PRÍRUČKY PRE ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNE PROJEKTY 2024 - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

PRÍRUČKY PRE ROZVOJOVÉ A HUMANITÁRNE PROJEKTY 2024

Finančná príručka na projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR (2024) 
(EN verzia: Financial Guideline for development cooperation and humanitarian aid projects projects of the SR financed by SAIDC)

Príloha č. 1: Vzor pracovného výkazu
Príloha č. 2: Vzor priebežnej správy
(EN verzia Annex No. 2 - Interim Report len na účely prípravy záverečnej správy s cudzojazyčnými spolupracovníkmi, záverečnú správu je možné podať VÝHRADNE V SLOVENSKOM JAZYKU) 
Príloha č. 3: Vzor záverečnej správy
(EN verzia Annex No. 3 - Final Report len na účely prípravy priebežnej správy s cudzojazyčnými spolupracovníkmi, priebežnú správu je možné podať VÝHRADNE V SLOVENSKOM JAZYKU) 
Príloha č. 4: Vzor vyúčtovania nákladov
Príloha č. 5: Vzor žiadosti o platbu 
Príloha č. 6: Vzor preberacieho protokolu
Príloha č. 7: Vzor súhlasu so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 8: Vzor zápisu z vykonaného prieskumu trhu
Príloha č. 9: Vzor sumarizačného výkazu pre ostatný personál
Príloha č. 10: Vzor žiadosti o zmenu alebo presun v rozpočte
(EN verzia Annex No. 10 - Transfer of Funds in the Budget len na účely prípravy žiadosti o zmenu alebo presun v rozpočte s cudzojazyčnými spolupracovníkmi, túto žiadosť je možné podať VÝHRADNE V SLOVENSKOM JAZYKU) 
Príloha č. 11: Vzor tabuľky na režijné náklady
Príloha č. 12: Príklady žiadosti o zmenu alebo presun v rozpočte
(EN verzia Annex No. 12 - Notified Budget Transfer - Example

Metodické usmernenie pre projekty rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci SR k prierezovým témam

Zoznam CRS kódov