Zameranie dvojstrannej ODA SR na rok 2024 je schválené - SlovakAid

🆕➡️VÝZVY SlovakAid 2024⬅️🆕

Zameranie dvojstrannej ODA SR na rok 2024 je schválené

Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej republiky (Official Development Assistance - ODA SR) v roku 2024 vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023 (ďalej aj „Strednodobá stratégia“) a riadi sa jej cieľmi, princípmi, teritoriálnymi a sektorovými prioritami. Na základe rozhodnutia vlády SR z novembra 2023 bola platnosť spomínaného strategického dokumentu predĺžená ešte o jeden rok, z dôvodu identifikovaných rizík ktoré súviseli so zmenou vlády Slovenskej republiky a s ňou spojenou potrebou politického vlastníctva novej strednodobej stratégie, vrátane jej finančného zabezpečenia.

Na poskytovaní dvojstrannej ODA SR sa v roku 2024 budú podieľať primárne MZVEZ SR najmä prostredníctvom Slovesnkej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), ďalej MF SR, MV SR, MŠVVaM SR, MO SR, MŽP SR, MPRV SR a MZ SR. Popri uvedených rezortoch sa na dvojstrannej ODA SR budú podieľať aj niektoré ďalšie ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy ad hoc aktivitami, napríklad odovzdávaním vedomostí a skúseností subjektom z partnerských krajín, či zapojením sa do poskytovania materiálnej humanitárnej pomoci.

Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2024 (ďalej len „Zameranie“) poskytuje komplexný prehľad o plánovaných aktivitách z čo najširšieho hľadiska, vrátane tých nástrojov, ktoré nie sú upravené zákonom č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 281/2019 Z. z. a zároveň nie sú financované z rozpočtového programu oficiálnej rozvojovej pomoci. Ide najmä o aktivity v gescii MV SR, ako materiálna humanitárna pomoc poskytovaná do zahraničia, účasť na  medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu a poskytovanie pomoci žiadateľom o azyl a azylantom. Náklady na realizáciu uvedených aktivít sú v zmysle pravidiel vykazovania oficiálnej rozvojovej pomoci Výboru pre rozvojovú pomoc OECD/DAC súčasťou národných štatistík poskytnutej
oficiálnej rozvojovej pomoci. 

Hlavné výzvy v roku 2024

Už takmer dva roky ovplyvňuje dianie vo svete a najmä v najbližšom susedstve Slovenska vojnový konflikt v Ukrajine, iniciovaný vojenským vpádom Ruskej federácie, ktorý sa od februára 2022 stal najväčším zdrojom humanitárnych potrieb Ukrajiny a ďalších zasiahnutých štátov a ich občanov. Na materiálnej i finančnej humanitárnej pomoci SR do týchto krajín spolupracujú viaceré relevantné rezorty. SR prostredníctvom nástrojov ODA angažuje mimovládne rozvojové organizácie, ako aj slovenské podnikateľské subjekty, ktoré na Ukrajine realizujú humanitárne a rozvojové aktivity. Cieľom v roku 2024 je ukázať Slovenskú republiku ako silného a inovatívneho partnera, ktorý sa aktívne zapája do zlepšovania humanitárnej situácie a zmierňovania dopadov vojnového konfliktu na občanov Ukrajiny, ako aj iných krajín zasiahnutých následkami konfliktu a citlivo reaguje na ich potreby. Ukrajina je v súčasnosti najzamínovanejšiu krajinou na svete, čo predstavuje enormné riziko pre bezpečnosť a zdravie civilného obyvateľstva. Miera zamínovania krajiny má taktiež kritický dopad na ekonomiku krajiny a zabraňuje vysídlenému obyvateľstvu vrátiť sa na oslobodené územia. V súlade s programovým vyhlásením vlády bude jednou z hlavných ambícií pomoci  poskytovanej Ukrajine práve humanitárne odmínovanie. Proces odmínovania by mal byť zabezpečovaný nielen s využitím slovenských špecializovaných odmínovacích systémov (BOŽENA 4+), ale taktiež poskytnutím praktických tréningov a školení pre ukrajinských špecialistov. Pri nastavovaní nástrojov bude ministerstvo vychádzať aj z potrieb identifikovaných v Pláne humanitárnej reakcie UN OCHA. 

Prostredníctvom rozvojovej spolupráce podporuje SR udržateľný rozvoj partnerských krajín a reaguje na globálne výzvy, medzi ktoré patrí nárast nestability klimatického, sociálneho ekonomického, humanitárneho, zdravotného a iného charakteru.

Aj roku 2024 je očakávaný predpoklad zvýšeného výskytu, poprípade ich pokračovanie, či kombinované krízy, ktoré budú mať dosah v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR. V nadväznosti na túto skutočnosť je taktiež potrebné zobrať do úvahy závery nedávneho SDG Summitu 2023, ktorého výsledky konštatovali výrazné globálne zaostávanie za stanovenými cieľmi udržateľného rozvoja Agendy 2030 v polčase ich implementácie. Vzhľadom na to je potrebné reflektovať na tieto dáta, s ambíciou dosiahnutia cieľov, ktoré si Slovensko v tomto smere stanovilo.

V záujme SR je taktiež pokračovať v rozvojových aktivitách cielených na udržateľný rozvoj v partnerských krajinách a vytvárať predpoklady na predchádzanie, či prekonávanie globálnych kríz, akými sú zmena klímy alebo hromadná nútená a/alebo neregulovaná migrácia za lepšími životnými podmienkami  prostredníctvom odstraňovania ich príčin. V oblasti humanitárnej pomoci bude ambíciou zefektívňovať reakcie na krízové situácie v zasiahnutých krajinách a regiónoch sveta poskytovaním základných humanitárnych potrieb pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, ktoré bývajú najviac zasiahnuté dôsledkami. Práve v týchto oblastiach sú dôležitými partnermi mimovládne organizácie, miestne samosprávy, či medzinárodné organizácie, ktoré ponúkajú dlhoročné skúsenosti z terénu, rozsiahlu expertízu a priame prepojenie na lokálnych aktérov.

Dlhodobé trendy rozvojovej spolupráce ukazujú potrebu ešte výraznejšieho  zapájania podnikateľskej sféry do projektov rozvojovej a humanitárnej spolupráce, aj v rámci systému OSN. Z pohľadu ODA SR bude táto časť podporovaná najmä schémou pre projekty na podporu podnikateľských partnerstiev (PPP). Taktiež to bude aj schéma Slovak Challenge Fund, ktorej projekty pre inovatívne podnikateľské subjekty sú realizované na základe medzinárodnej spolupráce s UNDP a je relevantná v troch krajinách Západného Balkánu (Bosna a Hercegovina, Severné Macedónsko, Srbsko) a Moldavskej republike. V tomto smere bude pokračovať aj snaha o zavedenie do praxe jedného z doposiaľ nevyužitých nástrojov rozvojovej spolupráce v portfóliu EXIMBANKY SR, ktorým je poskytnutie zvýhodneného vývozného úveru. Tento nástroj by sa mal stať stálou súčasťou ODA SR a výraznou mierou prispievať k zapájaniu  podnikateľského sektora do rozvojovej spolupráce a k mobilizácii súkromných zdrojov. Do budúcnosti je plán využívania tohto nástroja ako nadstavby spolupráce so subjektami, ktoré budú úspešné v rámci PPP výziev.

Vláda Slovenskej republiky v novembri 2023 rozhodla o predĺžení Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 – 2023 o jeden rok, teda do 31.12.2024. Preto bude jednou z výziev vypracovať novú strednodobú stratégiu, ktorá by mala nadväzovať na doterajšie aktivity slovenskej rozvojovej spolupráce a zároveň by mala reflektovať nové globálne výzvy a trendy. Naďalej ostáva ambíciou navýšiť prostriedky, ktoré Slovensko vynakladá na rozvojovú spoluprácu. Toto navýšenie je vysoko aktuálne, vzhľadom na zachovanie pozície Slovenska ako relevantného donora a zároveň aj vzhľadom na dlhodobé zaostávanie Slovenska pri plnení medzinárodných záväzkov v tejto oblasti. Podľa týchto záväzkov by Slovensko malo na rozvojovú spoluprácu do roku 2030 vynakladať 0,33 % hrubého národného dôchodku (HND).

V súvislosti s končiacou dobou platnosti Strednodobej stratégie rozvojovej  spolupráce SR na roky 2019 – 2023, resp. jej predĺžením platnosti do konca roku 2024, bude pripravené jej vyhodnotenie, ktoré bude vychádzať aj zo zistení a odporúčaní externej evaluácie, ktorá prebehne v priebehu roku 2024. Záverečné hodnotenie strednodobej stratégie bude predložené vláde Slovenskej republiky do konca roku 2024.

Stále aktuálnou výzvou v domácich podmienkach je neustále zvyšovanie verejného povedomia o význame rozvojovej spolupráce pod značkou SlovakAid, ako aj celkovo o témach rozvoja a humanitárnych potrebách krajín na rôznej socioekonomickej úrovni. V tomto kontexte by prínosom bolo schválenie pripravovanej Stratégie globálneho vzdelávania do roku 2030 vládou Slovenskej republiky a jej následná implementácia.