SAMRS/2019/D - SlovakAid

SAMRS/2019/D

SAMRS v súlade s ustanoveniami zákona č. 392/2015 o rozvojovej spolupráci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2019, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s EU Gender Action Plan a s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty vysielania dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov SR na rok 2019.

Vysielanie dobrovoľníkov a expertov-dobrovoľníkov do rozvojových krajín - SAMRS/2019/D

Dátum uzatvorenia výzvy: 05.04.2019

Prílohy:

Príloha č. 1 - Formulár žiadosti o dotáciu
Príloha č. 2 - Formulár projektového dokumentu
Príloha č. 3 - Formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov
Vzor - Žiadosť o úhradu platby

Manuál pre vysielanie dobrovoľníkov a expertov do rozvojových krajín príloha 1príloha 2príloha 3

Tlačená verzia žiadosti aj s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy jedným z nasledovných spôsobov:
- osobne v pracovné dni v čase 9:00 – 14:00 hod.,
- doporučenou poštou, pričom rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom.

Adresa SAMRS:
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava 

Pri žiadosti zasielanej poštou je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky, resp. dátum prevzatia žiadosti kuriérom najneskôr 05.04.2019. Pri žiadosti doručenej osobne rozhoduje dátum úradnej pečiatky agentúry a čas doručenia, t.j. najneskôr 05.04.2019 do 14.00 hod. Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná.