,
environmentálne – zelená ekonomika, pozitívny dopad intervencií na životné prostredie a naopak, (ide o nosnú tému všetkých troch grantových kôl),
sociálne – zapojenie znevýhodnených skupín obyvateľstva, pracovné podmienky, dopad na miestne komunity, 
inštitucionálne – tvorba politík a opatrení na pritiahnutie investícií do poľnohospodárstva.

Rámcové tematické oblasti podnikateľských zámerov:
služby a školenia na zvýšenie farmárskej produkcie, 
investície na ochranu pôdy a vody, 
dodávky sezónnych poľnohospodárskych vstupov, ktoré nie sú subvencované z iných finančných mechanizmov, 
dotácie na podporu rôznych typov podnikania, ktoré nie sú vhodné na komerčné financovanie.

Biznis plány by mali byť predložené agropodnikmi, farmárskymi družstvami, asociáciami, alebo inými subjektami zainteresovanými v danom hodnotovom reťazci – výrobné organizácie, poskytovatelia služieb či školení, obchodníci – od manažérov skladovacích zariadení, spracovateľov až po predajcov. 

Modely spolupráce:
Ťažiskovým kritériom výberu žiadateľa je jeho registrácia v Keni, vzhľadom na to možno pre vstup slovenských subjektov uvažovať o nasledovných modeloch:
kenský podnikateľský subjekt/ kenská farmárska asociácia – slovenský podnikateľský subjekt/slovenská mimovládna organizácia; 
kenská farmárska asociácia – slovenská mimovládna organizácia v Keni; resp.,
kenský podnikateľský subjekt/ kenská farmárska asociácia – slovenský podnikateľský subjekt. 

Žiadateľom o grant je kenský subjekt s registráciou v Keni, slovenský subjekt je spolužiadateľom.

Grantové kolá a vyhodnocovanie projektov:
Podnikateľské zámery a projekty budú hodnotené v grantových kolách, do ktorých sa subjekty môžu postupne hlásiť. Hodnota subgrantu sa pohybuje od 200 000 eur do 1 mil. eur a doba trvania predkladaných projektov by mala byť od 24 do 36 mesiacov. Predpokladá sa poskytnutie 50 subgrantov. Indikovaná hodnota celého balíka, ktorý administruje grantový manažér predstavuje vyše 18 mil. eur.

Uskutočnili sa zatiaľ dve grantové kolá:
október – november 2018: 10 až 15 grantov – finálne schválených 8 projektov, alokácia 6 mil. EUR
jún – júl 2019: 30 až 40 grantov – projektové návrhy sú v procese hodnotenia, alokácia 8 mil. EUR

Tretie a zároveň posledné grantové kolo:
uskutoční na jeseň 2019 – 5 až 10 grantov

Termín trvania výzvy: 9. októbra – 20. decembra 2019

Odporúčané zameranie: suché a polosuché oblasti, nestabilné (fragile) oblasti
Dĺžka každej výzvy je 4 – 6 týždňov. Do súťaže je potrebné zaslať krátke koncepty podnikateľských zámerov (max. 6-7 strán). Semifinalistom poskytne grantový manažér technickú pomoc pri vypracovaní finálnej verzie projektového návrhu a podnikateľského zámeru. V tejto fáze záujemcovia skladajú finančnú záruku v hodnote 1000 eur, ktorá sa im v prípade schválenia žiadosti refunduje. 
Návrhy projektov po formálnej kontrole grantového manažéra posudzuje 5-členná nezávislá investičná komisia pozostávajúca z kenských odborníkov (poľnohospodárstvo, bankovníctvo, obchod a pod.) Po jej odporúčaní žiadosti schvaľuje Riadiaca komisia programu AgriFi Kenya. 

Financovanie projektov
Kombinácia grantu (30 až 50% celkového rozpočtu podnikateľských zámerov) je možná s prípadným spolufinancovaním z iných zdrojov žiadateľa. EIB realizuje dotácie cez Africký investičný nástroj a úroky pôžičiek z komerčných bánk. Grant je vyplácaný na základe preinvestovaných prostriedkov formou predložených faktúr. Technická pomoc zo strany grantového manažéra zahŕňa aj spoluprácu pri zostavovaní žiadosti o úver (dotácia úrokov cez EIB) zo strany komerčných bánk na prefinancovanie spoluúčasti žiadateľa. Tieto úvery môžu byť poskytnuté aj inými ako partnerskými bankami EIB, napr. európskymi bankami a pod.