Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu vnútorného trhu v Srbsku - SlovakAid

Projekt delegovanej spolupráce EÚ na podporu vnútorného trhu v Srbsku

V decembri 2023 zverejnila SAMRS výzvu na 36 mesačný projekt EU Support for Internal Market in Serbia (výška finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu: 1 751 217,19 eur).

Projekt EU Support for Internal Market in Serbia je financovaný z nástroja pre predvstupovú  pomoc (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), zameraný na integráciu srbského trhového prostredia do vnútorného trhu Európskej únie. Je pre SAMRS v poradí už tretím projektom delegovanej spolupráce EÚ.

Partneri

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu je zapojená do realizácie najnovšieho projektu v Srbsku v pozícii partnera, spolu s rozvojovými agentúrami Španielska (FIIAPP) a Talianska (AICS).

Implementácia

Implementačný partner projektu bude implementovať projekt v oblastiach elektronického obchodu, jednotného kontaktného spotrebiteľského  miesta a ochrany spotrebiteľa.

Komisia MZVEZ SR pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekt delegovanej spolupráce EÚ v Srbskej republike v rámci výzvy SAMRS/2023/EU/RS/1 na svojom zasadnutí dňa 05. januára 2024 schválila žiadosť organizácie Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (RRA SP) na projekt s názvom Podpora EU pre vnútorný trh. Žiadosť získala priemerný počet 87,60 bodov z maximálneho počtu 100 bodov, schválená dotácia na projekt predstavuje sumu 1 751 217,59 eur, koniec implementácie projektu musí byť naplánovaný najneskôr do 05. novembra 2026.