Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SYR/1 - SlovakAid

Program humanitárnej pomoci: SAMRS/2017/SYR/1

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), v súlade so zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR v roku 2017 a so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce na roky 2014 – 2018 vyhlásila dňa 26.6.2017 výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty humanitárnej pomoci SR, v súvislosti s migračnou a utečeneckou krízou v roku 2017 – referenčné číslo:  SAMRS/2017/SYR/1

Hlavným cieľom predmetnej výzvy prispieť k stabilizácii a zlepšeniu životných podmienok detí a mladej generácie žijúcich v komunitách utečencov, vnútorne presídlených ľudí, prípadne vracajúcich sa do krajiny pôvodu, s prednostným zameraním sa na Sýriu a región Blízkeho a Stredného východu.

Výzva SAMRS/2017/SYR/1
Žiadosť o dotáciu

Prílohy:

Formulár projektového dokumentu
Rozpočet projektu
Zoznam partnerkých organizácií
Technické špecifikácie
Program školení

Ostatné dokumenty:

Finančná príručka 2016
Usmernenie pre vyúčtovanie humanitárnych projektov
Vzor zmluvy – nepodnikateľské subjekty
Vzor zmluvy – podnikateľské subjekty
Zákon 392/2015 Z.z. o rozvojovej spolupráci
OECD CRS kódy
Formulár pre priebežnú správu pre humintárne projekty
Formulár pre záverečnú správu pre humanitárne projekty

Žiadosť o poskytnutie dotácie vrátane príloh musí byť doručená v zalepenej obálke s označením čísla predmetnej výzvy osobne na sekretariáte SAMRS alebo doporučenou poštou na adresu:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Pražská 7
811 04 Bratislava

Žiadosť zasielaná poštou – rozhodujúci je údaj na poštovej pečiatke, ktorým môže byť najneskôr dátum uzávierky výzvy, t.j. 26.7.2017.
Žiadosť doručená osobne – rozhodujúci je dátum úradnej pečiatky SAMRS, t.j. najneskôr 26.7.2017 do 14:00 hod.
Žiadosť doručená po stanovených termínoch nebude akceptovaná. Rovnako nebude akceptovaná žiadosť zaslaná elektronickou poštou alebo faxom.