ZVYŠUJEME POČÍTAČOVÚ GRAMOTNOSŤ V KWALE - SlovakAid

ZVYŠUJEME POČÍTAČOVÚ GRAMOTNOSŤ V KWALE

Projekt Trnavskej Univerzity zvyšuje počítačovú gramotnosť v Kwale. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (TU) vyslala na jar 2013 do regiónu Kwale, kde má slovensko-kenská rozvojová spolupráca niekoľkoročnú tradíciu, rozvojového dobrovoľníka. Ten má za úlohu zvýšiť počítačovú gramotnosť u lokálnych ľudí z pobrežia Kene – formou IT prednášok a workshopov.

Dobrovoľnícky rozvojový projekt TU nesie názov “Budovanie kapacít v oblasti počítačovej gramotnosti v Kwale a zvyšovanie verejného povedomia o slovenskej rozvojovej spolupráci” a je realizovaný vďaka dobrovoľníckemu programu MZVaEZ SR a podpore zo zdrojov Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu SAMRS.

Vyslaný dobrovoľník, Ing. Pavol Markovič (odborník na IT, resp. ICT) participuje v rámci budovania kapacít a získavania zručností v oblasti informačných technológií (pre potreby lokálneho partnera: Kwale district hospital, ako aj pre potreby existujúceho rozvojového projektu TU: „Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale“) od začiatku mája do konca septembra 2013 na pravidelných odborných prednáškach a workshopoch na 3 miestach v rámci Kwale county – v Kwale, Tiwi a Mkongani.

Cieľom prednášok je zvýšenie všeobecného povedomia v oblasti IT. Ide predovšetkým o zvýšenie počítačovej gramotnosti (práca s MS Office / OpenOffice), ale aj informovanie o nových médiách, bezpečnosti údajov, masovej komunikácii i fundraisingu pre zamestnancov nemocnice, no najmä pre zdravotníckych komunitných pracovníkov a pracovníčky, podieľajúcich sa na projekte TU (ktorí takýmito zručnosťami doteraz nedisponovali).

Tento projekt získal uznanie a podporu aj od samotného guvernéra Kwale county, Salima Mvuryu, ktorý sa sám v minulosti ICT projektom venoval. Zvýšením počítačovej gramotnosti a zručnosti sa takisto napomáha k zefektívneniu zberu, spracovávania i analýzy dát o podvýžive v regióne a konkrétnych pacientoch kwalskej nemocnice. V neposlednom rade prítomnosť rozvojového dobrovoľníka (odborníka nielen na IT, ale aj na multi-médiá) zvyšuje aj verejné povedomie o slovenskej rozvojovej spolupráci v Keni (počas projektu i po jeho skončení).

Text: FZaSP TU, Foto: Pavol Markovič